Soms willen grootouders, meters en peters geld opzij zetten voor hun kleine oogappels. Dit kan door te sparen op een gereglementeerde spaarrekening waarbij de titularis van de rekening aanduidt wie de begunstigde van deze spaarrekening is.

Spaarrekening met derdenbeding

Een spaarrekening met derdenbeding is een spaarrekening geopend door bijvoorbeeld een grootouder of een peter met de bedoeling erop te sparen voor hun kleinkind of petekind. Dit kan op twee manieren gerealiseerd worden:

  • de rekening wordt¬†geopend op naam van de¬†grootouder of peter¬†die de volledige controle over de spaarrekening heeft;
  • er wordt een vervaldag afgesproken waarop het kleinkind of petekind zelf titularis wordt van de rekening en vrij over de spaargelden kan beschikken;

Afhankelijk van de modaliteiten en voorwaarden waaronder de spaarrekening wordt geopend, en het tijdstip van het overlijden van de grootouder of peter, kunnen er zich verschillende situaties voordoen.

Automatische overzetting

Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat de rekening automatisch wordt overgezet op naam van de begunstigde (= het kleinkind of petekind) maar geblokkeerd wordt tot op de afgesproken vervaldag. Het eigendomsrecht van de erflater (grootouder of peter) gaat in dat geval teniet door zijn overlijden.

Het spaartegoed vormt echter geen actiefbestanddeel van de nalatenschap, maar wordt via een zogeheten beding ten behoeve van een derde toegekend aan het kleinkind of petekind. Het saldo van de rekening op datum van het overlijden (dat weliswaar nu nog niet wordt uitgekeerd maar verder intresten zal genereren tot de vervaldag) is belastbaar in hoofde van het kleinkind of petekind.

Aanvaarding of weigering

De tweede situatie is deze waarin de begunstigde bij overlijden van de grootouder of peter de begunstiging kan aanvaarden of weigeren. Bij een aanvaarding door de begunstigde blijft de situatie dezelfde als deze hierboven beschreven. De begunstigde dient het spaartegoed in de aangifte van nalatenschap te vermelden als een bij legaat verkregen spaartegoed. Indien de begunstigde het spaartegoed weigert, blijft het spaartegoed een actief bestanddeel van de nalatenschap.

Overschrijding vervaldag

Indien de vervaldag van de spaarrekening reeds is verstreken en de erflater overlijdt binnen de drie jaar nadat de vervaldag verstreken is, zal de door de begunstigde verkregen som als een schenking worden beschouwd waarop geen schenkbelasting werd betaald. Doordat het overlijden van de erflater zich echter manifesteert binnen de drie jaar na de vervaldag, zal er echter erfbelasting verschuldigd zijn door het kleinkind of petekind.

Het is dus ook hier uitermate belangrijk om zich te informeren over de juridische en fiscale gevolgen van de verrichtingen die u wenst te stellen. Voor meer informatie over deze materie kan u zich steeds richten tot de juristen van aternio.