Volg hier de laatste updates aangaande de financiële steunmaatregelen van de overheid inzake het coronavirus.

1) Werkloosheidsuitkering

a. Wegens overmacht

Door de uitbraak van het coronavirus worden heel wat ondernemingen geconfronteerd met een verplichte sluiting, vrijwillige sluiting of gedeeltelijke sluiting van hun onderneming. De federale overheid erkent dit ook. Ze geeft, vanaf 13 maart 2020 tot het einde van de door haar opgelegde maatregelen, een lakse interpretatie van het begrip overmacht toe. Hierdoor worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid, die het gevolg zijn van het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Dit dus ongeacht of de onderneming volledig sluit.

Enkel werknemers (zijnde arbeiders, bedienden, uitzendkrachten, enz.) kunnen van deze maatregel gebruik maken. Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep kunnen hiervan geen gebruik maken, voor hen zijn er andere steunmaatregelen van toepassing.

Deze regeling geldt echter slechts tot 31 augustus 2020. Vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020 is er echter voorzien in een overgangsregeling.

Aanvraag

De werkgever dient zo snel mogelijk de RVA in te lichten aangaande de situatie van overmacht. Dit kan via de portaalsite van de Sociale zekerheid.  De aangifte gebeurt via een elektronische aangifte bij het RVA-werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Afhankelijk van uw sociaal secretariaat, dienen zij deze aangifte automatisch voor u in, wanneer u hen informeert over de tijdelijke werkloosheid van uw werknemers.

Wat moet u zeker vermelden op uw aanvraag:

 • de datum waarop de werknemer(s) tijdelijk werkloos werden;
 • de reden van overmacht
  • hier CORONAVIRUS. (voeg ook LOCKDOWN toe, wanneer het om een door de overheid opgelegde sluiting gaat)
 • de voorziene werkloosheidsduur
  • tot maximum 30 juni 2020.
 • de identiteit van de betrokken werknemer(s)

Vervolgens neemt de RVA een beslissing binnen de 3 dagen, na ontvangst van het volledig dossier. Hoe sneller het dossier in orde is, hoe sneller de werknemers hun uitkeringen zullen ontvangen.

Werknemers moeten eveneens een formulier C3.2-Werknemer-Corona invullen en aan hun uitbetalingsinstelling bezorgen. Voor de maanden maart, april, mei en juni van 2020 moeten zij echter geen maandelijks controleformulier inleveren.

b. Wegens economische reden

De procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moet niet meer gevolgd worden. Zelf indien het gaat om een gedeeltelijke sluiting van de onderneming, waarbij een aantal werknemers in dienst blijft, moet de werkgever de procedure van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht volgen. Vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020 is er echter voorzien in een overgangsregeling.

c. Hoeveel

De werkloosheidsuitkeringen omwille van overmacht zijn vanaf 13 maart 2020 en dit tot 31 december 2020 van 65 procent naar 70 procent verhoogd. De uitkering wordt berekend op het gemiddeld maandloon dat maximaal 2.754,76 euro bedraagt.

Op het bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt nog bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden.

Opgelet

Deze maatregel geldt niet voor werknemers die terugkeren uit vakantie of van een zakenreis in een risicogebied. Deze moeten wel uit voorzorg een bepaalde tijd thuisblijven, maar dit geldt niet als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. U kan met de betrokken werknemer(s) afspraken maken dat zij bijvoorbeeld telewerk zullen doen.

Bij werknemers die effectief besmet zijn met het coronavirus is er sprake van arbeidsongeschiktheid. In dit geval kan men in geen geval aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

2) a) Corona-ouderschapsverlof (voor werknemers)

Werknemers die minstens sinds één maand een arbeidsovereenkomst hebben bij een werkgever kunnen gebruik maken van een speciaal ouderschapsverlof. Het corona-ouderschapsverlof staat naast het normale ouderschapsverlof. De werknemer moet minstens 1 kind ten laste hebben, van maximaal 12 jaar (of 21 jaar indien het kind een beperking heeft). Ook adoptieouders en pleegouders komen voor het corona-ouderschapsverlof in aanmerking. Beide ouders uit hetzelfde gezin kunnen het corona-ouderschapsverlof aanvragen.

De regeling voorziet in twee mogelijke (gedeeltelijke) onderbrekingen.

 • Ofwel wordt geopteerd voor een onderbreking met één vijfde. De arbeidsprestaties worden dan verminderd tot 80%;
 • Ofwel wordt geopteerd voor een onderbreking die een halvering van de arbeidsprestaties inhoud. De prestaties worden dan beperkt tot 50% van een voltijds betrekking.

De werknemer heeft voor de beperking wel het akkoord van zijn werkgever nodig. Het is geen recht, de werkgever kan het weigeren.

Maakt de werknemer al gebruik van het gewone ouderschapsverlof, dan kan deze aangevuld worden met het corona-ouderschapsverlof of zelfs tijdelijk hierdoor vervangen worden.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden van 1 mei tot en met 30 september 2020. Het is voorlopig afwachten of de overheid deze maatregel zal vernieuwen.

