De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. aternio finance bv en aternio legal bv (hierna genoemd aternio) zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaat als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Deze website kan verwijzingen en linken naar websites van derden bevatten. aternio heeft geen controle over de inhoud en onderhoud van deze websites en is niet aansprakelijk voor informatie aangeboden door deze websites en de beschikbaarheid ervan. Informatie verzonden aan aternio via de formulieren op de website van aternio, is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Elke inhoud van deze website waaronder, maar niet beperkt tot logo’s, informatie, teksten, blogs, afbeeldingen, foto’s, is eigendom van aternio of derden en zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. Elke herpublicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, distributie, exploitatie of andere verspreiding ervan, zonder de toestemming van aternio of de derde-rechthebbende, is verboden.

E-mails en alle bijlagen afkomstig van aternio finance bv en aternio legal bv (hierna genoemd aternio) zijn vertrouwelijk en/of onderworpen aan auteursrechten of andere wetsbepalingen en zijn enkel bestemd voor de adressant zoals in het bericht vermeld. Indien u een e-mail ten onrechte ontvangt, is elke publicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval ons doormiddel van een e-mail of telefonisch contact hiervan te informeren en het bericht en al zijn bijlagen te verwijderen.

Informatie verzonden aan aternio via e-mail is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. aternio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke veroorzaakt kunnen zijn door computervirussen en/of andere malware.

Op onze website staat een virtuele assistent die vragen kan beantwoorden rond juridische en fiscale aangelegenheden. Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de gebruikers van deze virtuele assistent. Echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie steeds actueel, foutloos of volledig is. Bijgevolg kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die de virtuele assistent geeft. Tevens kan er geen aansprakelijkheid ontstaan voor schade volgend uit onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de aangeboden informatie.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-) commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.

Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door accounton.io, kan op de inhoud van de virtuele assistent, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken, intellectuele eigendomsrechten rusten welke aan ons, onze licentiegevers en/of een derde rechthebbende toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de virtuele assistent en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, onze licentiegever of de betreffende rechthebbende mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.