De winwinlening is op zich niets nieuws. Het Vlaams Gewest kent een belastingkrediet in de personenbelasting toe aan particulieren die een winwinlening toekennen aan een KMO-onderneming. Anno 2020 heeft de Vlaamse overheid dit fiscaal voordelig instrument nieuw leven willen ingeblazen.  Meer zelfs, de winwinlening krijgt er namelijk een aanvulling bij: het vriendenaandeel. Het vriendenaandeel gaat echter een stap verder dan de winwinlening en zorgt voor een echte participatie in de onderneming.

Er is absoluut niet veel goeds aan COVID-19 maar dat het mogelijk je vrienden kan aanzetten om financieel te helpen is toch mooi. Stel je voor, allemaal echte vrienden en dat ten gevolge van COVID-19. Minifeestje in je eigen ondernemingskot verzekerd!

De hierna toegelichte spelregels gelden voor overeenkomsten gesloten na 6 oktober 2020. Deze blogt zoomt volledig in op de winwinlening. Het vriendenaandeel is voer voor een volgende bijdrage.

Winwinlening, what’s in a name?

De winwinlening is een voordelige vorm van financiering, aangezien de KMO-onderneming aan gunstige voorwaarden leent bij een ‘particulier’. Een winwin voor zowel kredietverstrekker als de onderneming.¬†In de vorm is het een achtergestelde lening met een vaste looptijd.

De kredietgever mag niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van de zelfstandige ondernemer.

Als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever, noch de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever, een bestuursmandaat hebben bij de kredietnemer. De kredietgever of diens partner kan evenmin, rechtstreeks of onrechtstreeks, houder zijn van meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van de rechtspersoon. Ook een kleine aandeelhouder kan voortaan dus een winwinlening verstrekken.

Een versoepeling is niet voorzien voor werknemers van de onderneming, een natuurlijke persoon mag namelijk geen werknemer zijn van de kredietnemer.

Weet ook dat je als kredietgever tijdens de volledige looptijd van een winwinlening geen kredietnemer mag zijn bij een andere winwinlening.

Nieuwe spelregels

De kredietgever krijgt een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de winwinlening. Dit betekent in cijfers een belastingkrediet van maximum 1.875 euro per jaar.

Wat als de onderneming niet kan terugbetalen? Dan krijgt de kredietgever 30% van het verschuldigde bedrag terug via een eenmalig belastingkrediet. Ingevolge de COVID-19-crisis kan dit percentage worden opgetrokken tot maximaal 40%. Deze uitzonderlijke verhoging geldt uitsluitend voor winwinleningen gesloten na 15 maart 2020 en tot uiterlijk 31 december 2021.

Voor de kredietgever geldt een winwinlening-plafond van maximaal 75.000 EUR (voorheen 50.000 euro). De onderneming kan op haar beurt maximaal 300.000 EUR ophalen (voorheen 200.000 euro).

De looptijd van de lening kan vari√ęren tussen 5 en 10 jaar, het is dus niet langer een opgelegde vaste periode van 8 jaar.¬†Ingevolge de COVID-19-crisis kunnen winwinleningen waarvan de looptijd in 2020 verstrijkt, verlengd worden voor maximum 2 jaar.

De rentevoet bedraagt nog steeds maximaal de wettelijke voorziene en jaarlijks bekendgemaakte bruto-rentevoet, zoals van kracht op datum van de leningsovereenkomst (1,75 % voor 2020), en minimaal de helft daarvan. Uiteraard is roerende voorheffing verschuldigd op deze rente.

Er bestaan diverse aflossingsmogelijkheden voor de winwinlening. Ofwel worden maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen voorzien ofwel is er terugbetaling in één keer op de eindvervaldag. Het is mogelijk om te voorzien in een eenmalige vervroegde terugbetaling van het integraal openstaande saldo.

Formaliteiten

Een winwinlening moet schriftelijk worden vastgesteld in een akte met bijhorende aflossingstabel. Een model is beschikbaar op www.pmvz.eu/winwinlening.

De akte en aflossingstabel worden in drievoud afgedrukt en ondertekend. Voor elke partij een ondertekend exemplaar en het derde exemplaar verstuur je bij voorkeur digitaal naar PMV/z-Waarborgen (winwinlening@pmv.eu).

PMV/z-Waarborgen bezorgt vervolgens de registratiebrief van de akte en de aflossingstabel aan de kredietgever. Het is deze brief die tevens als fiscaal attest geldt. Het bestaan en het behoud van de lening wordt verder aangetoond door middel van de bankuittreksels waarop de ontvangen intresten terecht komen.

Conclusie

Particulieren die via een winwinlening krediet verschaffen aan √©√©n of meer KMO-ondernemingen krijgen, naast hun interestopbrengst, een belastingkrediet. De winwinlening is een fijn instrument, maar zie alvast de formaliteiten en de risico’s niet over het hoofd. Vriendschappen gaan, zeker in tijden van COVID-19, beter niet verloren.

aternio helpt u graag op uw ondernemingsweg. Contacteer ons gerust.

Bron: Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening, BS 6 oktober 2020.