Aanvraag

De werknemer dient zijn aanvraag minstens drie dagen voordat hij/zij het ouderschapsverlof wenst op te nemen zijn werkgever hiervan op de hoogte te brengen. Dit per mail met ontvangsbevestiging, op papier waarbij de werkgever een ontvangstbevestiging ondertekent of via een aangetekende brief. Maximaal drie dagen nadat hij de aanvraag heeft gekregen moet de werkgever hierop reageren.

Om de uitkering te verkrijgen moet de werknemer, nadat hij de toestemming heeft gekregen van de werkgever, een aanvraag indienen bij de RVA. Dit kan uiterlijk 2 maanden na de start van het corona-ouderschapsverlof.

2) b) Corona-ouderschapsverlof (voor zelfstandigen)

Voor zelfstandigen die gedurende de Covid-19 crisis geconfronteerd werden met de zorg van een kind gedurende één van de volledige maanden mei tot en met september voerde de overheid een “tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen” in. In feite houdt deze regeling in dat zelfstandige-ouders recht hebben op een uitkering indien hun activiteiten als zelfstandige beïnvloed werden door hun rol als ouder.

Wie?

Elke zelfstandige in hoofdberoep en meewerkende partners en zelfstandigen in bijberoep die de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen (volgens inkomen in 2017) betalen van een zelfstandige in hoofdberoep. ‘Actieve’ gepensioneerden kunnen eveneens van dit systeem gebruikmaken.

Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar, ongeacht of het gaat om een geadopteerd of pleegkind, of kinderen jonger dan 21 indien het kind een beperking heeft kunnen van deze uitkering gebruik maken. Hierbij kijkt de overheid naar het de leeftijd die bereikt wordt in 2020.

Zelfstandigen die reeds andere sociale zekerheidsuitkeringen verkrijgen voor deze maanden, zoals het (half) overbruggingsrecht, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, etc hebben geen recht op deze uitkering. Het is wel mogelijk de uitkering te combineren met het wettelijk pensioen, de werkloosheidsuitkering en het ouderschapsverlof voor werknemers.

Hoeveel?

De uitkering bedraagt maandelijks 532,24 euro of 875 euro voor alleenstaanden.

Aanvraag

De aanvraag moet u indienen voor 30 september 2020 bij uw sociaal verzekeringsfonds, of voor 31 december 2020 indien de aanvraag betrekking heeft op de maanden juli, augustus en september. Bij uw aanvraag zal u een verklaring op eer moeten indienen voor de maanden dat de activiteit werd beïnvloed door de zorg van het kind.

Het is mogelijk voor beide zelfstandigen-ouders om de aanvraag in te dienen. Zij verkrijgen dan beide de uitkering van 532,24 euro.

3) Corona – hinderpremie 

Wat?

Alle ondernemingen met een fysieke locatie, zoals een winkel of een kantoor, in het Vlaamse Gewest die de deuren hebben moeten sluiten, kunnen een aanvraag indienen voor een corona-hinderpremie. De sluiting moet evenwel een rechtstreeks gevolg zijn van de verplicht opgelegde sluiting door de overheid. Bij een vrijwillige sluiting heeft u dus geen recht op de premie. De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Zelfstandigen die gemengde activiteiten hebben en slechts gedeeltelijk opnieuw zijn kunnen starten hebben nog steeds recht op de hinderpremie.

Aanvragen

De corona-hinderpremie kan niet meer aangevraagd worden. Met de nieuwe sluiting van horeca en restaurants werden bijkomende steunmaatregelen voor deze sectoren belooft. Of dit middels een corona-hinderpremie zal verlopen is nog afwachten.

4) Vlaamse Compensatiepremie

Wie?

De Vlaamse overheid komt met een nieuwe steunmaatregel op de proppen voor ondernemingen die openblijven, maar getroffen worden door een groot omzetverlies. Het gaat dus enkel om ondernemingen die geen recht hebben op de Vlaamse Hinderpremie. De premie is ook enkel van toepassing op ondernemingen die op 12 maart 2020 als actief ingeschreven zijn in de KBO. VZW’s kunnen eveneens recht hebben op de premie, indien zij minstens één VTE personeelslid te werk stellen.

Aanvraag

De Vlaamse Compensatiepremie kan u niet langer aanvragen.

5) Corona ondersteuningspremie

De overheid voorzag in een bijkomende compensatiepremie voor ondernemingen. De premie bestaat uit het ondersteunen van ondernemingen die nog steeds getroffen worden door omzetverlies naar aanleiding van Covid-19. Ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de Corona-hinderpremie of voor de corona-compensatiepremie kunnen aanspraak maken op deze aanvullende premie. De premie heeft dus voornamelijk ondernemingen die gesloten waren en die hun activiteiten heropstarten.

