In de huidige gemondialiseerde wereld komt het meer en meer voor dat het vermogen van Belgische rijksinwoners verspreid is over verschillende landen in de Europese Unie en daarbuiten. Zo kent iedereen wel iemand met een vakantiewoning in Spanje of Frankrijk.

Maar ook roerende goederen worden in het buitenland aangehouden. Denk maar aan tegoeden op buitenlandse bankrekeningen of  roerende beleggingen in het buitenland.

Maar hoe ziet het fiscale plaatje eruit wanneer een Belgische rijksinwoner met een buitenlands roerend of onroerend vermogen overlijdt? In principe wordt immers de erfbelasting berekend op de belastbare waarde van alle goederen die toebehoren aan de erflater, waar ze zich ook mogen bevinden. Buitenlandse roerende en onroerende goederen worden bijgevolg ook bij de belastbare basis geteld.

Onroerende goederen

Wanneer een Belgische rijksinwoner op datum van zijn of haar overlijden onroerende goederen in het buitenland bezit, dan voorziet de Vlaamse Codex Fiscaliteit in een verrekening van de op dat onroerend goed in het buitenland betaalde erfbelasting.

Concreet heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om de in het buitenland op dat onroerend goed betaalde erfbelasting af te trekken van de erfbelasting in Vlaanderen in de mate dat de Vlaamse erfbelasting de belastbare waarde van deze buitenlandse onroerende goederen treft.

Voorwaarde om deze vermindering te bekomen is het bezorgen van een gedateerd betalingsbewijs van een in het buitenland betaalde erfbelasting, samen met een door de bevoegde overheden eensluidend verklaard afschrift van de aangifte die ze hebben ontvangen en de berekening van de belasting die ze hebben vastgesteld.

Roerende goederen

Jammer genoeg voor de inwoners van Vlaanderen die roerende goederen in het buitenland bezitten, bestaat er geen gelijkaardige regeling voor roerende goederen.

Het is met andere woorden op basis van de huidige wetgeving niet mogelijk om buitenlandse erfbelasting die werd geheven op roerende goederen af te trekken van de Vlaamse erfbelasting die geheven wordt op roerende goederen in België.

Rechtbank

Een drietal belastingplichtigen startten een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen omdat zij ervan overtuigd waren dat ook voor roerende goederen een gelijkaardige regeling beschikbaar moet zijn.

Ter motivering voerden zij een aantal principes uit het Europees recht aan. Zo zou de beperking van de verrekening tot onroerende goederen strijdig zijn met het Europees fundamenteel beginsel van vrijheid van kapitaalverkeer en met de verplichting van de lidstaten om dubbele belastingen weg te werken, een verplichting die impliciet in de gemeenschapstrouw vervat zou liggen. Tot slot zou de beperking van de verrekening tot onroerende goederen strijdig zijn met de Belgische Grondwet omdat omwille van het ontbreken van een dubbelbelastingverdrag met de betrokken landen, niet alle in een andere EU-lidstaat gelegen roerende goederen gelijk worden behandeld inzake successierechten.

Schending Gemeenschapsrecht?

De rechtbank ging echter niet mee in de argumentatie van de belastingplichtige. Volgens haar maakt het feit dat de verrekening alleen bij onroerende goederen kan geschieden absoluut geen schending van het gemeenschapsrecht uit. Lidstaten zijn immers niet verplicht om hun belastingstelsel aan te passen aan de belastingstelsels van de andere lidstaten om dubbele belastingheffing te voorkomen.

De beperking van de verrekening tot onroerende goederen is om deze redenen niet tegenstrijdig aan het gemeenschapsrecht.

Schending Grondwet?

De rechtbank oordeelt verder dat het onderscheid in behandeling tussen de roerende en onroerende goederen redelijk verantwoord is en bovendien op een objectief criterium gestoeld is. Bijgevolg kan er geen sprake zijn van een schending van de Grondwet.

Conclusie

Wie goederen bezit in het buitenland heeft er, gelet op de complexiteit van de materie, alle belang bij zich goed te laten adviseren over de gevolgen bij overlijden. Een goede successieplanning kan namelijk zijn nut bewijzen. Vanzelfsprekend kan u hiervoor contact opnemen met de juristen van aternio.

bron: Rb. Antwerpen 15 april 2016, onuitg., samenvatting op de website Vlabel