Deze incentive is gericht op de startup (eenmanszaak of vennootschap) die werknemers tewerkstelt en maakt deel uit van een groter pakket waarmee de overheid starters wil aanmoedigen.

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing betekent voor starters uiteraard een daling van de loonkost.

Deze maatregel is van toepassing gedurende de eerste vier jaar na inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en is alleen van toepassing voor ondernemingen in de privé sector. De vrijstelling van doorstorting geldt enkel voor de bedrijfsvoorheffing die door starters wordt ingehouden op het loon van werknemer(s) die wordt uitbetaald of toegekend vanaf 1 juli 2015.

De vrijstelling bedraagt 10% van de normale verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor kleine startende ondernemingen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen en 20% voor micro-ondernemingen.

Een kleine onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming waarvan het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar niet meer dan 100 bedraagt en die aan minstens twee van de drie volgende criteria beantwoordt (op geconsolideerde basis, met inbegrip van dochterondernemingen):

  • jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 50 werknemers;
  • jaaromzet exclusief btw van maximaal € 7.300.000;
  • balanstotaal van maximaal € 3.650.000.

Een micro-onderneming vervult minstens twee van de drie volgende criteria (op geconsolideerde basis):

  • jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 10 werknemers;
  • jaaromzet exclusief btw van maximaal € 700.000;
  • balanstotaal van maximaal € 350.000.

Ondernemingen in moeilijkheden en ondernemingen die zich in staat van vereffening bevinden worden uitgesloten van deze gunstmaatregel.