De uitzonderlijke resultaten worden niet langer als een afzonderlijke rubriek in de resultatenrekening weergegeven. Voortaan worden zij als niet-recurrente resultaten ondergebracht onder de bedrijfsresultaten of de financiële resultaten.

Schema van de resultatenrekening

Als gevolg van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten voorziet de resultatenrekening geen rubrieken meer voor de uitzonderlijke opbrengsten en de uitzonderlijke kosten.

Resultaten die omwille van hun karakter uitzonderlijk zijn moeten dus voortaan worden gekwalificeerd, naargelang hun aard, als bedrijfsresultaten of financiële resultaten.

Om hen te onderscheiden van andere bedrijfsopbrengsten en -kosten of andere financiële opbrengsten en kosten worden nieuwe rubrieken ingevoegd die het niet-recurrente karakter van deze opbrengsten en kosten benadrukken. De terminologie uitzonderlijk verdwijnt dus en maakt plaats voor niet-recurrent.

Rekeningnummers (MAR)

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten:
7600  Terugneming van afschrijvingen op immateriële vaste activa
7601  Terugneming van afschrijvingen op materiële vaste activa
7620 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten
7630 Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
764 tot 768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten:
7600  Terugneming van afschrijvingen op immateriële vaste activa
7601  Terugneming van afschrijvingen op materiële vaste activa
7620 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten
7630 Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
764 tot 768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente bedrijfskosten:
6600  Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten
6601  Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste activa
6602  Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa
6620 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten
66200 Toevoeging
66201 Besteding (-)
6630 Minderwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
664 tot 667 Andere niet-recurrente bedrijfskosten
6690 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)

Niet-recurrente financiële opbrengsten:
761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
7621 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten
7631 Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste activa
769 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente financiële kosten:
661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging)
6621 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten
66210 Toevoeging
66211 Besteding (-)
6631 Minderwaarde op de realisatie van financiële vaste activa
668 Andere niet-recurrente financiële kosten
6691 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten (-)

Vermelding in de toelichting

In de toelichting moeten het bedrag en de aard van de opbrengsten en kosten met uitzonderlijk karakter worden opgenomen op een wijze aangepast aan de nieuwe structuur van de resultatenrekening.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) wijst er in haar advies 2016/24 van 26 oktober 2016 op dat een uitzonderlijk hoge omzet, altijd onder de rekening 70 Omzet moet worden opgenomen. De verplichting om te voldoen aan de vereiste van het getrouwe beeld blijft uiteraard bestaan en dit vereist soms aanvullende inlichtingen in de toelichting (dit is allicht het geval bij een uitzonderlijk hoge omzet).

Vergelijkbaarheid voorafgaande boekjaar

Tot slot mag artikel 86 KB W.Venn. niet worden vergeten. Hierin wordt bepaald dat een wijziging van voorstelling vermeld en verantwoord moet worden in de toelichting van de jaarrekening en dit over het boekjaar waarin de wijziging wordt ingevoerd. Behoudens in geval van onbelangrijkheid worden de aanpassingen tevens vermeld in de toelichting bij de waarderingsregels vermeld en onder verwijzing naar de betrokken rubriek toegelicht.