Met de programmawet van 25 december 2016 werden opnieuw enkele belangrijke wijzigingen ingevoerd op fiscaal vlak. Een van de meest opvallende maatregelen kadert in de strijd tegen de zogenaamde ‘interne meerwaarden’.

Wat zijn interne meerwaarden?

Wanneer de aandelen van een werkvennootschap worden ingebracht in een eigen (holding)vennootschap, zal de individuele aandeelhouder mogelijk een interne meerwaarde realiseren. De waarde van de aandelen vormt het kapitaal van de holding. Indien er later een kapitaalvermindering wordt doorgevoerd op het niveau van de holding, kon dit tot 31 december 2016 op een belastingvrije wijze gebeuren.

Normaal beheer privé vermogen

Niettemin worden de interne meerwaarden door de fiscus steeds met argusogen bekeken. ¬†Op basis van art. 90, 1¬į WIB’92¬†zijn meerwaarden op aandelen – buiten de uitoefening van de beroepswerkzaamheid –¬†belastbaar als diverse inkomen, tenzij zij kaderen in het¬†normaal beheer van het priv√©vermogen. Voor dergelijke inbrengen¬†werd¬†niet zelden¬†een ruling aangevraagd.

Wijzigingen

De nieuwe wetswijziging zorgt er nu echter voor dat  meerwaarden bij inbreng van aandelen zullen worden beschouwd als belaste reserves in het kapitaal.

Met andere woorden, de in ruil voor de inbreng ontvangen aandelen zullen slechts geacht worden ‘gestort kapitaal’ te zijn ten belope¬†van de aanschaffingswaarde die de ingebrachte aandelen hadden in hoofde van de inbrenger. Het hogere saldo zal als belaste reserve worden aangemerkt. Bijgevolg zal een latere kapitaalvermindering als dividend worden beschouwd.

Deze wetswijziging leidt er ook toe dat niet alleen ‘interne’ meerwaarden naar aanleiding van ¬†de inbreng van aandelen ¬†in de eigen holding¬†worden geviseerd, maar elke inbreng van aandelen in een vennootschap.

We merken hierbij op dat de roerende voorheffing op dividenden sinds 1 januari 2017 inmiddels 30% bedraagt.

Wat bij een verkoop?

De Raad van State had bij de Parlementaire voorbereiding reeds aangegeven dat belastingplichtigen de nieuwe wet weleens zouden kunnen omzeilen door hun aandelen te verkopen aan een holding  in plaats van een inbreng te doen. Daarna wordt de schuldvordering omgezet in kapitaal waardoor voor de volledige waarde gestort kapitaal zou kunnen ontstaan.

In de Memorie van Toelichting wordt echter gesteld dat een dergelijke verkoop niet altijd kadert in het normaal beheer van het privévermogen en dus sowieso belastbaar kan zijn. Bovendien kan dergelijke verkoop ook worden geviseerd door de algemene antimisbruikbepaling.

Inwerkingtreding

De nieuwe Programmawet treedt in werking voor inbrengen vanaf 1 januari 2017