De onderneming moet een omzetverlies lijden van 60% in de periode van 1 maand na de heropening. Deze periode moet vergeleken worden met een referentieperiode van vorig jaar. Bijvoorbeeld voor winkels loopt deze periode van 11 mei tot 11 juni en voor de horeca van 8 juni tot 8 juli. Net als bij de corona-compensatiepremie dient er gekeken te worden naar dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

Het betreft een eenmalige premie van 2000 euro. Indien de aanvrager een zelfstandige in bijberoep is, in de zin van de corona-compensatiepremie, is de premie 1000 euro.

Aanvraag

De Corona ondersteuningspremie kan niet langer aangevraagd worden.

6. a) Vlaams beschermingsmechanisme

Wie?

De Vlaamse overheid komt met een nieuwe steunmaatregel op de proppen voor ondernemingen die zwaar getroffen worden door een omzetverlies van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020. Het gaat dus enkel om ondernemingen die geen recht hebben op de Vlaamse Hinderpremie voor de maanden augustus en september. Ondernemingen die namelijk verplicht werden te sluiten in deze periode komen in aanmerking voor deze steunmaatregel. De premie is ook enkel van toepassing op ondernemingen die op 1 augustus 2020 als actief ingeschreven zijn in de KBO.

Voor ondernemingen die te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60%, in de periode van 1 augustus 2020 en 30 september 2020 tegenover dezelfde periode van vorig jaar, voorziet de Vlaamse overheid nu een premie. Starters zullen de omzetdaling moeten vergelijken met het neergelegde financieel plan. De omzetdaling betreft niet de daling van de omzet door uitgestelde facturatie, maar deze omwille van de verminderde prestaties van de onderneming. Om de omzetdaling aan te tonen dient er gekeken te worden naar dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

De Vlaamse overheid beperkt het recht op het Vlaams beschermingsmechanisme tot ondernemingen wiens hoofdactiviteit (zoals opgenomen in de KBO) behoort tot de lijst van NACE-codes die VLAIO publiceerde. Ook ondernemingen die verplicht gesloten zijn omwille van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad kunnen gebruik maken van deze premie.

Naast de ondernemingen die reeds genieten van de hinderpremie, zijn holding-, patrimoniumvennootschappen, activiteiten van hoofdkantoren en managementvennootschappen van ondernemingen die een compensatie- of hinderpremie genieten uitdrukkelijk uitgesloten.

Substantiële exploitatiebeperkingen

Ondernemingen moeten bewijzen dat zij getroffen zijn door substantiële exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen. Hierbij gaat het niet om de vrijwillig genomen maatregelen, maar om omzetdalingen die het gevolg zijn van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad. Bij het indienen van de aanvraag, vraagt VLAIO u concreet aan te tonen aan welke maatregel van de Nationale Veiligheidsraad uw omzetdaling te wijten is en om dit omstandig te motiveren.

Hoeveel?

Het Vlaams Beschermingsmechanisme bestaat uit een premie van 7,5% van de omzet, exclusief btw, van augustus en september 2019. De premie kan echter maximaal 15.000 euro bedragen. Zelfstandigen in bijberoep, die in 2019 een beroepsinkomen hebben van minstens 13.993,78 euro, hebben eveneens recht op deze premie. Ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht hebben en die niet beschikken over een “witte kassa”, hebben slechts recht op de premie tot maximaal 3000 euro.

Voor zelfstandigen in bijberoep waarvan het inkomen tussen de 6.996,98 euro en 13.993,78 euro ligt, werd een aparte regeling voorzien. Zelfstandigen van deze categorie hebben enkel recht op premie, indien zij hun bijberoep combineren met een job als werknemer van minder dan 80%. Zij hebben recht op een gehalveerde premie van 3,75% van de omzet, exclusief btw, van augustus en september 2019.

Om recht te hebben op het volledige bedrag van de premie moet de onderneming vanaf 24 augustus 2020 minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode in 2019, dan wordt de steun gehalveerd.

Aanvraag

Het Vlaams beschermingsmechanisme kan niet langer aangevraagd worden.

6. b) Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

Wat?

Het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme is de opvolger van het (oude) Vlaams Beschermingsmechanisme. Ook hier moet de onderneming aantonen dat zij getroffen is door een omzetdaling van 60% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Hierop is echter wel 1 uitzondering: voor de periode vanaf de verplichte sluiting tot 15 november, dient zij geen omzetdaling aan te tonen. Dezelfde voorwaarden gelden zoals bij het (oude) Vlaams Beschermingsmechanisme van toepassing zijn.

De maatregel geldt voor één van volgende periodes:

 • van 1 oktober 2020 tot en met 15 november 2020; of
 • van 19 oktober 2020 tot en met 15 november 2020; of
 • vanaf de verplichte sluiting van de onderneming tot en met 15 november 2020.

Een cumulatie van de premie met het (oude) Vlaams Beschermingsmechanisme of voor de beide periodes samen is niet mogelijk. Ondernemingen zullen moeten kiezen voor welke periode zij de premie aanvragen.

