In juli 2013 werkte de OESO een plan uit dat agressieve belastingplanning of -ontduiking op internationaal niveau moet tegengaan. Voor ondernemingen met vestigingen in landen waar aanzienlijk lagere belastingtarieven gelden, is het immers interessanter om de winst zoveel mogelijk aan die vestigingen toe te rekenen.

Transfer Pricing – Interne Verrekenprijzen

In het zogenaamde “Base Erosion and Profit Shifting”-plan (BEPS) werden hieromtrent 15 actiepunten uitgewerkt. Zo bevat het BEPS-plan ook een luik met betrekking tot Transfer Pricing (de intern gehanteerde verrekenprijzen voor diensten, goederen of rechten die gelieerde ondernemingen aan elkaar leveren).

Op 5 oktober 2015 heeft de OESO uiteindelijk haar finaal plan gepubliceerd met aanbevelingen om belastingontduiking door multinationale ondernemingen tegen te gaan.

Het BEPS-plan verplicht bedrijven die internationaal actief zijn om thans meer substantie, transparantie en coherentie aan de dag te leggen. Op die manier wenst de OESO te komen tot een uniforme interpretatie van de internationale belastinggevolgen van complexe economische transacties.

In veel landen ter wereld is de impact van BEPS op het terrein reeds merkbaar. Bij fiscale controles en rulings wordt immers steeds meer aandacht besteed aan transfer pricing.

Documentatie

Op basis van een OESO-rapport van september 2014 werd ervoor gepleit dat bedrijven voortaan transfer pricing documentatie aanleggen die bestaat uit 3 delen:

1. De masterfile
De masterfile bevat uniforme info over de groep en zijn structuur.

2. De country-by-country reporting
De country-by-country (CbC)-reporting bevat o.a. info over de inkomsten van de groep, de economische activiteit, de betaalde belastingen, etc. Multinationale ondernemingen zullen worden verplicht om jaarlijks voornoemde gegevens te rapporteren.

De eerste CbC-rapporten zouden moeten worden ingediend voor de boekjaren die starten vanaf januari 2016. Groepen krijgen hiervoor de tijd tot 1 jaar na het afsluiten van het boekjaar.

Enkel groepen met jaarlijks geconsolideerde inkomsten van minder dan 750 miljoen EUR krijgen een vrijstelling voor het jaarlijks CbC-rapport.

Het rapport moet toelaten aan belastingsautoriteiten om de problematiek omtrent transfer pricing en het BEPS in hoofde van de betreffende multinational in te schatten. Het rapport zal ook automatisch worden uitgewisseld tussen de belastingsautoriteiten van de landen van de groep.

3. De local file
De local file heeft betrekking tot de materiële transacties met een lokale entiteit.

Conclusie

Ook België overweegt nu om deze verplichte transfer documentatie in te voeren naar aanleiding van het finaal BEPS-actieplan, op voorwaarde dat het op een evenredige wijze gebeurt en de regels inzake de bewijslast duidelijk zijn. De Cel Verrekenprijzen zal hiertoe verder worden uitgebouwd.

De implementatie van de minimumstandaarden m.b.t. Transfer Pricing documentatie in onze Belgische wetgeving wordt verwacht tegen begin 2016.