Onder druk van OESO’s¬†BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”)-actieplan werd de bestaande Belgische aftrek voor octrooi-inkomsten in juli 2016 stopgezet. De aftrek werd nu vervangen door een nieuwe innovatie-aftrek die volledig¬†in lijn is met de internationale transparantie- en winstverschuivingsregels.

De nieuwe innovatie-aftrek vormt op heel wat vlakken een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de oude octrooi-aftrek.

Toepassingsgebied

In tegenstelling tot de octrooi-aftrek geldt de nieuwe aftrek niet enkel voor octrooien, maar ook¬†voor¬†kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data-of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen en (wees)geneesmiddelen en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s. We spreken dus niet langer van “octrooi-inkomsten” maar wel van “innovatie-inkomsten“.

Merken en andere marketing gerelateerde intellectuele eigendomsrechten komen, zoals voorheen, niet in aanmerking voor de innovatie-aftrek.

De aftrek zal nu ook van toepassing zijn in het kader van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen, hetgeen voorheen niet het geval was.

Een deel van de winsten kan bovendien reeds vrijgesteld worden van zodra de octrooi-aanvraag wordt ingediend, zelfs al is de aanvraag nog niet goedgekeurd. Er wordt voorzien in een tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting in afwachting van de definitieve goedkeuring. Indien de aanvraag wordt geweigerd zijn de tijdelijke vrijgestelde innovatie-inkomsten alsnog belastbaar.

Welke innovatie-inkomsten?

De voornaamste categorie√ęn van inkomsten zijn de ontvangen licentievergoedingen √©n de inbegrepen royalties. Deze laatste categorie betreft de vergoedingen die aan de vennootschap verschuldigd zijn voor¬†goederen of diensten die, door of voor rekening van de vennootschap worden¬†geleverd, zouden worden geleverd door een derde partij op grond van een licentie verleend door de vennootschap.

Een derde categorie van inkomsten zijn deze voor procesinnovatie, i.e. inkomsten ingevolge het volgen van een productieproces dat onlosmakelijk verbonden is met de intellectuele eigendomsrechten.

Schadevergoedingen wegens schending van een intellectueel eigendomsrecht kwalificeren ook als innovatie-inkomsten.

Vergoedingen bij vervreemding van intellectuele eigendomsrechten komen eveneens in aanmerking voor de fiscale aftrek. Het moet dan wel gaan om geactiveerde intellectueel eigendomsrechten, tot stand gebracht in het vorige belastbaar tijdperk of verworven in de laatste 24 maanden. Verder is vereist dat de verkoopprijs binnen de 5 jaar wordt geherinvesteerd in eigen onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten voor andere intellectuele eigendomsrechten.

Formule

Het tarief van de innovatie-aftrek bedraagt  85% en de ongebruikte aftrek zal onbeperkt kunnen worden overgedragen naar de volgende belastbare tijdperken.

De innovatie-aftrek wordt bovendien niet meer berekend op de bruto-inkomsten maar op de netto-inkomsten en wordt¬†beperkt door¬†de zogenaamde “Nexus-benadering“:

85% x netto innovatie-inkomsten x (kwalificerende uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling x 1,3 / globale uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling)

De kwalificerende uitgaven voor O&O betreffen die kosten die door de vennootschap zelf zijn uitgevoerd of werden uitbesteed aan onafhankelijke derde partijen. De globale uitgaven voor O&O zijn genoemde kwalificerende uitgaven vermeerderd met de uitgaven aan verbonden vennootschappen en de uitgaven voor de verwerving van intellectuele eigendomsrechten.

Het zijn niet alleen de uitgaven van het boekjaar zelf die in aanmerking moeten worden genomen maar ook deze van voorgaande boekjaren. Een cumulatieve toepassing dus.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet is retroactief van toepassing vanaf 1 juli 2016.

Er is wel voorzien in een overgangsregeling tot en met 30 juni 2021. Voor octrooien toegekend of aangevraagd voor 1 juli 2016, of verbeteringen van geoctrooieerde producten of processen van voor die datum verworven octrooien of licentierechten, kan de oude octrooiaftrek nog worden toegepast.

Het wordt dus keuze maken, weet wel dat de keuze onherroepelijk is voor alle belastbare tijdperken die afsluiten voor 1 juli 2021.