De keuze van de periode is voornamelijk van belang voor ondernemingen die verplicht gesloten werden: indien ondernemingen in de horecasector kiezen voor de periode van 19 oktober t.e.m. 15 november moeten zij geen omzetdaling aantonen. Kiest een andere onderneming die diende te sluiten vanaf 2 november 2020, voor de periode startende vanaf die datum t.e.m. 15 november, dan moet zij ook geen omzetdaling aantonen. Kiest een onderneming echter voor een andere periode dan moet zij wel een omzetdaling van 60% bewijzen. Bovendien: was de omzet voor een onderneming uit de horecasector in 19 oktober 2019 t.e.m. 15 november 2019 voor meer dan de helft afhankelijk van afhaal-activiteiten dan moet de omzetdaling toch bewezen worden.

Hoeveel?

De compensatiepremie bestaat uit een premie van 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode vanaf 1 oktober t.e.m. 15 november 2019, vanaf 19 oktober t.e.m. 18 november 2019 of de periode vanaf de verplichte sluiting t.e.m. 15 november 2019. Zelfstandigen in bijberoep, die in 2019 een beroepsinkomen hebben van minstens 13.993,78 euro, hebben eveneens recht op deze premie. Er werd ook voorzien in een minimale subsidie.

Het minimale en maximale bedrag van de premie is afhankelijk van het ogenblik waarop de onderneming verplicht diende te sluiten en het aantal werknemers. Vlaio voorziet hiervoor echter een duidelijk overzicht voor de verschillende sectoren.
Als voorbeeld kunnen we hierbij wel vernoemen dat voor een niet-essentiële handelszaak met minder dan 10 werknemers die verplicht diende te sluiten op 2 november 2020, de volgende maximale premies zouden gelden:

 • Periode van 1 oktober t.e.m. 15 november 2020, met omzetverlies van 60%: minimaal 1.000,00 en maximaal 11.250,00 euro;
 • Periode van 19 oktober t.e.m. 15 november 2020, met omzetverlies van 60% (of horecazaak): minimaal 600,00 en maximaal 7.500,00 euro;
 • Periode vanaf de verplichte sluiting (2 november 2020) t.e.m. 15 november 2020: minimaal 300,00 en maximaal 3250,00 euro.

Voor zelfstandigen in bijberoep waarvan het inkomen tussen de 6.996,98 euro en 13.993,78 euro ligt, werd een aparte regeling voorzien. Zelfstandigen van deze categorie hebben enkel recht op de premie, indien zij hun bijberoep combineren met een job als werknemer van minder dan 80%. Zij hebben recht op een gehalveerde premie van 5% van de omzet, exclusief btw, voor één van beide periodes.

Ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht hebben en die niet beschikken over een “witte kassa”, hebben slechts recht op de premie tot maximaal 2.250 euro.

Aanvraag

Net als voor het (oude) beschermingsmechanisme, staat VLAIO in voor de aanvragen van het Nieuwe Vlaams Beschermingsmechanisme.

Het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme kan u aanvragen sinds 16 november 2020. U kan de premie aanvragen tot 31 december 2020.

7. a) Klassiek overbruggingsrecht: quarantaine en sluiting school en kinderopvang

Wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep die in quarantaine moeten of die moeten instaan voor de opvang en zorg van een kind door sluiting van scholen of kinderopvang hebben kunnen gebruik maken van het klassiek overbruggingsrecht. Deze regeling geldt voor zelfstandige die gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in dezelfde kalendermaand zijn/haar activiteiten volledig moet onderbreken.

Voordat de zelfstandige gebruik kan maken van het klassiek overbruggingsrecht, moet hij/zij reeds voor minstens 3 kwartalen (+ het lopende kwartaal) aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige in hoofdberoep.

Deze regeling is niet specifiek in het leven geroepen voor Covid-19 en heeft dus een veel ruimer toepassingsgebied dan wat hier beschreven staat. Dit brengt ook met zich mee dat in de hele loopbaan van de zelfstandige, hij/zij de premie maar voor 12 maanden kan verkrijgen. Werd er gedurende 60 kwartalen zelfstandige pensioenrechten opgebouwd, dan is deze periode 24 maanden.

Deze maatregel is niet van toepassing op zelfstandigen die hun activiteiten van thuis uit kunnen verderzetten. Zelfstandigen die recht heeft op andere vervangingsinkomen, heeft eveneens geen recht op het klassiek overbruggingsrecht.

Bedrag

Het klassiek overbruggingsrecht bedraagt voor een onderbreking van 7 dagen 322,92 euro of 403,52 euro (met gezinslast). Duurt de onderbreking 14 dagen in dezelfde kalendermaand dan is het bedrag 645,84 euro of 807,05 euro (met gezinslast).

Aanvraag

Het klassiek overbruggingsrecht dient men aan te vragen via het sociaal verzekeringsfonds. Voor het indienen van de aanvraag is een quarantaine attest of de beslissing van de school of kinderopvang vereist. Is het kind ouder dan 12 jaar, dan is bovendien een bijkomende specifieke en omstandige motivering nodig.

