Voor aanslagjaar 2016 heeft de fiscale wetgever een nieuwe soort investering toegevoegd aan de lijst van investeringen die recht geven op een verhoogde investeringsaftrek.

Voortaan kunnen KMO’s die investeren in digitale vaste activa genieten van een verhoogde investeringsaftrek (art. 69, §1, f  WIB’92) . Deze nieuwe fiscale gunstmaatregel heeft tot doel e-commerce door KMO’s aan te moedigen en de veiligheid ervan te garanderen.

Digitale investeringen

Onder digitale investeringen wordt verstaan: alle investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Concreet bedraagt het basispercentage voor de gewone investeringsaftrek voor aanslagjaar 2016 3,5%. Voor digitale investeringen wordt dit basispercentage verhoogd met 10 percentpunten. Dit brengt het totale percentage voor digitale investeringen op 13,5%.

Deze fiscale gunstmaatregel geldt enkel voor KMO’s: dit zijn niet alleen kleine vennootschappen in de zin van art. 15 W.Venn., maar ook natuurlijke personen (met eenmanszaak) die aan de criteria van art. 15 voldoen.

Modaliteiten

In het Koninklijk besluit van 2 december 2015, gepubliceerd op 8 december 2015, worden de modaliteiten verder uitgewerkt.

Volgende categorieën van vaste activa komen in aanmerking:

  1. digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen:1) investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken; 2) investeringen in systemen (software of apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering.
  2. investeringen in systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT): 1) investeringen in systemen (software of apparatuur) voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties; 2) investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT; 3) investeringen in systemen (software of apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken.
  3. aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT:1) de kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder punt A, 1) tot B, 3), en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven; 2) investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de in punten A, 1) tot C, 1), beoogde systemen met systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken, inclusief de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s.

Werking in de tijd

Het KB is van toepassing vanaf aanslagjaar 2016. De investeringsaftrek geldt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht.