Met ingang van 5 juli 2021 (KB 13 juni 2021) werd in BelgiĆ« een nieuw ‘centraal register van economische knipperlichten’ in het leven geroepen. Dit register heeft tot doel ondernemingen in moeilijkheden sneller op te sporen, om zo de gepaste maatregelen te kunnen treffen.

Kamers voor Ondernemingen In Moeilijkheden (KOIM)

Binnen de ondernemingsrechtbanken zijn de specifieke ‘Kamers voor Ondernemingen In Moeilijkheden’ (KOIM) bevoegd voor het opsporen en opvolgen van de toestand van ondernemingen in moeilijkheden. Zij doen al het nodige om de continuĆÆteit van de activiteiten te behouden, maar ook om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren.

De KOIM volgt de financiĆ«le toestand van de onderneming op de voet en neemt – zo nodig – de gepaste maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aansturen van de onderneming tot herstelmaatregelen om een faillissement te vermijden.

Wanneer de situatie echter onherstelbaar is aangetast, moet zij het dossier doorsturen naar het parket voor een dagvaarding tot faillissement.

Welke ‘knipperlichten’?

Daar waar voorheen de gegevens her en der verspreid lagen en men de puzzelstukjes zelf diende te leggen, verzamelt en centraliseert het register nu alle relevante indicatoren of knipperlichten om ondernemingen in moeilijkheden op te sporen.

Hoe meer ‘knipperlichten’ er gaan branden, hoe groter de noodzaak voor de KOIM om de toestand van de onderneming in kwestie te onderzoeken.

Vooreerst hebben de knipperlichten betrekking op gegevens die administraties nu al wettelijk dienen mee te delen aan de ondernemingsrechtbank.

Het gaat om schuldenaren die:

– reeds een kwartaal de socialezekerheidsbijdragen niet meer betaald hebben aan de RSZ;
– reeds een kwartaal de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen niet meer betaald hebben aan het RSVZ, wat de zelfstandigen betreft;
– de BTW of bedrijfsvoorheffing niet meer betaald hebben aan de administratie van financiĆ«n;
– gewichtige en overeenstemmende feiten hebben gepleegd die de continuĆÆteit van de economische activiteit in het gedrang kunnen brengen, en die zijn vastgesteld door een gecertificeerd accountant, accountant, fiscaal accountant of bedrijfsrevisor;
– onderworpen zijn aan een kennisgeving van inbeslagname;
– onderworpen zijn aan een vonnis tot beĆ«indiging van de handelshuur;
– bij verstek of op tegenspraak zijn veroordeeld, terwijl zij de gevorderde hoofdsom niet hebben betwist.

Andere knipperlichten zijn bijvoorbeeld:

-de financiƫle gezondheidsindicator berekend door de Nationale Bank van Belgiƫ;
-het aantal werknemers van de onderneming; en
-het regelmatig verplaatsen van de zetel van de onderneming.

Deze indicatoren zullen worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf hun registratie in het register.

Toegang tot het register?

Gelet op de precaire situatie waarin de betreffende onderneming zich bevindt, is het register niet voor iedereen toegankelijk.

Enkel de griffie, de rechters van de KOIM, de rechter-verslaggevers en de bevoegde procureurs des Konings hebben rechtstreeks toegang tot het register.

Het KB van 13 juni 2021 vermeldt de maatregelen tot bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van verwerkte persoonsgegevens.

Conclusie

De KOIM zal ondernemingen in moeilijkheden voortaan kunnen opsporen via gegevens uit het ‘centraal register van economische knipperlichten’. Het is dus daarom belangrijk om uw betalingen en administratie nauwgezet op te volgen. Het opzetten van een goede corporate en financial housekeeping kan daarbij al wonderen verrichten!