7. b) (Dubbel) overbruggingsrecht voor zelfstandigen (Crisis-overbruggingsrecht)

7.b)1. Enkel overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht was er tot nu enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor minstens één maand dienden te onderbreken of stopzetten. In volle corona-crisis publiceerde de overheid op 24 maart 2020 een nieuwe wet om het klassiek overbruggingsrecht uit te breiden en te versoepelen.

Wie?

Voor zelfstandigen die hun activiteiten volledig stopzetten/hun zaak moeten sluiten omwille van het coronavirus is op 23 maart een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad voor een overbruggingsrecht. Onder “zelfstandige” wordt hier verstaan hoofdberoepers, helpers, meewerkende echtgenoten, maar ook starters (die nog geen 4 kwartalen sociale bijdragen hebben betaald).

Artsen-specialisten, medisch beroepers, zorgverleners en dierenartsen die enkel dringen en absoluut noodzakelijke behandelingen voeren, hebben ook recht op het overbruggingsrecht. Ook zelfstandigen in hoofdberoep die de pensioenleeftijd niet bereikt hebben, maar die een overlevingspensioen genieten hebben recht op het overbruggingsrecht. Heeft de zelfstandige de pensioenleeftijd bereikt, dan komt hij/zij niet langer in aanmerking.

Zelfstandigen in bijberoep kunnen nu ook in aanmerking komen voor deze steunmaatregel. Dit zolang hun wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. Dat men naast het overbruggingsrecht nog een uitkering voor tijdelijke werkloosheid (omwille van overmacht: zie hierboven) zou ontvangen, staat hieraan niet in de weg.

De zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruikmaken van het half overbruggingsrecht. Ook starters vanaf 1 april 2020 komen niet in aanmerking.

Betaalt een onderneming nog bezoldigingen en voordelen alle aard aan haar bedrijfsleider, dan staat dit de bedrijfsleider niet in de weg om voor zijn zelfstandige activiteit het overbruggingsrecht aan te vragen.

Hoeveel?

In voornoemde wet van 23 maart versoepelt de overheid de voorwaarden voor het krijgen van het overbruggingsrecht versoepeld. Zo is het aantal opeenvolgende kalenderdagen van verplichte sluiting teruggeschroefd van minstens een maand naar minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen, om te kunnen genieten van het overbruggingsrecht. Bovendien, indien uw activiteit voorkomt in de lijst van activiteiten die verboden zijn, dan valt de vereiste van 7 opeenvolgende kalenderdagen zelfs weg.

Het overbruggingsrecht is opnieuw van belang voor alle ondernemingen die verplicht moeten sluiten door de ministeriële besluiten van 18 en 28 oktober 2020 en 1 november 2020. Voor een overzicht van de verplicht gesloten ondernemingen en afhankelijke ondernemingen.

De uitkering van het overbruggingsrecht zal afhankelijk van het bestaan van een gezinslast 1.291,69 euro, dan wel 1.614,10 euro met gezinslast, bedragen. U hebt recht op de verhoogde uitkering indien u kunt aantonen dat u minstens 1 persoon ten laste hebt bij het ziekenfonds. Dit doet u door middel van een verklaring op eer. De verhoogde uitkering kan slechts door één persoon binnen het gezin aangevraagd worden.

Het overbruggingsrecht is een belastbaar inkomen. Er wordt evenwel geen bedrijfsvoorheffing ingehouden en er dienen geen sociale bijdragen op betaald te worden.

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020, maar deze periode kan de federale regering nog verlengen indien de crisis langer duurt.

7.b)2. Dubbel overbruggingsrecht

Voor de maanden oktober, november en december heeft de overheid voorzien in een verdubbeling van het overbruggingsrecht.

Het kan aangevraagd worden voor zelfstandigen die verplicht moeten sluiten voor in oktober en/of november en december. Ook zelfstandigen die minstens voor 60% afhankelijk zijn van een sector die wel moeten sluiten hebben recht op het dubbel overbruggingsrecht als ze hun activiteiten volledig stopzetten. Zelfstandigen die voor 60% afhankelijk zijn, maar die hun andere activiteiten wel voortzetten, hebben slechts recht op het enkel overbruggingsrecht..

Zelfstandigen in de horeca kunnen bijgevolg het dubbele overbruggingsrecht verkrijgen voor oktober en de volgende maanden. Niet-essentiële handelszaken kunnen het dubbele overbruggingsrecht pas aanvragen voor de maand november en de volgende maanden. Sectoren die nog steeds gesloten waren sinds de eerste lockdown hebben uiteraard ook recht op het dubbele overbruggingsrecht voor de maand oktober en de volgende maanden.

De premie bedraagt het dubbele van het normale overbruggingsrecht: de uitkering van het overbruggingsrecht zal afhankelijk van het bestaan van een gezinslast 2.583,38 euro euro, dan wel 3.228,20 euro met gezinslast, per maand bedragen.

Aanvragen

Het overbruggingsrecht vraagt u aan via het sociaal verzekeringsfonds voor 30 september 2020 voor de maand maart, voor 31 december 2020 voor de maanden april, mei en juni, voor 31 maart 2021 voor de maanden juli, augustus en september en voor 30 juni 2021 voor de maanden oktober, november en december.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn sinds 2 november 2020 moeten een nieuwe aanvraag voor het dubbele overbruggingsrecht indienen.

