Heel wat werkgevers stellen gratis een desktop, laptop, tablet of smartphone ter beschikking van hun werknemers. Wanneer de werknemers over deze toestellen ook voor privégebruik kunnen beschikken, worden zij belast op een voordeel van alle aard. Dat voordeel van alle aard wordt immers beschouwd als een beroepsinkomen van de werknemer.

In principe dient dat voordeel te worden bepaald op de werkelijke waarde. De wetgeving voorziet evenwel in een reeks forfaitaire waarderingen voor bepaalde voordelen (art. 18 KB/WIB92).

Nieuwe forfaits

In het Belgisch Staatsblad van 13 november 2017 werd het Koninklijk Belsuit van 2 november 2017 gepubliceerd dat voorziet in nieuwe forfaitaire waarderingsregels voor bepaalde voordelen.De fiscus beseft ook dat de meeste elektronica de laatste jaren goedkoper zijn geworden. Daarom zal voortaan het privégebruik van o.a. laptops en smartphones minder worden belast.

De nieuwe regels zijn van toepassing op de voordelen waarover een belastingplichtige vanaf 1 januari 2018 beschikt.

Overzicht

-Desktop of laptop: 72 EUR/jaar (voorheen 180 EUR)

-Tablet of mobiele telefoon: 36 EUR/jaar (voorheen bestond er geen wettelijke forfaitaire raming voor deze toestellen)

-Telefoonabonnement: 48 EUR/jaar (dit is ook nieuw)

-Internetaansluiting: 60 EUR/jaar (zowel voor vaste als voor mobiele aansluitingen en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van die internetaansluiting)

Niet voor RSZ-bijdragen

Let wel, voornoemde forfaitaire waarderingen gelden enkel in de inkomstenbelasting. Zij gelden dus niet op sociaal vlak.

Er werden vooralsnog geen wijzigingen aangebracht in de ramingen van de RSZ-bijdragen op deze voordelen van alle aard. De wijzigingen in deze forfaitaire waarderingen op sociaal vlak zullen wellicht nog worden gepubliceerd in een afzonderlijk Koninklijk Besluit.