Voortdurend verlies maken, economisch is het niet gezond. Fiscaal is het verleidelijk. Getuige hiervan is  een interessant arrest van 15 september 2020 over een paardenfokkerij die al 20 jaar lang geen winst maakte, maar toch btw bleef aftrekken. Het gebrek aan winst deed de fiscus er toe besluiten dat de belastingplichtige geen professional was, maar een loutere amateur. De kosten van zijn zogenaamde ‘hobby’ zouden dan ook niet aftrekbaar zijn.

Het hof van beroep te Antwerpen (rolnr: 2019/AR/518) ziet het tóch anders…

Rechtspraak inkomstenbelasting paardenfokkerij

Op het vlak van inkomstenbelastingen vinden we heel wat rechtspraak over paardenfokkerijen die er in werkelijkheid niet op gericht zouden zijn om winst te behalen. De fiscus en rechtbanken oordelen daarbij doorgaans dat uit het geheel van omstandigheden blijkt dat de belastingplichtigen enkel het stelselmatig verrekenen van de verliezen beogen. Op die manier kunnen ze hun belastingen verlagen. De fiscus herkwalificeert de paardenfokkerij dan als “hobby” en verwerpt de kostenaftrek, zodat het resultaat op nul komt te staan.

Btw: economische activiteit

Op het vlak van btw wordt deze redenering echter niet doorgetrokken. Daar is het winstoogmerk immers van geen tel.

Artikel 4 van btw-wetboek definieert een belastingplichtige als: “eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht […]”.

Op het vlak van btw moet er dus sprake zijn van een “economische activiteit“.

Bij de beoordeling ervan kijkt men naar alle feitelijke elementen. Denk aan de wijze van financiering, de exploitatievoorwaarden, de hoedigheid van de exploitant, de commercialisering, de aard van het cliënteel enz.

In eerste aanleg had de rechtbank de fiscus nog gelijk gegeven. De verrichtingen van de vennootschap zouden geen economische waarde hebben, omdat er geen werkelijk duurzame opbrengsten uit voortkwamen. Het hof van beroep verbreekt – geheel terecht -dit vonnis.

Oordeel hof

Zoals gezegd, is het al dan niet winst maken, niet relevant voor de btw-plicht. De aanwezigheid van een ‘economische activiteit’ is dat wel. Het hof oordeelt in onderhavige zaak dat dit weldegelijk het geval is. Er worden paarden gefokt en trainingen gegeven. Ook is er de verkoop van sperma en inschrijvingen voor professionele wedstrijden. Verder beschikt de vennootschap over de nodige vergunningen en professionele infrastructuur en personeel. Het ontbreken van winst doet hier geen afbreuk aan.

Besluit

Via intelligente software gaat de fiscus op zoek naar alle ondernemingen die de laatste 5 jaar geen winst konden optekenen, om vervolgens de kostenaftrek te verwerpen en het resultaat op nul te zetten. Weet dat op het vlak van btw, de fiscus dit niet zomaar mag doen, hoewel de rechtspraak hierover wel nog wat verdeeld is.

Wij adviseren u graag en met kennis van zaken. Contacteer ons gerust.