Volgens een recente beslissing van de btw-administratie mag de btw op cateringkosten in aftrek worden genomen wanneer deze kosten gemaakt worden in het kader van een publicitaire activiteit. Met deze beslissing schikt de btw-administratie zich (eindelijk) naar vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie en komt er een einde aan jarenlange twisten.

 Btw-aftrekbeperkingen

Op kosten van onthaal mag geen btw-aftrek worden toegepast (artikel 45, §3, 4° van het btw-wetboek), evenals op kosten van logies, spijzen en dranken (artikel 45, §3, 3°, verwijzend naar artikel 18, §1). Bedoeld zijn het verschaffen van spijzen en dranken in restaurants en cafés en, meer algemeen, wanneer beroep wordt gedaan op cateringdiensten.

Terugblik: rechtspraak vs. de Belgische btw-administratie

In 2005 formuleerde het Hof van Cassatie een definitie voor het begrip “publicitaire kosten”: kosten die hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel hebben de (potentiële) eindkoper in te lichten over het bestaan en de kenmerken van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen. De btw over dergelijke kosten was voor het Hof aftrekbaar. (Cass. 8 april 2005 Nr. kC.02.0419.N, het Sanoma-arrest).

De btw-administratie legde zich in eerste instantie bij deze uitspraak neer, doch ze ging een brug te ver in haar interpretatie: het Hof zou louter uitspraak gedaan hebben over de aftrekuitsluiting voor kosten van onthaal. Zonder dus uitwerking te hebben voor de kosten van logies, spijzen en dranken.

Het Hof van Cassatie bevestigde in 2010 (Cass. 11 maart 2010, F.09.0019.N) opnieuw haar standpunt.

De btw-administratie bleef niettemin vasthouden aan haar beslissing uit 2005. Argumentatie: het Hof van Cassatie zou alleen rekening houden met het doel van de uitgaven, en niet met hun aard. De btw-administratie verwees hier naar de “nauwkeurige” bepalingen in het btw-wetboek, zijnde de aard van de kosten. Aldus bleef de aftrekbeperking voor de btw-administratie van toepassing, zelfs indien de cateringkosten gemaakt worden met het oog op publiciteit .

In 2012 bevestigde het Hof van Cassatie nogmaals haar standpunt (Cass. 15 juni 2012, F110095F/2).

Cateringkosten bij publicitaire activiteiten: btw is aftrekbaar

In haar beslissing E.T.124.247 dd. 13 maart 2015 schikt de btw-administratie zich (eindelijk) naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Deze nieuwe beslissing vervangt integraal de beslissingen uit 2005 en 2011 en maakt eindelijk een einde aan het welles/nietes-spelletje rond cateringkosten.

De belastingplichtige moet wel geval per geval aantonen dat de kosten daadwerkelijk gemaakt worden in het kader van een activiteit, met als doel de verkoop van zijn producten of diensten bij bestaande en potentiële klanten te bevorderen. Het verleden heeft reeds geleerd dat dit onderscheid niet altijd eenduidig te maken is en vaak tot discussies leidt. Elk evenement moet aldus voldoende onderbouwd worden. Dergelijke cateringkosten worden aldus niet langer aanzien als kosten van logies, spijzen en dranken, noch als kosten van onthaal, maar als publiciteitskosten met een professioneel karakter.

Retroactief?

De btw-administratie gaat hier niet op in. We kunnen enkel verwijzen naar de algemene verjaringsregels: de btw kan alsnog in aftrek gebracht worden indien de verjaringstermijn nog niet verstreken is, d.i. uiterlijk op het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de btw werd betaald, dus voor kosten vanaf 2012. Ook indien door een btw-controle de btw werd verworpen via een correctieopgave, kan deze btw nog teruggevorderd worden binnen dezelfde verjaringstermijn.