Waarderingsregels zijn de regels of afspraken die elke vennootschap maakt omtrent het bepalen en het aanpassen van de waarde van haar inventaris. Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd waarbij rekening dient gehouden te worden met de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. De waarderingsregels worden bepaald door het bestuursorgaan van de vennootschap en dienen op een nauwkeurige wijze samengevat te worden in de toelichting bij de jaarrekening. Op deze wijze kan inzicht verkregen worden in de toegepaste waarderingsmethoden, die onder meer zullen gelden voor de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten evenals voor de herwaarderingen (artikel 28 KB/W.Venn).

Een vennootschap dient in principe haar waarderingsregels na te komen, rekening houdend met haar eigen kenmerken. De waarderingsregels moeten bovendien van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast (artikel 30 KB.W.Venn).

Wanneer de waarderingsregels, in uitzonderlijke gevallen, worden gewijzigd, bepaalt artikel 29 KB/W.Venn. dat de aanpassing moet vermeld en verantwoord worden in de toelichting bij de jaarrekening. Het geraamde effect van deze wijziging op het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap wordt opgenomen in de toelichting over het boekjaar waarin de gewijzigde waarderingsregels voor het eerst worden toegepast.

Een aanpassing van de waarderingsregels kan verantwoord zijn wanneer zij niet langer een getrouw beeld geven door bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe activiteiten van de vennootschap, door wijzigingen in de structuur van haar vermogen, of door economische of technologische omstandigheden.

Het gebrek aan motivering voor de wijziging van de waarderingsregels, kan echter nadelige fiscale gevolgen hebben. Een niet-gemotiveerde wijziging van bijvoorbeeld de voorraadwaardering kan mogelijk leiden tot een bijkomende belasting op een onderschatting van de voorraad.