ALGEMEEN –

Het aanvullen en indienen van de aangifte personenbelasting wordt uitgevoerd door aternio finance bv.

Volgende voorwaarden kunnen ten allen tijde door aternio finance bv aangepast en gewijzigd worden.

Bij ingebruikname van deze tool gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden:

TOEGANG TOT DE TOOL –

aternio finance bv biedt u (hierna: Klant) toegang tot deze tool met het oogmerk de dienstverlening met betrekking tot de aangifte van de personenbelasting efficiënter en toegankelijker te maken. Deze tool kan enkel gebruikt worden door klanten van aternio finance bv. Door gebruik te maken van de tool, wordt u geacht deel uit te maken van het klantenbestand en zijn alle gebruikelijke voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van het systeem verklaart de Klant de volgende zaken:

– De Klant verklaart dat de hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld.

– De Klant verklaart dat hij/zij alle gegevens waar hij/zij kennis over heeft meegedeeld heeft, inachtgenomen artikel 307, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) waar iedere belastingplichtige de nummers van de rekeningen waarvan hij of zij vanaf 1 januari 2011-zelfs tijdelijk-houder of medehouder is (geweest) bij een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland, meedelen aan het centraal aanspreekpunt (CAP) waarvan het beheer aan de Nationale Bank van België toevertrouwd werd.

– De Klant verklaart dat hij/zij de gegevens zelf en enkel met betrekking tot zijn persoon, echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezinsleden meegedeeld heeft.

– De Klant verklaart tevens dat elke wijziging in dit document, zowel voor mijzelf als mijn echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezinsleden, meegedeeld zal worden voor het einde van het kalenderjaar.

– De Klant verklaart dat alle noodzakelijke fiscale informatie en ondersteunende (fiscale) documenten schriftelijk ter kennis worden gebracht, waaronder onder meer (zonder limitatief te zijn):

 • Inkomstenfiches 281.10/281.11/281.12/281.14/281.20/281.50
 • Jaaropgaaf buitenlandse inkomsten
 • Kopie identiteitskaart
 • Overzicht van roerende inkomsten (Binnen- en Buitenlandse) o.a.:
 • Inkomsten uit aandelen (dividenden,…)
 • Intresten van bankrekeningen
 • Auteursrechten en andere intellectuele eigendommen
 • Bankattest(en) woonkrediet(en)
 • Voor nieuwe leningen ook het éénmalig basisattest
 • Voor leningen die in het verleden geherfinancierd werden, de datum van de oorspronkelijke lening
 • Bankattest(en) van beroepsleningen (bij éénmanszaak – hoofd – en of bijberoep)
 • Attest(en) kredieten voorafbetalingen belasting
 • Attest(en) pensioensparen

 

– Het invullen van de aangifte behelst geen enkele verificatie van de verstrekte informatie en gegevens. aternio finance bv oefent geen nazicht uit op de juistheid en volledigheid hiervan.

AANSPRAKELIJKHEID –

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. aternio finance bv, noch één van hun medewerkers, aanvaarden enige aansprakelijkheid betreffende de juistheid en volledigheid van de informatie en gegevens op basis waarvan de aangifte in de personenbelasting wordt ingevuld.

aternio finance bv levert diensten op basis van de door de gebruiker achtergelaten gegevens. Als dienstverlener maken wij dus enkel en alleen gebruik van de gegevens die u via de personenbelastingcheck achterlaat. aternio finance bv gaat enkel voort op de gegevens die u als gebruiker aanlevert en kan op geen enkele manier verantwoordelijk geacht worden voor schade op welke manier dan ook die ontstaat door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie.

Een door de Klant niet ingevuld veld in het inlichtingenformulier wordt beschouwd als een niet van toepassing verklaard veld.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN –

Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door Accounton.io, kan de inhoud, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-) commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.