Volg hier de laatste updates aangaande de financiële steunmaatregelen van de overheid inzake het coronavirus.

1) Werkloosheidsuitkering

a. Wegens overmacht

Door de uitbraak van het coronavirus worden heel wat ondernemingen geconfronteerd met een verplichte sluiting, vrijwillige sluiting of gedeeltelijke sluiting van hun onderneming. De federale overheid erkent dit ook. Ze geeft, vanaf 13 maart 2020 tot het einde van de door haar opgelegde maatregelen, een lakse interpretatie van het begrip overmacht toe. Hierdoor worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid, die het gevolg zijn van het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Dit dus ongeacht of de onderneming volledig sluit.

Enkel werknemers (zijnde arbeiders, bedienden, uitzendkrachten, enz.) kunnen van deze maatregel gebruik maken. Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen hiervan geen gebruik maken, voor hen zijn er andere steunmaatregelen van toepassing.

Aanvraag

De werkgever dient zo snel mogelijk de RVA in te lichten aangaande de situatie van overmacht. Dit kan via de portaalsite van de Sociale zekerheid.  De aangifte gebeurt via een elektronische aangifte bij het RVA-werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Afhankelijk van uw sociaal secretariaat, dienen zij deze aangifte automatisch voor u in, wanneer u hen informeert over de tijdelijke werkloosheid van uw werknemers.

Wat moet u zeker vermelden op uw aanvraag:

 • de datum waarop de werknemer(s) tijdelijk werkloos werden;
 • de reden van overmacht
  • hier CORONAVIRUS. (voeg ook LOCKDOWN toe, wanneer het om een door de overheid opgelegde sluiting gaat)
 • de voorziene werkloosheidsduur
  • tot maximum 30 juni 2020. In geval van lockdown, is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht momenteel tot en met 3 april 2020 toegestaan
 • de identiteit van de betrokken werknemer(s)

Vervolgens neemt de RVA een beslissing binnen de 3 dagen, na ontvangst van het volledig dossier. Hoe sneller het dossier in orde is, hoe sneller de werknemers hun uitkeringen zullen ontvangen.

Werknemers moeten eveneens een formulier C3.2-Werknemer-Corona invullen en aan hun uitbetalingsinstelling bezorgen. Voor de maanden maart, april, mei en juni van 2020 moeten zij echter geen maandelijks controleformulier inleveren.

b. Wegens economische reden

De procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moet niet meer gevolgd worden. Zelf indien het gaat om een gedeeltelijke sluiting van de onderneming, waarbij een aantal werknemers in dienst blijft, moet de werkgever de procedure van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht volgen.

c. Hoeveel

De werkloosheidsuitkeringen omwille van overmacht zijn vanaf 13 maart 2020 en dit tot 30 juni 2020 van 65 procent naar 70 procent verhoogd. De uitkering wordt berekend op het gemiddeld maandloon dat maximaal 2.754,76 euro bedraagt.

Op het bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt nog bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden.

Opgelet

Deze maatregel geldt niet voor werknemers die terugkeren uit vakantie of van een zakenreis in een risicogebied. Deze moeten wel uit voorzorg een bepaalde tijd thuisblijven, maar dit geldt niet als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. U kan met de betrokken werknemer(s) afspraken maken dat zij bijvoorbeeld telewerk zullen doen.

Bij werknemers die effectief besmet zijn met het coronavirus is er sprake van arbeidsongeschiktheid. In dit geval kan men in geen geval aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

2) Corona – hinderpremie 

Wat?

Alle ondernemingen met een fysieke locatie, zoals een winkel of een kantoor, in het Vlaamse Gewest die de deuren hebben moeten sluiten, kunnen een aanvraag indienen voor een corona-hinderpremie. De sluiting moet evenwel een rechtstreeks gevolg zijn van de verplicht opgelegde sluiting door de overheid. Bij een vrijwillige sluiting heeft u dus geen recht op de premie. De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Wie?

 • In de horecasector kan men de premie combineren met take-away. Ook frituren kunnen van deze regeling genieten, indien ze hun eetruimte volledig afsluiten.
 • Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking voor de premie als zij een gelijkaardige sociale bijdrage betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Vennootschappen en verenigingen (met een economische activiteit) moeten steeds minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.
 • Ook markt- en foorkramers hebben recht op een premie wanneer hun goederen niet meer verkocht mogen worden op Vlaamse markten. Dit geldt zowel voor de afgeschermde als de niet-afgeschermde openbare markten die getroffen zijn door de corona-maatregelen.

