De uitzonderlijke resultaten worden niet langer als eenĀ afzonderlijke rubriek in de resultatenrekening weergegeven. Voortaan worden zij als niet-recurrente resultaten ondergebracht onder de bedrijfsresultaten ofĀ de financiĆ«le resultaten.

Schema van de resultatenrekening

Als gevolg van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiƫle overzichten voorziet de resultatenrekening geen rubrieken meer voor de uitzonderlijke opbrengsten en de uitzonderlijke kosten.

Resultaten die omwille van hun karakter uitzonderlijk zijn moeten dus voortaan worden gekwalificeerd, naargelang hun aard, als bedrijfsresultaten of financiƫle resultaten.

Om henĀ te onderscheiden van andere bedrijfsopbrengsten en -kosten of andere financiĆ«le opbrengsten en kosten worden nieuwe rubrieken ingevoegd die hetĀ niet-recurrente karakter van deze opbrengsten en kosten benadrukken. De terminologie uitzonderlijk verdwijnt dus en maakt plaats voor niet-recurrent.

Rekeningnummers (MAR)

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten:
7600 Ā Terugneming van afschrijvingen op immateriĆ«le vaste activa
7601 Ā Terugneming van afschrijvingen op materiĆ«le vaste activa
7620 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisicoā€™s en kosten
7630 Meerwaarde op de realisatie van immateriƫle en materiƫle vaste activa
764 tot 768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten:
7600 Ā Terugneming van afschrijvingen op immateriĆ«le vaste activa
7601 Ā Terugneming van afschrijvingen op materiĆ«le vaste activa
7620 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisicoā€™s en kosten
7630 Meerwaarde op de realisatie van immateriƫle en materiƫle vaste activa
764 tot 768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente bedrijfskosten:
6600 Ā Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten
6601 Ā Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriĆ«le vaste activa
6602 Ā Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op materiĆ«le vaste activa
6620 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisicoā€™s en kosten
66200 Toevoeging
66201 Besteding (-)
6630 Minderwaarde op de realisatie van immateriƫle en materiƫle vaste activa
664 tot 667 Andere niet-recurrente bedrijfskosten
6690 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)

Niet-recurrente financiƫle opbrengsten:
761 Terugneming van waardeverminderingen op financiƫle vaste activa
7621 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiĆ«le risicoā€™s en kosten
7631 Meerwaarde op de realisatie van financiƫle vaste activa
769 Andere niet-recurrente financiƫle opbrengsten

Niet-recurrente financiƫle kosten:
661 Waardeverminderingen op financiƫle vaste activa (toevoeging)
6621 Voorzieningen voor niet-recurrente financiĆ«le risicoā€™s en kosten
66210 Toevoeging
66211 Besteding (-)
6631 Minderwaarde op de realisatie van financiƫle vaste activa
668 Andere niet-recurrente financiƫle kosten
6691 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiƫle kosten (-)

Vermelding in de toelichting

In de toelichting moeten het bedrag en de aard van de opbrengsten en kosten metĀ uitzonderlijk karakter worden opgenomen op een wijze aangepast aan de nieuwe structuur van de resultatenrekening.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) wijst er in haar advies 2016/24 van 26 oktober 2016 op dat een uitzonderlijk hoge omzet, altijdĀ onder de rekening 70 Omzet moet worden opgenomen. De verplichting om te voldoen aan de vereiste van het getrouwe beeld blijft uiteraard bestaan en dit vereist soms aanvullende inlichtingen in de toelichting (dit is allicht het gevalĀ bij een uitzonderlijk hoge omzet).

Vergelijkbaarheid voorafgaande boekjaar

Tot slot magĀ artikel 86 KB W.Venn. niet worden vergeten. Hierin wordt bepaald dat een wijziging van voorstelling vermeld en verantwoord moet worden in de toelichting van de jaarrekening en dit over het boekjaar waarin de wijziging wordt ingevoerd. Behoudens in geval van onbelangrijkheidĀ worden de aanpassingenĀ tevens vermeldĀ in de toelichting bij de waarderingsregels vermeld en onder verwijzing naar de betrokken rubriek toegelicht.