De omzetting van de Europese Accountancyrichtlijn naar Belgisch recht heeft zo zijn gevolgen voor de kwalificatie van een Belgische vennootschap.

SindsĀ 1 januari 2016 bestaan er namelijk drie categorieĆ«n van vennootschappen:

 • de kleine vennootschap;
 • de grote vennootschap; en
 • de microvennootschap.

De criteria werden vastgelegd in het nieuwe artikel 15 en artikel 15/1 van het Wetboek van vennootschappen.

Kleine of grote vennootschap ?

Kleine vennootschappen zijn de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan Ć©Ć©n van de volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
 • jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro;
 • balanstotaal: 4.500.000 euro.

Wanneer er meer dan Ć©Ć©n van bovenstaande criteria twee opeenvolgende boekjaren overschreden worden, is men een grote vennootschap.

Als de vennootschap met Ć©Ć©n of meer vennootschappen verbonden is worden de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde basis berekend.

Of microvennootschap ?

Totaal nieuwĀ is de microvennootschap. Om als micro te kwalificerenĀ mag de vennootschap niet meer dan Ć©Ć©n van volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
 • jaaromzet, exclusief btw: 700.000 euro;
 • balanstotaal: 350.000 euro.

De microvennootschap mag op datum van de jaarafsluiting geen dochter- of moedervennootschap zijn.

Groep van beperkte omvang

Verder zijn de criteria voor een groep van beperkte omvang (voorheen kleine groep) gewijzigd:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 250;
 • jaaromzet, exclusief btw: 34.000.000 euro;
 • balanstotaal: 17.000.000 euro.

Schema van de jaarrekening

Het een en ander heeft zo zijn impact op deĀ schema’s van de jaarrekeningen. Voorheen waren er slechts twee schemaā€™s van jaarrekeningen van toepassing, namelijk het verkort en het volledig schema. Sinds kort bestaat ook het microschema voor de microvennootschappen.

Hieronder kort de voornaamste wijzigingen die per schema werden aangebracht:

Volledig schema

 • oprichtingskosten vormen een afzonderlijke rubriek onder de activa op de balans;
 • toevoeging voorzieningen voor milieuverplichtingen op de balans;
 • niet-recurrente bedrijfsopbrengsten en ā€“kosten, niet-recurrente financiĆ«le opbrengsten en kosten (voorheen uitzonderlijke kosten en opbrengsten);
 • verdwijnen van de sociale balans als verplicht onderdeel van de toelichting;
 • aandeelhoudersstructuur op balansdatum op te nemen in de toelichting;
 • detail niet-recurrente opbrengsten en kosten opnemen in de toelichting;
 • vermelding van de aard een de gevolgen van materiĆ«le gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan in de toelichting.

Verkort schema

 • oprichtingskosten vormen een afzonderlijke rubriek onder de activa op de balans;
 • niet-recurrente bedrijfsopbrengsten en ā€“kosten, niet-recurrente financiĆ«le opbrengsten en kosten (voorheen uitzonderlijke kosten en opbrengsten);
 • verdwijnen van de sociale balans als verplicht onderdeel van de toelichting;
 • lijst van de ondernemingen waarin de vennootschap een deelneming bezit werd geschrapt in de toelichting;
 • staat met betrekking tot het kapitaal werd geschrapt in de toelichting;
 • uitsplitsing voorziening voor risicoā€™s en kosten in de toelichting;
 • detail niet-recurrente opbrengsten en kosten opnemen in de toelichting;
 • verdwijnen van de sociale balans als verplicht onderdeel van de toelichting.

Micro schema

 • balans en resultatenrekening is gelijk aan deze van het verkort schema;
 • toelichting:
  • samenvatting van de waarderingsregels;
  • staat van de vaste activa;
  • overzicht van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
  • informatie over de vergoedingen aan leden van de organen van de vennootschap;
  • informatie betreffende eigen aandelen.

Sociale balans

De sociale balans maakt niet langer deel uit van de toelichting bij de jaarrekening. Deze dient nu als een afzonderlijk document te worden neergelegd bij de Nationale Bank van Belgiƫ. De inhoud van de sociale balans wijzigt echter niet.