Hoeveel?

Ondernemers die geconfronteerd worden met een volledige sluiting hebben recht op een premie van 4.000,00 euro voor de komende 21 dagen. Indien er na 3 april nog extra dagen sluiting worden opgelegd vanwege de overheid, ontvangt u per dag 160 euro.

De premie voor ondernemers die enkel in het weekend moeten sluiten (2000,00 euro) valt weg. Dit aangezien de maatregelen van toepassing op deze categorie ondernemers kwamen te vervallen.

Aanvraag: nu mogelijk

Het coronavirus heeft ons in snelheid gepakt. Zo ook het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

De aanvragen voor de Vlaamse Hinderpremie kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met 5 mei 2020 aangevraagd worden op de website van VLAIO.

Na de goedkeuring door VLAIO, zal de premie automatisch worden uitbetaald. Hou er echter wel rekening mee dat u voor de uitbetaling over een Belgisch bankrekeningnummer dient te beschikken.

3) NIEUW: Vlaamse Compensatiepremie

Wie?

De Vlaamse overheid komt met een nieuwe steunmaatregel op de proppen voor ondernemingen die openblijven, maar getroffen worden door een groot omzetverlies.

Voor ondernemingen die te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60%, in de periode van 15 maart 2020 en 30 april 2020 tegenover dezelfde periode van vorig jaar, voorziet de Vlaamse overheid nu een premie. Starters zullen de omzetdaling moeten vergelijken met het neergelegde financieel plan. VZW’s kunnen eveneens recht hebben op de premie, indien zij minstens één persoon voltijds te werk stellen.

Enkele voorbeelden:

 • bedrijven in de evenementensector waaronder freelancers;
 • (para-)medische beroepers zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen;
 • bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden;
 • schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren;
 • landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, enz.

Hoeveel?

De compensatiepremie bestaat uit een éénmalige vergoeding van 3000 euro. De premie wordt toegekend voor elke exploitatiezetel van de onderneming, met een maximum van 5 premies per onderneming. Zelfstandigen in bijberoep, die dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in bijberoep, hebben eveneens recht op deze premie.

Voor zelfstandigen in bijberoep waarvan het inkomen tussen de 6.996,98 euro en 13.993,78 euro ligt, werd een aparte regeling voorzien. Zelfstandigen van deze categorie hebben enkel recht op premie, indien zij hun bijberoep combineren met een job als werknemer van minder dan 80%. Zij hebben recht op een premie van 1500 euro. Deze regeling geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

Aanvraag

Net zoals bij de Hinderpremie het geval is, staat VLAIO in voor de aanvragen van de compensatiepremie.

De compensatiepremie is nog maar sinds kort aangekondigd, waardoor VLAIO nog geen gepaste applicatie beschikbaar stelt op haar website.

Het is dan ook even wachten geblazen vooraleer de compensatiepremie aangevraagd kan worden.

4) Versoepeld overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Het overbruggingsrecht was er tot nu enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor minstens één maand dienden te onderbreken of stopzetten. In volle corona-crisis werd op 24 maart een nieuwe wet gepubliceerd om het klassiek overbruggingsrecht uit te breiden en te versoepelen.

Wie?

Voor zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten/zaak moeten sluiten omwille van het coronavirus is op 23 maart een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad voor een overbruggingsrecht. Onder “zelfstandige” wordt hier verstaan hoofdberoepers, helpers, meewerkende echtgenoten, maar ook starters (die nog geen 4 kwartalen sociale bijdragen hebben betaald).

Zelfstandigen in bijberoep kunnen nu ook in aanmerking komen voor deze steunmaatregel. Dit zolang hun wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. Dat men naast het overbruggingsrecht nog een uitkering voor tijdelijke werkloosheid (omwille van overmacht: zie hierboven) zou ontvangen, staat hieraan niet in de weg.

De zelfstandigen in bijberoep die niet aan deze voorwaarden voldoen vallen alsnog uit de boot.

Betaalt een onderneming nog bezoldigingen en voordelen alle aard aan haar bedrijfsleider, dan staat dit de bedrijfsleider niet in de weg om voor zijn zelfstandige activiteit het overbruggingsrecht aan te vragen.

