Heel wat vennoten of bedrijfsleiders van een KMO hebben de volgende situatie wel eens meegemaakt. De vennootschap die hij of zij controleert dient met het oog op het behoud van haar concurrentiepositie een dringende doch noodzakelijke investering te doen. Helaas beschikt ze over onvoldoende liquiditeiten om deze investering te financieren. Via een overschrijving van geld, gevolgd door een inschrijving op een rekening-courant of lopende rekening, kan de vennoot of de bedrijfsleider de vennootschap ter hulp snellen.

Door de inschrijving van de ter beschikking gestelde gelden bouwt u als vennoot of bedrijfsleider een tegoed op op uw vennootschap. Bovendien brengt dit tegoed interesten op. Maar wat indien u dit tegoed niet meer nodig heeft, en het wenst over te dragen naar uw kinderen, bijvoorbeeld om hen een financieel duwtje in de rug te geven bij de aankoop van een woning?

Schenking van het geld of van de rekening-courant?

Indien u een schenking overweegt heeft u twee mogelijkheden. Ofwel opteert u ervoor om eerst het tegoed bij de vennootschap op te vragen, om vervolgens het verkregen geld te schenken aan uw kinderen. Opvragen van het tegoed impliceert uiteraard dat de vennootschap voldoende liquiditeiten heeft om het tegoed over te maken.

De schenking van het geld kan u zonder betaling van schenkbelasting via een handgift of bankgift realiseren. Indien u opteert voor een notariële schenking zal uw schenkbelasting dienen te betalen, maar ben u meteen zeker dat een overlijden binnen de drie jaar geen aanleiding zal geven tot een verhoging van de belastbare grondslag voor het berekenen van de erfbelasting met het bedrag van de schenking.  Bovendien kan u gemakkelijk voorwaarden en modaliteiten aan de schenking koppelen.

Indien de vennootschap onvoldoende financiële middelen heeft om u het tegoed terug te betalen, kan u de vordering schenken aan uw kinderen. Vermits een vordering een onlichamelijk roerend goed is, kan dergelijke schenking alleen via een notariële akte gerealiseerd worden. Op die manier worden uw kinderen de schuldeisers van uw vennootschap. Zij hebben dus het recht om het tegoed op te vragen.

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

Indien u opteert voor een schenking van het tegoed met voorbehoud van vruchtgebruik, behoudt u als vruchtgebruiker het recht op de interesten die het tegoed op uw vennootschap opbrengt.

Maar wat als u de interesten niet opvraagt en deze verder gekapitaliseerd worden op de rekening-courant? Kan u deze dan als vruchtgebruiker nog opvragen of heeft u er in dat geval uitdrukkelijk afstand van gedaan ten voordele van uw kinderen?

Dit laatste zal allicht het geval zijn indien u als aandeelhouder of vennoot de jaarrekening heeft goedgekeurd. In dat geval heeft u immers de mogelijkheid gehad u uit te spreken over de kapitalisatie van de vruchten op de rekening-courant. De goedkeuring van de jaarrekening zou in dat geval beschouwd kunnen worden als een uitdrukkelijke afstand van uw rechten als vruchtgebruiker op de interesten van dat boekjaar.

Mocht u echter nooit uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van uw vruchtgebruik op de interesten, maar deze ook nooit hebben opgevraagd, kan de vraag gesteld worden hoe lang u uw rechten op de interesten kan blijven uitoefenen. Hierover bestaat er geen discussie. Het burgerlijk wetboek vermeldt immers duidelijk dat het vruchtgebruik eindigt door het niet-uitoefenen van het recht gedurende dertig jaar.

Om discussies te vermijden lijkt het alleszins aangewezen om de interesten te boeken op een nieuwe rekening-courant op uw naam, zodat deze afgezonderd worden van het geschonken kapitaal.