In een eerdere bijdrage las u reeds dat de rechtspraak bevestigde dat het onderscheid in de berekening van het voordeel van alle aard voor bewoning ongrondwettig is. Nu volgt ook de fiscale administratie. Zij publiceerde op 15 mei 2018 circulaire 2018/C/57 (www.fisconet.be) .

Rechtspraak in het verleden

Reeds in het verleden werd de berekening van het voordeel van alle aard voor bewoning ongrondwettig bevonden door o.a. de Hoven van Beroep van Gent en Antwerpen (Gent, 24/05/2016, 2015/AR/1235; Antwerpen 24/01/2017, 2015/AR/1117).

Het verschil in berekening op grond van wie, een natuurlijke persoon of rechtspersoon de woning ter beschikking stelt, werd als discriminatoir bevonden. Er was geen enkele gegronde reden die het onderscheid rechtvaardigde.

Circulaire bevestigt rechtspraak

Op 15 mei 2018 is een circulaire gepubliceerd, waarin de fiscale administratie verklaart dat zij de rechtspraak volgt. Dit houdt in dat zij bevestigt dat het voordeel van alle aard voor bewoning eenvormig zal berekend worden aan de hand van volgende formule:

Geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) x 100/60.

Het feit dat de administratie nu officieel de rechtspraak volgt, zorgt in ieder geval voor meer rechtszekerheid.

Bezwaartermijn van aangifte is nog niet verstreken

Voor reeds ingediende fiscale aangiftes waarvan de bezwaartermijn nog niet verstreken is, kan nog bezwaar worden ingediend om alsnog de berekening te herzien. Zo kan teveel betaalde belastingen worden gerecupereerd. Hetzelfde effect geldt voor lopende rechtsprocedures die voortvloeien uit eerdere bezwaarschriften.

Wat te doen na bezwaartermijn?

De vraag is natuurlijk wat als de bezwaartermijn wel reeds verstreken is? Indien de bewaartermijn van de fiscale aangifte verstreken is, kan de aangifte enkel nog herbekeken worden door middel van een vraag tot ontheffing van ambtswege.

Een vraag tot ontheffing van ambtswege kan slechts in bepaalde gevallen slagen. Dit is ondermeer het geval wanneer er overbelastingen zijn die blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten, waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord door wettige redenen. In dit geval is de concrete vraag of een circulaire geacht wordt een nieuw feit te zijn.

Wel of geen nieuw feit?

De circulaire bepaalt zelf dat zij haar standpunt niet als een nieuw feit beschouwt. Bijgevolg zou een vraag tot ontheffing van ambtswege niet slagen. Echter is het niet aan de administratie om te beslissen of een circulaire al dan niet een nieuw feit is. Hierover oordeelde o.a. de rechtbank te Hasselt in haar vonnis van 10 oktober 2013.

Conclusie

Ongeacht of de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon, zal het voordeel van alle aard in de toekomst aan de hand van dezelfde formule berekend worden. Indien u nog tijdig een bezwaarschrift kan indienen, maakt u best gebruik van deze mogelijkheid.

Indien de bezwaartermijn verstreken is, zal u een kosten-baten analyse moeten maken. De loutere vraag tot ontheffing van ambtswege zal wellicht niet slagen. De rechtbank kan dan mogelijk een uitweg bieden.