Door de wet tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen is de antiwitwaswetgeving uitgebreid. Vanaf 1 september 2018 zullen personen die bepaalde diensten verlenen aan vennootschappen zich dienen te registreren bij FOD Economie. Aan deze registratie worden enkele voorwaarden gekoppeld.

Voor wie en wat?

De wet tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen is van toepassing op elke natuurlijke persoon of onderneming die beroepsmatig diensten verstrekt aan derden. Deze diensten betreffen:

  • het deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen, m.u.v. beursgenoteerde vennootschappen;
  • het verschaffen van een adres waarop de maatschappelijke zetel van een onderneming, rechtspersoon of soortgelijke constructie gevestigd wordt;
  • het verschaffen van een adres (andere dan de maatschappelijke zetel) met bijhorende diensten aan een onderneming, rechtspersoon of soortgelijke constructie.

Beroepsbeoefenaars die vanwege een andere beroepsactiviteit reeds aan de antiwitwaswetgevingĀ  onderworpen zijn, wordenĀ  uit het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten. Zij zijn reeds gekend door middel van hun andere activiteit waardoor de wetgever een dubbele registratie nutteloos acht.

Wanneer?

De wet treedt uiterlijk in werking vanaf 1 september 2018. Vanaf die datum zullen de dienstverleners aan vennootschappen zich moeten registreren bij FOD Economie om de hierboven vermelde diensten te verstrekken. Dienstverleners die reeds voor de invoering van deze wet dergelijke diensten verschaften, moeten de registratie ten laatste 6 maanden na de inwerkingtreding aanvragen. Tijdens het onderzoek van de aanvraag mag de dienstverlener zijn diensten blijven verstrekken.

Natuurlijke persoon-dienstverlener

Om geldig geregistreerd te worden, moeten dienstverleners aan enkele voorwaarden voldoen. De voorwaarden verschillen naargelang de dienstverlener een natuurlijke persoon, dan wel een rechtspersoon is. Als eerste voorwaarde dienen beide ingeschreven te zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De natuurlijke personen-dienstverleners moeten daarenboven aan volgende voorwaarden voldoen. Zo mogen zij niet ontzet zijn uit hun politieke en burgerlijke rechten en niet in staat van faillissement zonder eerherstel verklaard zijn. Als laatste voorwaarde mogen zij niet veroordeeld zijn in Belgiƫ of een andere lidstaat van de EU tot een criminele straf, een gevangenisstraf zonder uitstel van ten minste 6 maanden voor een misdrijf inzake het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen of tot een strafrechtelijke geldboete van minimaal 2500 euro wegens een inbreuk van de wet van 18 september 2017 inzake antiwitwas.

Rechtspersoon-dienstverlener

Voor rechtspersonen die dienstverleners van vennootschappen zijn, gelden dezelfde voorwaarden, maar dan met betrekking tot het wettelijk bestuursorgaan, de werkelijke leiding en de uiteindelijke begunstigden. Om als rechtspersoon-dienstverlener te kunnen worden geregistreerd, zullen deze natuurlijke personen aan de voorwaarden zoals hierboven uiteengezet moeten voldoen. Daarnaast moeten de zaakvoerder(s) en bestuurder(s) gerechtigd zijn om een beroepsactiviteit in Belgiƫ uit te oefenen.

Dienst van domiciliƫring

Van zodra de dienstverlener aan vennootschappen een dienst van domiciliĆ«ring verschaft, zoalsĀ het verschaffen van een adres voor maatschappelijke zetel of een correspondentie/bedrijfsadres met samenhangende diensten, moeten zij aan extra voorwaarden voldoen.

Met betrekking tot deze diensten stelt de wetgever dat de dienstverlener aantoont dat hij wel degelijk over de mogelijkheid beschikt om de gedomicilieerde een kantoor met privacy en vergaderruimte ter beschikking te stellen. De gedomicilieerde moet ook rechtmatig gebruik kunnen maken van deze ruimtes. Daarnaast stelt deze wet dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de dienstverlener en de gedomicilieerde. In deze overeenkomst moeten de voorwaarden van de dienst worden gespecificeerd.

Termijnen

Het is de directeur-generaal van de Algemene Directie K.M.O-beleid van de FOD Economie die beslist over de aanvraag tot registratie. Indien hij afwezig is, wordt door de minister voor Middenstand een ambtenaar of ambtenaren ter vervanging aangeduid. De beslissing van de aanvraag dient binnen de 60 dagen te geschieden. Indien de termijn niet gerespecteerd wordt, wordt geacht de registratie te zijn toegekend.

Bij een onvolledige aanvraag wordt de aanvrager hiervan binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte gebracht. De termijn van 60 om te beslissen over de aanvraag vindt dan aanvang na ontvangst van alle ontbrekende stukken.

De procedure van aanvraag en bewijsmodaliteiten moeten nog worden bepaald door de Koning.

Naleving en wijzigingen

Na de registratie moeten te allen tijde alle voorwaarden worden nageleefd. Van zodra er een wijziging zou optreden, moet dit schriftelijk of elektronisch worden meegedeeld. Indien de Minister van Middenstand meent dat niet of niet meer voldaan is aan de voorwaarden, kan hij de registratie intrekken. Dit houdt in dat de dienstverlener het verbod krijgt om vanaf de 30ste dag na de betekening de diensten nog te verschaffen.

Sancties

Indien een dienstverlener zich niet registreert of niet langer aan de voorwaarden tot registratie voldoet en alsnog diensten verschaft, riskeert hij een geldboete van 250 tot 100.000 euro. Ook de uiteindelijke begunstigden, zaakvoerder en bestuurders van een rechtspersoon-dienstverlener die aan de voorwaarden zoals eerder gezegd moeten voldoen, lopen een risico. Zij kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de inbreuken en dus ook de geldboete.

Conclusie

Het doel van de wetgever is om fraude en het witwassen van geld sneller op te sporen. Aangezien hiervoor vaak dergelijke diensten worden gebruikt, probeert de wetgever dit in te perken. Hoe de aanvraag tot registratie praktisch zal verlopen, is nog afwachten. Wat betreft de bewijsmodaliteiten is het eveneens nog koffiedik kijken.