Liquiditeit van ondernemingen, in het bijzonder bij KMO’s, is een aandachtspunt. In sommige gevallen zelfs een oud zeer. Het beperken van de toegestane betalingstermijn is hierbij een essentiële factor. Lange of niet gerespecteerde betalingstermijnen zorgen immers voor uitgestelde of ernstig vertraagde betalingen, wat niet bijdraagt tot een gezonde liquiditeitspositie van de onderneming.

Na vele jaren heeft ook België ingezien dat er op dit vlak voor KMO’s bijzondere aandacht nodig is. Hiervoor was een wijziging noodzakelijk van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Met de wet van 28 mei 2019 (BS 29 oktober 2019) verbetert de positie van Belgische KMO’s op vlak van maximale betalingstermijnen.

Wat impliceert dit voor u?

Nieuwe maximale conventionele betalingstermijn van 60 dagen

Vanaf 29 april 2020 is de uiterste conventionele betalingstermijn bij handelstransacties tussen grote ondernemingen en KMO’s beperkt tot maximaal 60 kalenderdagen. Het doel van deze maximale conventionele betaaltermijn is duidelijk: de financiële positie van KMO’s versterken. KMO’s hebben minder slagkracht dan grote ondernemingen die niet zelden lange betalingstermijnen onderhandelen in hun relatie met KMO’s.

In concreto kunnen er vanaf 29 april 2020 geen betalingstermijnen meer overeenkomen worden van langer dan 60 kalenderdagen, indien de schuldeiser een KMO is en de schuldenaar een grote onderneming is. Een beding in een overeenkomst dat in strijd is met deze maximale betalingstermijn wordt vanaf dan voor niet-geschreven gehouden.

Deze betalingstermijn is te rekenen vanaf de dag volgend op die :
1° van de ontvangst van de factuur (of een gelijkwaardig verzoek tot betaling), of
2° van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur (of het gelijkwaardig verzoek tot betaling) niet vaststaat of indien de factuur (of het gelijkwaardig verzoek tot betaling) voorafgaat aan de ontvangst van de goederen of diensten, of
3° van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, indien de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle en indien de schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt.

Maximale controle- en verificatietermijn van 30 dagen

Parallel beperkt de wetgever de termijn om de conformiteit van de door de KMO geleverde goederen en/of diensten met de overeenkomst te controleren en te verifiëren. De controle- en verificatietermijn van de goederen en/of diensten bedraagt vanaf 29 april 2020 maximaal 30 kalenderdagen (vanaf de datum van ontvangst van de goederen en/of diensten).

Deze termijn is zoals hierboven gesteld mogelijk van belang voor het bepalen van de aanvang van de maximale betalingstermijn.

Wie is KMO?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verwijst namelijk naar de definitie van art. 1:24, § 1 WVV. KMO is een onderneming die bij het sluiten van een handelstransactie niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  1. jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
  2. jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 EUR;
  3. balanstotaal: 4.500.000 EUR.

Voor u samengevat

Wie als niet-KMO contracteert met een KMO, moet vanaf 29 april 2020 bij een handelstransactie:

  1. de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen respecteren, of
  2. de overeengekomen betalingstermijn van maximaal 60 kalenderdagen nakomen, en
  3. de conformiteit van de goederen en/of diensten met de overeenkomst binnen de 30 kalenderdagen, vanaf de datum van ontvangst van de goederen en/of diensten, controleren en bemerkingen melden bij de KMO.

Hebt u hieromtrent vragen? Contacteer aternio legal.