Sinds 1 april 2017 zijn de schuldeisers bij faillissement van een onderneming verplicht om hun aangifte op elektronische wijze in te dienen. De creatie van een geïnformatiseerde faillissementsdatabank is alvast een belangrijke stap in de modernisering en digitalisering van het ganse ondernemingsrecht.

Wat is het?

Eind 2016 werden enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in de Faillissementswet, waaronder de invoering van het ‘Centraal Register Solvabiliteit’.

De wet omschrijft het Centraal Register Solvabiliteit als een “geïnformatiseerde gegevensbank waarin het faillissementsdossier wordt opgenomen en bewaard. Het register bevat alle gegevens en stukken betreffende de faillissementsprocedure [en] geldt als authentieke bron voor alle akten en gegevens die erin zijn opgenomen”.

De Orde van Vlaamse Balies en de Ordres des Bareaux Francophones et Germanophone zijn verantwoordelijk voor het beheer van de databank.

Wie heeft er toegang?

Omwille van privacyredenen heeft uiteraard niet eender wie toegang tot deze databank.  Zo hebben enkel personen in de vervulling van hun wettelijke opdracht toegang.  Het gaat hier om magistraten, griffiers, het parket, parketsecretarissen, curatoren en rechter-commissarissen.

Daarnaast heeft ook de gefailleerde zelf toegang, evenals de schuldeisers en derden die beroepsmatig bijstand verlenen zoals advocaten en accountants.

Wat kost het?

Schuldeisers die een aangifte van schuldvordering wensen in te dienen moeten hiervoor een retributie van 6 euro (vrij van btw) betalen per aangifte. De betaling van de retributie geeft de schuldeisers ook recht van inzage in het faillissementsdossier.

Praktisch?

Alle info over het Centraal Register Solvabiliteit, oftwel Regsol, kan u vinden op de website www.regsol.be. Het openbaar luik van de website is raadpleegbaar door de schuldeisers, de gefailleerde en iedere belanghebbende. Het privaat luik van de website is slechts toegankelijk voor de curatoren, magistraten en griffiers.

De helpdesk is ook bereikbaar via het telefoonnummer 02/588.87.49 of via het emailadres support@regsol.be.