Hoeveel?

In voornoemde wet van 23 maart worden de voorwaarden voor het krijgen van het overbruggingsrecht versoepeld. Zo is het aantal opeenvolgende kalenderdagen van verplichte sluiting teruggeschroefd van minstens een maand naar minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen, om te kunnen genieten van het overbruggingsrecht. Bovendien, indien jouw activiteit voorkomt in de lijst van activiteiten die verboden zijn tot en met 3 april 2020, dan valt de vereiste van 7 opeenvolgende kalenderdagen zelfs weg.

De uitkering van het overbruggingsrecht zal afhankelijk van het bestaan van een gezinslast 1.291,69 euro dan wel 1.614,10 euro met gezinslast bedragen. U hebt recht op de verhoogde uitkering indien u kunt aantonen dat u minstens 1 persoon ten laste hebt bij het ziekenfonds, dit doet u door middel van een verklaring op eer. De verhoogde uitkering kan slechts door één persoon binnen het gezin aangevraagd worden.  Het overbruggingsrecht is een belastbaar inkomen, er dienen evenwel geen sociale bijdragen op betaald te worden.

Het crisis-overbruggingsrecht zou in principe de periode dekken tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan de federale regering nog verlengen indien de crisis langer duurt.

Aanvraag

Het overbruggingsrecht kunt u aanvragen via uw sociaal verzekeringsfonds, voor 15 juni 2020. Zij voorzien vaak reeds in een vereenvoudigde aanvraagprocedure. U dient de website van uw sociaal verzekeringsfonds hiervoor te raadplegen.

5) Financiële steunmaatregelen

De overheid heeft met de banksector een akkoord kunnen treffen over het verlenen van betalingsuitstel aan bedrijf en gezinnen.

Alle levensvatbare zelfstandigen, KMO’s en niet-financiële bedrijven hebben recht op betalingsuitstel zonder kosten tot 30 september 2020. Dit onder de voorwaarde dat de onderneming op 1 februari 2020 nog geen betalingsachterstand had opgelopen of op 29 februari 2020 een betalingsachterstand had van minder dan 30 dagen.

Moet een onderneming omwille van het coronavirus een nieuw krediet aangaan tussen 22 maart 2020 en 30 september 2020 dan wordt dit krediet gewaarborgd door de overheid. Om onder dit stelsel te vallen moet het zoals hierboven eveneens gaan om levensvatbare zelfstandigen, KMO’s en niet-financiële ondernemingen. Ook enkel ondernemingen die geen betalingsachterstand hadden op 1 februari 2020 of een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen op 29 februari 2020 komen in aanmerking. Op deze kredieten is een maximumrente van 1,25 procent (+ extra kosten) van toepassing.

6) Fiscale steunmaatregelen

Ook de FOD Financiën doet haar duit in het zakje tijdens deze crisis. Om ondernemers wat financiële ademruimte te geven heeft ze alvast navolgende fiscale steunmaatregelen aangekondigd.

a. Uitstel aangiftes vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners

Voor het indienen van de aangiftes vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners krijgt u uitstel tot 30 april middernacht. Dit uitstel geldt enkel voor de aangifte met uiterste datum lopende van 16 maart t.e.m. 30 april 2020.

b. Uitstel BTW- aangiften

Voor de periodieke btw-aangiftes worden de termijnen als volgt verlengd:

 • februari 2020: uitstel tot 6 april 2020
 • maart 2020: uitstel tot 7 mei 2020
 • kwartaal 1 2020: uitstel tot 7 mei 202

Voor de intracommunautaire opgaves worden de termijnen als volgt verlengd:

 • februari 2020: uitstel tot 6 april 2020
 • maart 2020: uitstel tot 7 mei 2020
 • kwartaal 1 2020: uitstel tot 7 mei 2020

c. Uitstel jaarlijkse klantenlisting

De termijn voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting is verlengd tot 30 april 2020. Maar indien u uw activiteit reeds hebt stopgezet, krijgt u tijd tot het einde van de 4de maand na het stopzetten van de btw-activiteit.

d. Uitstel betaling BTW, bedrijfsvoorheffing

De overheid heeft beslist om een automatisch uitstel van betaling te verlenen van twee maanden voor navolgende betaling van belastingen, en dit zonder er boetes of intresten aan te rekenen.

