Sinds midden augustus 2015 kan een ruling worden aangevraagd bij de rulingdienst van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Hoog tijd dus voor een stand van zaken.

Hoe verloopt de procedure precies? Zijn er verschillen met de federale procedure? Waar moeten de zogeheten gemengde dossiers worden ingediend? Wat zijn de gevolgen van een ruling?

Ruling

Een ruling is een voorafgaande beslissing van de fiscale administratie waarbij wordt vastgelegd hoe de fiscale wetgeving zal worden toegepast op een specifieke verrichting of situatie die nog niet heeft plaatsgevonden. Een dergelijke ruling geeft rechtszekerheid aan de aanvrager want ze bindt de fiscale administratie.

Vlaamse ruling

Een aanvraag tot voorafgaande beslissing indienen bij Vlabel kan uiteraard enkel voor de materies  die onder haar bevoegdheid vallen. Dit betekent dat de Vlaamse Belastingdienst zich enkel kan uitspreken over  aanvragen die uitsluitend gaan over de toepassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Dit betreft onder andere de erfbelasting, de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht, het recht op hypotheekvestiging, onroerende voorheffing, verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling.

Ruling, maar ook prefiling?

In tegenstelling tot wat geldt voor de federale Dienst Voorafgaande Beslissingen, wordt een Vlaamse rulingaanvraag niet voorafgegaan worden door een zogenaamde prefilingfase. Hoewel ze wettelijk gezien noch verboden, noch verplicht zijn, heeft Vlabel echter besloten geen gebruik te maken van een prefilingfase.

Dit betekent dat de concrete en volledige motivering van een aanvraag van in het begin zeer belangrijk is.

Aanvragen ruling

De aanvraag bij Vlabel vertoont sterke gelijkenissen met een federale rulingaanvraag. De aanvraag kan eveneens elektronisch ingediend worden, en de minimaal te verstrekken gegevens (oa. identiteit, volledige beschrijving van bijzondere situatie of verrichting,…) zijn nagenoeg dezelfde.

Uiteraard moet in de aanvraag verwezen worden naar de toepasselijke artikelen uit de VCF. Dit geldt ook voor de antimisbruikbepalingen inzake schenk -en erfbelasting nu deze ook in de VCF zijn opgenomen.

Gemengde dossiers waar zowel federale als Vlaamse regelgeving van toepassing is, kunnen zowel bij de federale rulingdienst als bij Vlabel ingediend worden. De keuze ligt volledig bij de aanvrager. Vermits de federale Dienst Voorafgaande Beslissingen geen bevoegdheid heeft om te oordelen over dossiers waarin bepalingen uit de VCF aan bod komen, dient zij zich hiervoor te  richten tot de Vlaamse Belastingdienst. Vlabel maakt dan voor wat betreft dat gedeelte een bindend advies over aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Onderzoek en beslissing

Wanneer een aanvraag wordt ingediend bij Vlabel, zal deze behandeld worden door een gespecialiseerd dossierbehandelaar. Een hoorzitting kan, maar hoeft niet. Alleen als een aanvrager uitdrukkelijk aanstuurt op een hoorzitting, zal deze georganiseerd worden. Het is aangewezen om bij complexe dossiers een hoorzitting te vragen.

Na onderzoeksfase legt de dossierbehandelaar een ontwerp voor aan het overlegorgaan. Bij akkoord van de dossierbehandelaar wordt dit ontwerp een voorstel van ruling. Dit voorstel van ruling wordt vervolgens voorgelegd aan het besluitvormingsorgaan dat de finale beslissing zal nemen. Bij gemengde dossiers zal Vlabel een bindend advies leveren aan de dienst voorafgaande beslissingen dat integraal wordt opgenomen in de federale ruling. In principe dient een ruling binnen de drie maanden te worden afgeleverd.

Gevolgen ruling

Een Vlaamse ruling is net zoals zijn federale tegenhanger slechts geldig voor de concrete voorliggende verrichting van de aanvrager. Andere belastingplichtigen kunnen er geen rechten uit putten.

Een positieve ruling is vijf jaar geldig. Een negatieve ruling kan niet aangevochten worden. Wel bestaat de mogelijkheid om de ruling onder gewijzigde vorm opnieuw in te dienen, voor zover de verrichting nog niet uitgevoerd werd uiteraard.

Wanneer de Vlaamse belastingdienst en de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen een verschillend standpunt innemen over een bepaalde verrichting, wordt er een gemengde commissie samengeroepen bestaande uit leden van de  Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Vlaamse Belastingdienst. Zij zullen dan met een gemeenschappelijk standpunt naar buiten treden.

Rulings worden tot slot anoniem gepubliceerd.