De Belgische economie moet het hebben van zijn KMO’s. Zij zijn en blijven de drijfveer van onze economie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de wetgever maatregelen neemt om hen te ondersteunen. Zo is er de gewone investeringsaftrek die opnieuw vanonder het stof wordt gehaald.

Investeringsaftrek sinds 1 januari 2016

Voor investeringen in 2014 en 2015 werd al een tijdelijke investeringsaftrek ingevoerd van 4 %. Deze maatregel had echter weinig succes mede door het geringe aftrekpercentage. In de nieuwe regeling wordt het aftrekpercentage dan ook opgetrokken tot 8 %.

Begrip

De gewone investeringsaftrek is van toepassing op alle materiële en immateriële vaste activa. Concreet gaat het om een éénmalige aftrek die wordt toegepast op de aanschaffings- of vervaardigingswaarde van het actief in het boekjaar van aanschaf of vervaardiging. De aftrek komt uiteraard in mindering van het belastbaar resultaat. Bovendien is hij overdraagbaar naar het volgende belastbare tijdperk.

Voorwaarden

Wie van de aftrek wil genieten moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de vennootschap is een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen;
 • de vaste activa worden in België voor de beroepswerkzaamheid gebruikt;
 • de investeringen gebeuren in afschrijfbare materiële en immateriële vaste activa (geen gronden, schilderijen etc.);
 • de activa zijn in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht;
 • de afschrijvingen worden minstens over drie belastbare tijdperken verspreid.

De belastingplichtige moet verder een formulier 275U of 276U invullen.

Uitsluitingen

Met het oog op het vermijden van fiscaal misbruik heeft de wetgever volgende uitsluitingen voorzien:

 • vaste activa die niet uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt;
 • vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht om het recht van gebruik ervan aan een derde over te dragen bij leasing, erfpacht, opstal of gelijkaardige onroerende rechten;
 • vaste activa waarvan het gebruik anders dan op de wijze hierboven aan derden is afgestaan;
 • personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik;
 • gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop (voorraden);
 • bijkomende lasten indien ze niet samen met de activa waarop ze betrekking hebben, worden afgeschreven;
 • de gewone investeringsaftrek als instrument van fiscale planning.

Conclusie

De investeringsaftrek is zeker een interessante fiscale maatregel voor KMO’s die investeringen plannen. Waar de aftrek voor risicokapitaal vaak een gering fiscaal voordeel oplevert voor kmo’s met een beperkt eigen vermogen, kan de investeringsaftrek de belastingplichtige een belangrijke belastingbesparing opleveren tot 8 % van zijn investeringsbedrag. Meer informatie hierover kan u bekomen bij de adviseurs van aternio.