De vereniging zonder winstoogmerk, afgekort “vzw”, is een fijn staaltje maatwerk. Enerzijds valt zij onder de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, anderzijds kan een groot deel vrij worden ingevuld en gemoduleerd.

Wat is een vzw?

Het is een groepering van natuurlijke en/of rechtspersonen, die samen een belangeloos doel nastreven, dat zowel nationale als internationale raakpunten kan hebben.

De zinsnede “zonder winstoogmerk” is echter wel van belang. Het is niet de bedoeling dat de leden van de vereniging zich verrijken via de vzw. De inkomsten die worden gegenereerd zullen dan ook niet verdeeld worden onder de leden, maar worden door de vereniging zelf gebruikt om haar doel verder te realiseren.

Dit is het grote verschil met handelsvennootschappen, die er wel op gericht zijn om winst te maken en die aan de vennoten/aandeelhouders uit te keren.

Hoe wordt een vzw opgericht?

Een vzw wordt opgericht door minstens 3 oprichters en middels een oprichtingsakte. Hiervoor hoeft u niet noodzakelijkerwijze naar de notaris te gaan: de oprichting kan namelijk zowel notarieel als onderhands plaatsvinden.

Na de ondertekening van de oprichtingsakte zal deze moeten worden neergelegd bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, die een verenigingsdossier zal aanmaken. Pas na deze neerlegging verkrijgt de vzw haar rechtspersoonlijkheid.

Bovendien zal er, net zoals bij alle andere rechtspersonen, een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten gebeuren.

Een effectieve inschrijving bij een erkend ondernemingsloket is niet uitdrukkelijk vereist, de registratie via de griffie van de rechtbank van koophandel volstaat in de meeste gevallen. Maar, zoals altijd bevestigen uitzonderingen de regel, en in sommige gevallen is het zo dat een specifieke wet deze bijkomende verplichting wél oplegt.

Boekhoudkundig?

Afhankelijk van het feit of er een kleine, dan wel een grote of een heel grote vzw voorhanden is, zullen er verschillende boekhoudkundige regels gelden.

Een kleine vereniging mag een vereenvoudigde boekhouding voeren, waarin enkel de inkomsten en uitgaven worden verantwoord. Een grote of hele grote vzw is verplicht om een dubbele boekhouding te voeren (net zoals de vennootschappen). Bij een hele grote vzw moet bovendien een commissaris aangesteld worden.

aternio begeleidt u graag bij de opstart en verdere begeleiding van uw vereniging.