7.c) Halve overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden

Zelfstandigen in bijberoep die geen aanspraak kunnen maken op het overbruggingsrecht zoals hierboven omschreven en actieve gepensioneerde zelfstandigen die eveneens uit de boot vielen krijgen nu toch een reddingsboei toegeworpen. Voor hen voorziet de overheid nu in een speciale regeling waarbij zij nu recht hebben op een half overbruggingsrecht voor de maanden maart, april, mei en/of juni. De voorwaarden van het ‘volledige’ overbruggingsrecht zijn ook hier van toepassing. Zelfstandigen die gestart zijn na 1 januari 2018 komen niet in aanmerking.

Wie?

Zelfstandigen in bijberoep waarvan de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen zich tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro bevinden.

Actieve gepensioneerde zelfstandige waarvan de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen hoger zijn dan 6.996,89 euro.

Hoeveel?

Het overbruggingsrecht betreft een maximale uitkering van 645,85 euro, en 807,05 euro met gezinslast, per maand. Maximaal, want het bedrag van het halve overbruggingsrecht wordt vermindert afhankelijk van het vervangingsinkomen dat de zelfstandige verkrijgt. Denk bij het vervangingsinkomen aan de werkloosheidsuitkering, pensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.

Ook dit overbruggingsrecht wordt verdubbeld (net als het dubbel overbruggingsrecht): de maximale uitkering betreft voor de maanden oktober en/of november: 1.291,69 euro, dan wel 1.614,10 euro met gezinslast.

De combinatie van het halve overbruggingsrecht met het vervangingsinkomen mag maandelijks de 1614,10 euro niet overschrijden. Komt de som van beide uitkeringen boven dit maximale bedrag, dan wordt het bedrag van het halve overbruggingsrecht ingekort tot deze 1615,10 euro per maand.

Krijgt u bijvoorbeeld een pensioen of werkloosheidsuitkering van 1200 euro/maand, dan kan u slechts aanspraak maken op een half overbruggingsrecht van 414,10 euro/maand.

Aanvraag

Het (half) overbruggingsrecht kunt u aanvragen via uw sociaal verzekeringsfonds, voor de maand maart voor 30 september 2020, voor april, mei en juni voor 31 december 2020 en voor juli en augustus voor 31 maart 2021 en voor 30 juni 2021 voor de maanden oktober, november en december. U dient de website van uw sociaal verzekeringsfonds hiervoor te raadplegen.

Voor de maand juni is het overbruggingsrecht eveneens van toepassing voor zelfstandigen die verplicht moeten sluiten of gedurende 7 opeenvolgende dagen hun activiteiten niet kunnen uitoefenen. Zij dienen voor de maand juni echter wel een nieuwe aanvraag in te dienen bij hun sociaal verzekeringsfonds. De sociaal verzekeringsfondsen verlengen namelijk niet automatisch de aanvraag die heeft plaatsgevonden in de voorgaande maanden.

7. d) Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (Relance)

Voor zelfstandigen die verplicht volledig of gedeeltelijk diende te sluiten door de coronamaatregelen van de overheid hebben recht op een bijkomend overbruggingsrecht. De bijkomende premie is enkel van toepassing voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. De premie bedraagt evenveel als het volledig overbruggingsrecht: 1.291,69 of 1.614,10 euro per maand.

Het nieuwe overbruggingsrecht kan aangevraagd worden voor de maanden juni tot en met oktober. Om hierop recht te hebben moet u kijken naar het kwartaal voorafgaand aan de maand waarvoor u de premie aanvraagt. Indien de omzet in die periode gedaald is met minstens 10%, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, heeft men recht op de premie. Voor de maand juni gaat het om het kwartaal waarop de aanvraag van toepassing is in vergelijking met datzelfde kwartaal van het vorige jaar (2de kwartaal 2020 vergelijken met 2de kwartaal 2019)

Dit speciale overbruggingsrecht kan u niet combineren met het volledige of halve overbruggingsrecht, tijdelijk ouderschapsverlof en uitkeringen uitbetaald door een ziekenfonds.

De aanvraag zal net als het volledige en halve overbruggingsrecht verlopen via de sociaal verzekeringsfondsen. U moet uw aanvraag indienen voor 30 september 2020 voor de maand maart, voor 31 december 2020 voor de maanden april, mei en juni en voor 31 maart 2021 voor de maanden juli, augustus en september.

8) Financiële steunmaatregelen

De overheid heeft met de banksector een akkoord kunnen treffen over het verlenen van betalingsuitstel aan bedrijf en gezinnen.

