Een ruling, ook wel voorafgaandelijke beslissing genoemd, is een beslissing van de federale of regionale belastingdienst.  Dergelijke beslissing bepaalt hoe de fiscale wetten op uw specifieke situatie toegepast zullen worden. Deze beslissing geeft u als belastingplichtige met andere woorden rechtszekerheid.

Eerder werd al aandacht geschonken aan de Vlaamse rulingprocedure, hierna belichten we de mogelijkheid tot ruling bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Wie, waarover en wanneer?

Eenieder kan een ruling aanvragen. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon mag een aanvraag bij FOD Financiën indienen. De ruling kan betrekking hebben op diverse fiscale materies. Denk maar aan personen- en vennootschapsbelasting maar bijvoorbeeld ook aan btw.

Het tijdstip van de ruling is van cruciaal belang. Aangezien het een voorafgaandelijke beslissing betreft, is het noodzakelijk dat deze beslissing genomen wordt voordat er fiscale gevolgen ontstaan. Het is dan ook aan te raden om de procedure tijdig te starten. Van zodra u een concrete verrichting overweegt, kan u een aanvraag indienen. Hou er ook rekening mee dat het enige tijd duurt alvorens een beslissing wordt genomen. Niet enkel de aanvraag, maar ook de beslissing moet reeds voor de fiscale gevolgen genomen zijn. Op tijd uw aanvraag indienen is cruciaal voor de slaagkansen.

Aanvraag

Een aanvraag tot voorafgaandelijke beslissing in uw dossier, dient enkele essentiële elementen te bevatten.

Een aanvraag kan in 4 delen worden opgedeeld.

Vooreerst zal u in de inleiding van uw aanvraag duidelijk moeten vermelden dat het een aanvraag tot voorafgaandelijke beslissing betreft. Het tweede deel dient de identiteit van de betrokken partijen te vermelden. Hierbij moet u ook de activiteiten van de betrokken partijen grondig beschrijven. Het derde deel bestaat uit de omschrijving van de voorgenomen verrichtingen. Aangezien een voorafgaandelijke beslissing gericht is op een specifieke situatie, is het van belang dat deze situatie zo volledig mogelijk wordt beschreven. Uiteindelijk bestaat het laatste deel uit de motivering. U moet duidelijk en grondig motiveren hoe en waarom in uw specifieke situatie de fiscale regels moeten worden toegepast. In dit kader kan verwezen worden naar voorafgaande rechtspraak, circulaires, commentaren bij wetsartikelen,… .

Duur van de aanvraag

Zoals reeds vermeld kan het enige tijd duren, alvorens een beslissing over uw aanvraag wordt genomen. De wet vermeldt geen termijn, waarbinnen de dienst een aanvraag moet behandelen. Zij stelt wel een indicatieve termijn van 3 maanden voorop.

Gezien het indicatief karakter is deze termijn niet bindend. In onderling overleg kan de termijn van 3 maanden ingekort of verlengd worden. De termijn is vaak afhankelijk van de aard en omvang van de aanvraag. Daarnaast houdt de dienst ook rekening met de termijnen die de aanvrager zelf moet respecteren

Prefilingaanvraag

Alvorens een aanvraag tot voorafgaandelijke beslissing in te dienen, kan u ook een aanvraag tot prefiling indienen. De prefiling heeft als doel om de aanvraag voor de ruling zo goed mogelijk voor te bereiden. Deze biedt de kans om reeds in contact te treden met de betrokken dienst. Op die manier kan u een goed voorbereid dossier indienen. Dit zorgt voor een grotere slaagkans.

Indien de dienst een negatieve uitspraak zal doen op uw aanvraag tot voorafgaandelijke beslissing, zal dit vaak ook reeds in de prefilingfase duidelijk worden. U heeft dan nog de mogelijkheid om geen aanvraag in te dienen. Indien u een prefilingaanvraag wenst in te dienen, is het van belang dit duidelijk te vermelden in uw brief.

Conclusie

Een voorafgaandelijke beslissing aanvragen kan zeker de moeite lonen. Het biedt zekerheid over de toepassing van de fiscale regels op uw specifieke situatie. U weet perfect wat u kan verwachten.

aternio heeft heel wat ervaring met prefilings en rulingaanvragen. Wij staan u graag bij indien u een voorafgaandelijke beslissing wenst aan te vragen.