Pop-upwinkels en –restaurants, we zien ze meer en meer in het straatbeeld. Tot voor kort bestonden geen specifieke juridische regels voor de huur van dergelijke pop-ups. Bijgevolg zocht men in de praktijk naar oplossingen zoals contracten van bezetting ter bede, terbeschikkingstellingsovereenkomst, gelegenheidshuur etc. Helaas boden die maar weinig rechtszekerheid.

Daar komt nu verandering in. Recent werd in het Vlaams Parlement een nieuw Decreet “houdende huur van korte duur voor handel en ambacht” goedgekeurd.

Kenmerken pop-up

Een pop-up wordt gekenmerkt door zijn korte duur (meestal slechts enkele maanden). Via een pop-up kunnen jonge ondernemers hun nieuw businessconcept op het publiek uittesten alvorens over te gaan tot grote investeringen. Daarnaast zijn pop-ups ook voor steden en gemeenten een interessant instrument om leegstand van handelspanden tegen te gaan.

Nood aan rechtszekerheid

Lange tijd werd de vraag gesteld welk huurregime op dergelijke pop-ups van toepassing is. Pop-ups hebben immers een tijdelijk karakter terwijl de klassieke handelshuur vermoed wordt te zijn afgesloten voor een minimum duur van 9 jaar.

De regels van handelshuur zijn bovendien van dwingend recht – ter bescherming van de handelaars – zodat de verhuurder de huurovereenkomst niet zonder meer kan beëindigen. Handelshuur biedt zo de nodige stabiliteit aan de handelaars.

De regels van de handelshuur zijn echter niet geschikt voor het nieuwe fenomeen van de tijdelijke pop-up. Daarom ging men op zoek naar alternatieven voor de klassieke handelshuur zoals o.a. de bezetting ter bede, de terbeschikkingstelling of gelegenheidshuur. Deze (vaak dure) oplossingen boden evenwel niet de nodige rechtszekerheid. Het risico bestond immers nog steeds in dat de overeenkomst werd geherkwalificeerd in een klassieke handelshuur van 9 jaar.

Er was dus duidelijk nood aan een duidelijk juridisch kader voor de huur van pop-up’s.

Nieuw decreet

Het decreet “houdende huur van korte duur van handel en ambacht” dd. 8 juni 2016 introduceert een nieuw huurregime voor pop-ups in Vlaanderen.

Het decreet is van toepassing op de huur van onroerende goederen die hoofdzakelijk gebruikt worden voor het uitoefenen van handel of ambacht en die uitdrukkelijk gesloten is voor een maximumduur van 1 jaar.

Het zogenaamde “pop-updecreet” voorziet daarbij in flexibele opzeggingsmogelijkheden. Zo kan de huurder op ieder ogenblik de huur opzeggen,  met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand,  via deurwaardersexploot of aangetekend schrijven. Beide partijen kunnen ook steeds onderling de huurovereenkomst beëindigen, zij het op schriftelijke wijze.

De huurder heeft geen recht op een vergoeding bij de beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

De overdracht van huur en onderhuur zijn verboden (in tegenstelling tot de klassieke huur).

Tot slot heeft de huurder het recht om alle werken uit te voeren die dienstig zijn voor zijn handelszaak, tenzij dit schriftelijk werd uitgesloten. De kosten van de werken mogen evenwel niet meer bedragen dan een jaar huur. Vóór de aanvang van de werken moet de verhuurder hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.

Na afloop van de huur kunnen de werken bovendien ongedaan gemaakt worden door de verhuurder. Wanneer de verhuurder de uitgevoerde werken behoudt, is hij hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de huurder.

Het decreet is niet van toepassing op de lopende huurcontracten. Het decreet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand, volgend op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Conclusie

Met het nieuw decreet houdende de huur van korte duur voor handel en ambacht werd een wettelijk kader gecreëerd voor de huur van pop-ups, hetgeen de rechtszekerheid van potentiële pop-upuitbaters of verhuurders uiteraard alleen maar ten goede komt. Het decreet voorziet onder meer in nieuwe opzeggingsmogelijkheden en specifieke regels m.b.t. bouwwerkzaamheden.