Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor aternio. Wanneer u een beroep doet op de diensten van aternio, vertrouwt u haar uw persoonsgegevens toe. Met deze Privacyverklaring willen wij dat u op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

1. Algemeen

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • aternio: aternio finance bv, Zwaarveld 41d, B-9220 Hamme, RPR Gent, Afdeling Dendermonde 0456.045.401 en aternio legal bv, Zwaarveld 41d, B-9220 Hamme, RPR Gent, Afdeling Dendermonde 0735.429.848
 • Website: atern.io

2. Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze Website en alle (commerciële) relaties tussen aternio en haar klanten, prospecten en business partners.

3. Welke persoonsgegevens en hoe worden deze verzameld?

Uw gegevens worden verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (naam, adres, taal,…), alsook complexere informatie (zoals ondernemingen waarbij u betrokken bent, de functies die u uitoefent binnen deze ondernemingen, etc.), die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van diensten van aternio waarop u beroep doet.

 • Gegevens die u aan aternio verstrekt om klant te worden in toepassing van de nationale en Europese antiwitwaswetgeving:

Voor bijna alle diensten van aternio dient u ons voorafgaandelijk uw identificatiegegevens te verstrekken. Dit gebeurt via een opdrachtbrief en E-ID reader. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van aternio.

 • Gegevens die aternio ontvangt voor een bepaalde aangelegenheid, nadat u reeds klant bent geworden van aternio. Deze gegevens betreffen:
  • Samenstelling van het gezin;
  • Financiële bijzonderheden;
  • Persoonlijke kenmerken;
  • Leefgewoonten;
  • Woningkenmerken;
  • Beroep en betrekking.
 • Gegevens die aternio verzamelt door middel van de Website:

De meeste informatie is op of via de Website beschikbaar zonder dat u uw persoonsgegevens dient te verstrekken. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd. aternio verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals raciale of etnische gegevens, gegevens over het seksuele leven …

4. Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aternio verzamelt, wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

aternio gebruikt uw persoonsgegevens om de diensten waarop u beroep doet, te leveren. Uw persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, kunnen ook gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van veranderingen inzake wetgeving en onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. aternio kan tevens van uw e-mailadres gebruik maken om u te informeren over haar diensten en evenementen.

aternio vraagt uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan dewelke in deze Privacyverklaring beschreven zijn.

5. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

aternio zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van aternio en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management).

Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer aternio of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens door ons verzameld één van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkwaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer deze (1) hiervoor uw toestemming hebben bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

6. Opslag persoonsgegevens

aternio bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring onder de rubriek “gebruik van persoonsgegevens”.

Indien door de wet of voor de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

7. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen overeenkomstig “11. Contactgegevens”:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die aternio mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

aternio kan uw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van andere in gevaar brengen. Als onevenredige technische inspanningen worden aangemerkt: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wenst te ontvangen, kunt u ons te allen tijde contacteren volgens “11. Contactgegevens”.

8. Beveiliging persoonsgegevens

aternio neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om uw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de onderstaande rubriek “Contactgegevens”.

9. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbescherminsgregelgeving hebben dan uw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

10. Update privacy verklaring

aternio is gerechtigd om deze Privacyverklaring te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wanneer er veranderingen worden aangebracht, wordt de hierboven vermelde datum aangepast aan de herziening. De aangepaste versie geldt vanaf de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

11. Andere websites

Deze Privacyverklaring heeft enkel betrekking op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een website beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte website steunen.

Bovendien kunnen we u toegang bieden tot functies van derden die u de mogelijkheid bieden om inhoud te posten op uw sociale media-account(s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke privacybeleid van de derde partij en niet door deze privacyverklaring. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de manier waarop derden de informatie gebruiken die u verstrekt wanneer u deze functies gebruikt.

12. Klachten

Wanneer u meent een klacht te hebben over de manier waarop aternio uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht bij de Privacy Commissie indienen.

13. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via GDPR@atern.io of aternio, t.a.v. GDPR, Zwaarveld 41d, 9220 Hamme.

Cookiebeleid

1. Algemeen

In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder:

 • aternio: aternio finance bv, Zwaarveld 41d, B-9220 Hamme, RPR Gent, Afdeling Dendermonde 0456.045.401 en aternio legal bv, Zwaarveld 41d, B-9220 Hamme, RPR Gent, Afdeling Dendermonde 0735.429.848
 • Website: atern.io

2. Toepasselijkheid

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de Website.

3. Wat zijn cookies?

Tijdens uw bezoek aan de website kunnen er zogenoemde cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft aan te melden of niet opnieuw uw voorkeuren of wachtwoord hoeft in te geven. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd.

4. Lijst van gebruikte cookies

4.1 Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de Website te laten werken en communicatie over het internet uit te voeren. Zonder deze cookies, zal de Website voor u niet vlot werken als we zouden willen of bepaalde diensten of functies die u aanvraagt niet kunnen aanbieden.

4.2 Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.

4.3 Google Analytics cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

4.4 Third party cookies

Op onze Website kan u bepaalde artikelen delen via social media. Hiervoor worden cookies geplaatst. aternio controleert deze cookies niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

4.5 Tabel van gebruikte cookies

Provider Naam cookie opslagperiode
Datatables.net _cfduid 1 jaar
atern.io PHPSESSID Sessie
Ads.linkedin.com lang Sessie
atern.io _ga 2 jaar
atern.io _gat Sessie
atern.io _gid Sessie
Linkedin.com bcookie 2 jaar
Ads.linkedin.com BizoID 179 dagen
Linkedin.com bscookie 2 jaar
Google-analytics.com collect Sessie
Linkedin.com lidc Sessie
Doucleclick.net r/collect Sessie
Ads.linkedin.com UserMatchHistory 179 dagen

5. Cookies uitschakelen

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of wanneer cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op ieder ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites.

6. Update Cookiebeleid

aternio is gerechtigd om dit Cookiebeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wanneer er veranderingen worden aangebracht, wordt de hierboven vermelde datum aangepast aan de herziening. De aangepaste versie geldt vanaf de datum van herziening. Wij adviseren u dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.