Betaalt u momenteel onderhoudsgeld aan uw kinderen of ex-partner ? Dan weet u allicht dat deze – onder bepaalde voorwaarden – voor 80% fiscaal aftrekbaar zijn in de personenbelasting. Wonen de begunstigden van het onderhoudsgeld inmiddels in het buitenland? Ja, dan moet u extra goed opletten wanneer u onderhoudsgeld betaalt.

Wat is onderhoudsgeld?

Onderhoudsgeld of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan de kinderen of de ex-partner na een echtscheiding. Dit kan het gevolg zijn van een rechterlijke beslissing (bijvoorbeeld een echtscheidingsvonnis) of een akkoord tussen de onderhoudsplichtige en de begunstigde.

80% aftrekbaar

Indien de onderhoudsplichtige voldoet aan de wettelijke voorwaarden is 80% van de betaalde onderhoudsgelden aftrekbaar van het gezamenlijk netto-belastbaar inkomen in de personenbelasting.

Zo moet het gaan om een wettelijke onderhoudsverplichting. Verder mag de begunstigde van het onderhoudsgeld geen deel uitmaken van het gezin van de onderhoudsplichtige. Tot slot moet de betaling van de onderhoudsgelden ook op regelmatige basis gebeuren. Dit alles moet u steeds kunnen verantwoorden met bewijskrachtige documenten.

Om uiteindelijk recht te hebben op de fiscale aftrek van het betaalde onderhoudsgeld mag u niet vergeten  het effectief betaald bedrag in uw belastingaangifte te vermelden.

Begunstigde woont in het buitenland

Indien u als begunstigde in het buitenland woont, moet u niks doen in België. U moet dus geen Belgische aangifte ‘belasting niet-inwoners – natuurlijke personen’ (BNI) indienen.

Voor diegene die onderhoudsgeld betaalt zijn er principieel drie belangrijke fiscale verplichtingen:

  • een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen via e-service Finprof;
  • bedrijfsvoorheffing betalen; én
  • een fiche 281.30 opmaken via e-service Belcotax.

De praktijk leert dat dit weleens wordt vergeten. De fiscus controleert dit evenwel effectief. Het is een vergetelheid die u duur kan komen te staan.

Vrijstelling van betaling bedrijfsvoorheffing

Gelukkig bent u in bepaalde gevallen vrijgesteld van betaling van bedrijfsvoorheffing. Dit is het geval wanneer:

  • er een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting bestaat tussen België en het land waar de begunstigde woont;
  • in deze overeenkomst de heffingsbevoegdheid uitsluitend aan de woonstaat van de begunstigde is toegekend; én
  • u kunt bewijzen dat de voorwaarden van de overeenkomst vervuld zijn. Afhankelijk van het land is dit    middels een fiscaal woonplaatsattest, dan wel een combinatie van fiscaal woonplaatsattest en een bewijs dat de onderhoudsuitkering in dat ander land belast is.

Een lijst van alle bestaande overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting met vermelding van hun belastingregime vindt u hier. Let op: u betaalt sowieso bedrijfsvoorheffing indien de woonstaat van de begunstigde niet voorkomt in de lijst van overeenkomsten.

Praktische formaliteiten

Let op, zelfs indien u vrijgesteld bent van betaling van bedrijfsvoorheffing verwacht de fiscus dat u nog steeds een fiche 281.30 invult én een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indient.

Fiche 281.30

Per begunstigde maakt u jaarlijks vóór 1 maart van het jaar na het jaar waarin het onderhoudsgeld is betaald een fiche 281.30 op.

Bedrijfsvoorheffing

Op het onderhoudsgeld moet u een bedrijfsvoorheffing berekenen en inhouden van 26,75% op 80% van de uitkering.

Als u onderhoudsgeld stort aan iemand in het buitenland moet u binnen de twee weken na het verstrijken van het trimester waarin u de uitkeringen betaald heeft een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen. Indien de bedrijfsvoorheffing hoger of gelijk is aan 40.800 euro (voor aanslagjaar 2020) dan moet u binnen de twee weken na het verstrijken van de maand waarin u de uitkering heeft betaald een aangifte doen.

Vervolgens betaalt u de bedrijfsvoorheffing ten laatste binnen de 15 dagen na het verstrijken van het trimester waarin u de uitkeringen heeft betaald. Indien de bedrijfsvoorheffing hoger of gelijk is aan 40.800 euro (voor aanslagjaar 2020)  dan betaalt u de bedrijfsvoorheffing binnen de 15 dagen na het verstrijken van de maand waarin de uitkeringen werden betaald.

Conclusie

De fiscus besteedt al geruime tijd extra aandacht aan de controle van betalers van onderhoudsgelden naar het buitenland. Het is daarom van belang om de fiscale verplichtingen terzake juist na te leven. Check de lijst met dubbelbelastingverdragen en vergeet vervolgens de praktische kant van de zaak niet!