Betalingsuitstel hypothecair woonkrediet

Particulieren kunnen voor de hypothecaire lening van hun gezinswoning (die hun enige woning is) betalingsuitstel verkrijgen tot maximaal 31 oktober 2020. De maatregel is echter aan heel wat voorwaarden verbonden, waardoor vele gezinnen alsnog uit de boot zullen vallen. Zo geldt het betalingsuitstel normaal voor zowel de kapitaal- als interestaflossingen. Na de periode waarvoor u uitstel heeft verkregen, zal de bank echter wel de uitgestelde interesten mogen verrekenen indien het maandelijks netto gezinsinkomen hoger ligt dan 1700 euro. Het aanrekenen van administratie- en dossierkosten door de bank is steeds uit ten boze.

Particulieren die van het betalingsuitstel gebruik willen maken moeten aantonen dat de inkomsten gedaald zijn door het coronavirus. Dit doordat zij geconfronteerd zijn met een situatie van tijdelijke werkloosheid, ziekte of sluiting van hun onderneming. Op 1 februari 2020 mag op het betreffende woningkrediet nog geen betalingsachterstand bestaan en mag uw totaal roerend vermogen (dit wil zeggen de gelden op zicht-, spaarrekeningen en beleggingsportefeuilles) niet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 25 000 euro.

Betalingsuitstel ondernemingskredieten

Alle levensvatbare zelfstandigen, KMO’s en niet-financiële bedrijven hebben recht op betalingsuitstel zonder kosten tot 31 oktober 2020. Het betalingsuitstel geldt enkel voor de kapitaalaflossingen en niet voor de interestaflossingen.

Om van het betalingsuitstel gebruik te kunnen maken moet de onderneming aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De onderneming wordt geconfronteerd met betalingsproblemen, doordat de inkomsten van de onderneming gedaald zijn/zullen dalen; er geheel of gedeeltelijk beroep wordt gedaan op de tijdelijke werkloosheid van de werknemers of omdat de overheid heeft bevolen tot de sluiting van de onderneming.
 • Op 1 februari 2020 mag de onderneming geen betalingsachterstand had opgelopen of op 29 februari 2020 een betalingsachterstand hebben gehad van 30 dagen of meer.
 • De onderneming is gevestigd in België.
 • De onderneming moet aan alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan hebben gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en zij doorloopt momenteel geen actieve kredietherstructurering.
 • Het betalingsuitstel is enkel van toepassing op kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten.

Indien u gebruik wil maken van het betalingsuitstel en u denkt onder de voorgenoemde voorwaarden valt, zal u contact willen opnemen met uw bank.

Moet een onderneming omwille van het coronavirus een nieuw krediet aangaan tussen 22 maart 2020 en 30 september 2020 dan wordt dit krediet gewaarborgd door de overheid. Om onder dit stelsel te vallen moet het zoals hierboven eveneens gaan om levensvatbare zelfstandigen, KMO’s en niet-financiële ondernemingen. Ook enkel ondernemingen die geen betalingsachterstand hadden op 1 februari 2020 of een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen op 29 februari 2020 komen in aanmerking. Op deze kredieten is een maximumrente van 1,25 procent (+ extra kosten) van toepassing.

9) Fiscale steunmaatregelen

Ook de FOD Financiën doet haar duit in het zakje tijdens deze crisis. Om ondernemers wat financiële ademruimte te geven heeft ze alvast navolgende fiscale steunmaatregelen aangekondigd.

a. Uitstel aangiftes vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners

Voor het indienen van de aangiftes vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners krijgt u uitstel tot 30 april middernacht. Dit uitstel geldt enkel voor de aangifte met uiterste datum lopende van 16 maart t.e.m. 30 april 2020.

b. Uitstel BTW- aangiften

Voor de periodieke btw-aangiftes worden de termijnen als volgt verlengd:

 • juni 2020: uitstel tot 10 augustus 2020
 • kwartaal 2 2020: uitstel tot 10 augustus 2020
 • juli 2020: uitstel tot 10 september 2020

Voor de intracommunautaire opgaves worden de termijnen als volgt verlengd:

 • februari 2020: uitstel tot 6 april 2020
 • maart 2020: uitstel tot 7 mei 2020
 • kwartaal 1 2020: uitstel tot 7 mei 2020
 • april 2020: uitstel tot 5 juni 2020

c. Uitstel jaarlijkse klantenlisting

De termijn voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting is verlengd tot 30 april 2020. Maar indien u uw activiteit reeds hebt stopgezet, krijgt u tijd tot het einde van de 4de maand na het stopzetten van de btw-activiteit.

d. Uitstel betaling BTW, bedrijfsvoorheffing

De overheid heeft beslist om een automatisch uitstel van betaling te verlenen van twee maanden voor navolgende betaling van belastingen, en dit zonder er boetes of intresten aan te rekenen.