Inzake btw-aangiften wordt de betalingstermijn als volgt verlengd:

 • februari 2020: uitstel tot 20 mei 2020
 • maart 2020: uitstel tot 20 juni 2020
 • kwartaal 1 2020: uitstel tot 20 juni 2020

Voor wat betreft de aangiften bedrijfsvoorheffing kent de overheid betalingsuitstel als volgt toe:

 • februari 2020: uitstel tot 13 mei 2020
 • maart 2020: uitstel tot 15 juni 2020
 • kwartaal 1 2020: uitstel tot 15 juni 2020

U kan ook nog beroep doen op de betalingsplannen die de overheid reeds vroeger aankondigde, hiervoor verwijs ik graag naar de vorige blog.

e. Uitstel betaling personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Wat de betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoner en rechtspersonenbelasting betreft zal zonder nalatigheidsinteresten een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Dit geldt enkel voor afrekening van de belastingen, aanslagjaar 2019, ná 12 maart 2020.

Voor belastingen ingediend vóór 12 maart 2020 gelden enkel de eerder aangekondigde steunmaatregelen.

7) Afbetalingsplannen

Indien uw bedrijf betalingsmoeilijkheden zou ondervinden door het coronavirus heeft de overheid enkele afbetalingsplannen voorzien. Zowel voor de sociale werkgeversbijdragen, btw, bedrijfsvoorheffing, personen- en vennootschapsbelasting kan u een afbetalingsplan aanvragen. De voordelen hiervan zijn legio: de gespreide betaling van de schuld en de vrijstelling van eventuele boeten.

Afbetalingsplan RSZ

Voor de aanvraag van het afbetalingsplan van de RSZ kan u op de website van de sociale zekerheid terecht. Onderaan deze site vindt u het formulier “aanvraag minnelijk betalingsplan” . Werkgevers kunnen hierbij minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020.

Afbetalingsplan fiscus

Net zoals bij de RSZ voorziet de fiscus ondersteunende maatregelen zodat bedrijven die economisch kwetsbaar zijn, bescherming vinden.

De bovengenoemde betalingsplannen inzake btw, bedrijfsvoorheffing, personen- en vennootschapsbelasting vallen onder dezelfde voorwaarden. De aflossingsplannen lopen tot en met 30 juni 2020.  Zo wil de overheid de aflossingen spreiden en is er vrijstelling van boetes. Hiervoor zal de onderneming wel moeten kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus.

Via een specifiek formulier kan u de aanvraag indienen. Dit kan zowel via e-mail als via de post naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of zetel (rechtspersoon). U krijgt in principe antwoord binnen de 30 dagen na de aanvraag.

8) Vermindering en uitstel sociale bijdragen

Vooreerst kan u aanvraag doen voor de uitstel van betaling voor de sociale bijdragen van 1 jaar aan het sociaal verzekeringsfonds. Dit heeft geen invloed op de uitkeringen of eventuele verhogingen. De aanvragen voor 31 maart 2020 zullen uitstel van betaling krijgen voor zowel het eerste als tweede kwartaal 2020. De aanvragen na 31 maart maar voor 15 juni 2020 hebben enkel recht op uitstel voor het tweede kwartaal.

Daarnaast kan u bij het sociaal verzekeringsfonds een aanvraag doen om vermindering van uw sociale bijdrage te verkrijgen. De omvang van de vermindering is te bepalen door het sociaal verzekeringsfonds op basis van de toelichting terzake (bijv. daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer).

De aanvraag moet ten minste de naam, voornaam en woonplaats van de betrokken natuurlijke persoon, of de naam, zetel en het ondernemingsnummer van de onderneming bevatten.

9) Geen sancties bij vertraging federale overheidsopdrachten

De overheid voorziet enige flexibiliteit indien u kan aantonen dat u vertraging oploopt of uw opdracht niet kan uitvoeren door het coronavirus. Zo zullen er geen boetes of sancties volgen voor de dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Conclusie

We zijn in volle crisis, maar we moeten er samen door. De overheid doet er ook alles aan om de ondernemingen financieel te steunen. De verschillende steunmaatregelen evolueren ook iedere dag. Wij houden de vinger aan de pols en blijven u zo goed mogelijk informeren.

Lees zeker ook onze blog over wat u kan doen voor uw vennootschap in deze tijden van het coronavirus.