Tijdens de covid-19 pandemie werd het eens te meer duidelijk: we shoppen met z’n allen meer en meer online.
Dit betekent dat ook onze juridische en fiscale wetgeving aangepast moet zijn aan deze nieuwe werkelijkheid.

In 2017 werden reeds op Europees niveau maatregelen goedgekeurd om de internationale btw-regels te vereenvoudigen en de e-commerce te stimuleren.

In 2019 zijn opnieuw enkele verbeteringen uitgeschreven. Zo zal men de bestaande MOSS-regeling verder verruimen. Die nieuwe wetgeving – die pas op 1 januari 2021 in werking zal treden – bevat maatregelen aangaande verkopen op afstand aan particulieren en verkopen via een online platform.

MOSS-aangifte

a. algemeen

Tot op vandaag dienen ondernemingen op hun ‘omroep-, telecommunicatie- en elektronische diensten’ aan particulieren (B2C) btw aan te rekenen van het land van de afnemer.

Wanneer u als onderneming een elektronische dienst, denk aan e-books of software levert aan een particulier in Frankrijk, dan zal Franse btw van toepassing zijn.

Om te vermijden dat ondernemingen zich telkens in ieder land zouden moeten registeren voor btw, werd de zogenaamde “MOSS-aangifte”  ingevoerd. Via deze MOSS-aangifte (Mini One Stop Shop) kan een onderneming zich registreren in de lidstaat van vestiging (België). Vervolgens kan zij één elektronische btw-aangifte doen voor al de diensten in alle lidstaten waar zij niet gevestigd is.

b. drempels

Het gebruik van MOSS hangt evenwel af van het al dan niet overschrijden van een drempel ten opzichte van het jaarlijkse omzetcijfer.

Indien u voor minder dan 10.000,00 euro elektronische diensten aanbiedt, dan kan u ervoor kiezen om toch Belgische btw aan te rekenen. U hoeft Moss dan niet te gebruiken. Ofwel rekent u toch btw aan van de lidstaat van de afnemer. U kan hiervoor dan wel de Moss-aangifte gebruiken.

Indien u voor meer dan 10.000,00 euro elektronische diensten aanbiedt, moet u verpicht de btw van het land van de afnemer aanrekenen. U moet bijgevolg Moss gebruiken.

Verkopen op afstand

a. algemeen

Indien u als ondernemer via een webshop goederen verkoopt aan een particulier in een andere lidstaat en het vervoer gebeurt door of voor rekening van de leverancier, is er sprake van een verkoop op afstand.

Bij deze verkoop op afstand is in principe btw verschuldigd in de lidstaat van aanvang van het vervoer, dus Belgische btw.

b. drempels

Maar ook hier bestaan drempels. Indien u als leverancier een verkoopsdrempel overschrijdt in een bepaalde lidstaat, moet u zich voor btw registreren in die lidstaat. De plaats van de levering inzake btw wordt dan dus de lidstaat van de koper.

De verkoopsdrempels verschillen van lidstaat tot lidsstaat (schommelend tussen 35.000,00 euro en 100.000,000). Een lijst vindt u hier.

OSS-aangifte

Vanaf 2021 zal de MOSS-regeling verder worden verruimd. Ondernemingen die online goederen én diensten (andere dan de ‘omroep, telecommunicatie- en elektronische diensten’) leveren, zullen al hun btw-verplichtingen kunnen vervullen via 1 simpele “OSS- aangifte”  (‘One Stop Shop’).

Grensoverschrijdende verkopen op afstand zullen dus vanaf 2021 via de OSS-aangifte kunnen worden geregeld. De drempels voor grensoverschrijdende verkopen zullen dan ook worden afgeschaft, zodat in principe onmiddellijk buitenlandse btw van toepassing is. De optionele drempel van €10.000,00 (zie hoger) zou wel behouden blijven.