Niet gerespecteerde betalingstermijnen, het is voor heel wat bedrijven een blok aan het been. Bovendien heeft de coronacrisis het belang van tijdige betaling nogmaals pijnlijk duidelijk gemaakt. Daar waar ondernemingen voor de crisis nog een buffer hadden om laattijdige betalingen op te vangen, heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat die marge (zo goed als) weg is. Als we de voorspellingen mogen geloven, komt er na het uitdoven van de steunmaatregelen nog een golf faillissementen op ons af.

Kan het tij toch nog keren of kunnen we de schade op zijn minst beperken? De wetgever doet alvast een poging. Recent heeft de Kamer immers de regels inzake betalingstermijnen aangescherpt. Een aantal achterpoortjes in de reeds bestaande wetgeving worden gesloten. Doel is de betaalhygiëne van bedrijven, maar zeker ook van overheden gevoelig verbeteren.

Overzicht nieuwe regels betalingstermijnen

Met de wijziging van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties worden een aantal nieuwe nieuwe regels ingevoerd en worden bestaande regels aangescherpt. Voor alle duidelijkheid: de wet viseert de betalingspolitiek tussen ondernemingen onderling en heeft dus geen betrekking op laattijdige betaling door consumenten.

We zetten de voornaamste wijzigingen op een rijtje.

Maximum 60 dagen

De wettelijke betalingstermijn bedraagt voortaan maximum 60 dagen. Daar waar dit voordien eerder een richtlijn was, kunnen bedrijven hiervan voortaan onderling niet meer afwijken. Dat moet vooral de kleinere bedrijven beschermen tegen de grotere spelers. Grote afnemers houden er immers vaak een minder stipte betalingshygiëne op na of bedingen steevast langere betalingstermijnen. Daar zit het onevenwicht in machtsverhoudingen natuurlijk voor iets tussen. De nieuwe maximumtermijn moeten hieraan tegemoetkomen.

Verificatieperiode als onderdeel van betalingstermijn

De wettelijke of contractuele verificatieperiode moet bovendien deel uitmaken van die betalingstermijn van maximum 60 dagen. Tot voor kort had de klant-ondernemer maximum 30 dagen om de goederen of diensten en/of de factuur te controleren. Die termijn werd evenwel vaak misbruikt om de betalingstermijn gewoon te verlengen. Dat maakte dat er veelal 90 dagen voorbijgingen alvorens de factuur opeisbaar was.

Meedelen gegevens facturatie bij levering

Uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of prestatie van de diensten moet de schuldenaar alle nodige gegevens voor het opmaken van de factuur meedelen aan de schuldeiser. Gedaan dus met treuzelen bij het aanleveren van gegevens voor de factuur. Omgekeerd geldt dat evenzeer: een ondernemer die bedingt dat hij de factuur pas opstelt binnen een bepaald aantal dagen na ontvangst van de juiste gegevens voor facturatie, zorgt ook voor een impliciete verlenging van de betalingstermijn. Om die reden mogen partijen de ontvangstdatum van de factuur niet meer contractueel vastleggen. Dat verbod gold al in relaties met de overheid, maar geldt voortaan dus ook in B2B-relaties.

Automatisch hoge verwijlintresten en forfait invorderingskosten

Wordt een factuur ondanks het voorgaande toch niet tijdig betaald? Voortaan zullen er onmiddellijk en automatisch hoge verwijlintresten (8 % in 2021) verschuldigd zijn. Een ingebrekestelling is daarvoor niet meer nodig. Het “recht” op intresten bij wanbetaling verandert zo in een “verplichting” voor de wanbetaler om het verschuldigde bedrag automatisch te verhogen met verwijlintresten. Bovendien verhoogt dat bedrag voortaan eveneens onmiddellijk en automatisch met 40 euro als forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten van de schuldeiser. De schuldenaar heeft wel nog de mogelijkheid om aan te tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de vertraging in de betaling. De vraag rijst dan wel wat het lot is van conventionele schadebedingen uit de algemene voorwaarden. Zal de rechtbank haar matigingsbevoegdheid gebruiken of laat ze de contractvrijheid tussen partijen spelen?

Ook voor overheden

Niet onbelangrijk: de regels binden niet alleen bedrijven onderling, maar ook de overheden in ons land. Begin dit jaar tikte Europa België nog op de vingers wegens buitensporige betalingsachterstanden. De overheden in ons land weten dus wat hen te doen staat: het goede voorbeeld geven!

Beginnen moet de overheid alvast doen met het publiceren van de wijzigingen in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regels inzake betalingstermijnen treden in werking op de eerste dag van de zesde maand na die van publicatie in het Belgisch Staatsblad. aternio volgt het voor u op!