Ouders die hun kinderen willen begiftigen zijn vaak bezorgd over de risico’s en de gevolgen die verbonden zijn aan hun schenking. Dit is des te meer het geval wanneer de kinderen minderjarig zijn.

De positie van de ouders is niet zelden een ‘hot item’ zeker wanneer de ouders gescheiden zijn en één van hen, binnen het kader van vermogensplanning, een schenking wil doen aan de minderjarige kinderen.

Positie ouders

Zolang kinderen minderjarig zijn oefenen de ouders het ouderlijk gezag uit. Hierdoor hebben beide ouders het recht om de goederen van hun minderjarige kinderen te beheren (art. 376 BW) en hebben zij beiden het genotsrecht op de vruchten van de goederen die toebehoren aan de minderjarigen (art. 384 BW). Is één van de ouders overleden dan behoren deze rechten toe aan de langstlevende ouder.

Het ouderlijk beheersrecht impliceert dat, zonder de toestemming van de rechter, geen beheersdaden mogen worden gesteld. Maw het verkopen van goederen behoort niet tot het beheersrecht. Behoren onder andere wel tot het ouderlijk beheersrecht: daden van bewaring, innen van opbrengsten, kwijting verlenen, onroerende goederen verhuren, beleggingen.

Het ouderlijk vruchtgenot verleent hen dan weer het recht op onder meer beleggingsinkomsten, huurgelden van onroerende goederen en dividenden.

Bij leven van de schenkende ouder(s) kan een klassieke opdeling blote eigendom – vruchtgebruik volstaan omdat er nog steeds een controle wordt behouden over de schenking. Anders wordt het echter wanneer een schenkende ouder overlijdt en de minderjarige kinderen dan plots volle eigenaar worden van het geschonken vermogen. In dit geval immers verkrijgt de langstlevende ouder het exclusief beheers- en genotsrecht van het vermogen van de minderjarige kinderen.

Het hoeft geen verduidelijking dat dit een nachtmerriescenario kan zijn voor de schenkende ouder wanneer de ouders gescheiden zijn of in onmin leven.

Ouderlijk vruchtgenot

Het is geen enkel probleem om het ouderlijk vruchtgenot te ontnemen van de ex-partner. Het volstaat om een specifieke bepaling op te nemen in de schenkingsakte waardoor de minderjarige de opbrengsten zelf ontvangt. Echter, het ouderlijk beheersrecht is hiermee niet van de baan.

Ouderlijk beheersrecht

Discussies in de rechtsleer ten spijt is het absoluut niet aangewezen om in de prakijk te werken met een minderjarigenbewind. Dergelijk bewind zorgt ervoor dat het beheer van het geschonken vermogen wordt toevertrouwd aan een derde-vertrouwenspersoon zodat de langstlevende ouder niet langer het ouderlijk beheer kan uitoefenen. Zijn er dan überhaupt mogelijkheden om iets te ondernemen?

Alternatieven voor het ouderlijk beheersrecht

Er zijn een aantal mogelijkheden om het ouderlijk beheersrecht in te dammen, elk alternatief heeft evenwel zijn beperkingen en/of risico’s.

Alternatieven:

1° schenken onder opschortende voorwaarde van meerderjarigheid;

2° spaar- en beleggingsformules bij een beheersinstelling;

3° testamentaire bewaringsmaatregelen zoals een boedelbeschrijving

4° aanstellen van een testamentuitvoerder;

5° bijzonder periodiek toezicht op de uitoefening van het ouderlijk beheersrecht;

6° vruchtgebruik tijdelijk toekennen aan een derde-vertrouwenspersoon;of

7° beschermingsstructuren zoals maatschap of (private) stichting.

Conclusie

Het is mogelijk om te schenken aan minderjarige kinderen waarbij zowel het ouderlijk vruchtgenot volledig wordt ontnomen als het ouderlijk beheersrecht wordt beperkt. Vooral dit laatste vraagt denk- en advieswerk op maat, aternio helpt u graag bij het oplossen van uw bekommernissen.