Inzake btw-aangiften wordt de betalingstermijn als volgt verlengd:

 • juni 2020: uitstel tot 10 augustus 2020
 • kwartaal 2 2020: uitstel tot 10 augustus 2020
 • juli 2020: uitstel tot 10 september 2020

Voor wat betreft de aangiften bedrijfsvoorheffing kent de overheid betalingsuitstel als volgt toe:

 • februari 2020: uitstel tot 13 mei 2020
 • maart 2020: uitstel tot 15 juni 2020
 • kwartaal 1 2020: uitstel tot 15 juni 2020
 • april 2020: uitstel tot 15 juli 2020

Dit jaar moet u geen decembervoorschot betalen op de btw voor de verrichtingen van het vierde kwartaal 2020 (bij kwartaalaangiften) of de maand december 2020 (bij maandaangiften).

e. Uitstel betaling personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Wat de betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoner en rechtspersonenbelasting betreft kent de fiscus zonder nalatigheidsinteresten een extra termijn van 2 maanden toe. Dit geldt enkel voor afrekening van de belastingen, aanslagjaar 2019, ná 12 maart 2020.

Voor belastingen ingediend vóór 12 maart 2020 gelden enkel de eerder aangekondigde steunmaatregelen.

f. Voorafbetalingen inkomstenbelastingen

Om vennootschappen en zelfstandigen met liquiditeitsproblemen door het coronavirus wat ademruimte te geven heeft de regering de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van het derde en vierde kwartaal verhoogd. De overheid sluit hierbij wel de ondernemingen die een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doorvoeren of dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart en 31 december 2020 uit. Zelfstandigen die door deze maatregelen meer bonificatie wegens voorafbetaling zouden verkrijgen zijn eveneens uitgesloten.

Personenbelasting:          VA1: 3% , VA2: 2,5% , VA3: 2,25%  , VA4: 1,75%

Vennootschapsbelasting: VA1: 9% , VA2: 7,5% , VA3: 6,75% (normaal 6%) , VA4: 5,25% (normaal 4,5%)

De percentages van de vermeerderingen en de data van de voorafbetalingen blijven echter dezelfde.

10) Afbetalingsplannen

Indien uw bedrijf betalingsmoeilijkheden zou ondervinden door het coronavirus heeft de overheid enkele afbetalingsplannen voorzien. Zowel voor de sociale werkgeversbijdragen, btw, bedrijfsvoorheffing, personen- en vennootschapsbelasting kan u een afbetalingsplan aanvragen. De voordelen hiervan zijn legio: de gespreide betaling van de schuld en de vrijstelling van eventuele boeten.

Afbetalingsplan RSZ

Voor de aanvraag van het afbetalingsplan van de RSZ kan u op de website van de sociale zekerheid terecht. Onderaan deze site vindt u het formulier “aanvraag minnelijk betalingsplan” . Werkgevers kunnen hierbij minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020.

Afbetalingsplan fiscus

Net zoals bij de RSZ voorziet de fiscus ondersteunende maatregelen zodat bedrijven die economisch kwetsbaar zijn, bescherming vinden.

De bovengenoemde betalingsplannen inzake btw, bedrijfsvoorheffing, personen- en vennootschapsbelasting vallen onder dezelfde voorwaarden. De aflossingsplannen lopen tot en met 30 juni 2020.  Zo wil de overheid de aflossingen spreiden en is er vrijstelling van boetes. Hiervoor zal de onderneming wel moeten kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus.

Via een specifiek formulier kan u de aanvraag indienen. Dit kan zowel via e-mail als via de post naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of zetel (rechtspersoon). U krijgt in principe antwoord binnen de 30 dagen na de aanvraag.

11) Vermindering en uitstel sociale bijdragen

Vooreerst kan u aanvraag doen voor de uitstel van betaling voor de sociale bijdragen van 1 jaar aan het sociaal verzekeringsfonds. Dit heeft geen invloed op de uitkeringen of eventuele verhogingen. De aanvragen voor betalingsuitstel voor alle kwartalen van 2020 dient u in te dienen voor 15 december 2020.

Daarnaast kan u bij het sociaal verzekeringsfonds een aanvraag doen om vermindering van uw sociale bijdrage te verkrijgen. De omvang van de vermindering is te bepalen door het sociaal verzekeringsfonds op basis van de toelichting terzake (bijv. daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer).

De aanvraag moet ten minste de naam, voornaam en woonplaats van de betrokken natuurlijke persoon, of de naam, zetel en het ondernemingsnummer van de onderneming bevatten.

12) Geen sancties bij vertraging federale overheidsopdrachten

De overheid voorziet enige flexibiliteit indien u kan aantonen dat u vertraging oploopt of uw opdracht niet kan uitvoeren door het coronavirus. Zo zullen er geen boetes of sancties volgen voor de dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Conclusie

We zijn in volle crisis, maar we moeten er samen door. De overheid doet er ook alles aan om de ondernemingen financieel te steunen. De verschillende steunmaatregelen evolueren ook iedere dag. Wij houden de vinger aan de pols en blijven u zo goed mogelijk informeren.

Lees zeker ook onze blog over wat u kan doen voor uw vennootschap in deze tijden van het coronavirus.

aternio wil u zo goed mogelijk op de hoogte brengen van de steunmaatregelen in deze coronacrisis. Hiervoor stellen wij een virtuele assistent op onze website ter beschikking. Stel er al uw vragen (over de corona steunmaatregelen) aan!