Niemand blijft eeuwig leven. De opvolging in het familiebedrijf is dan ook een probleem waar elke bedrijfsleider eens mee geconfronteerd zal worden. Vaak gaan deze personen op zoek naar mogelijkheden om de aandelen van hun vennootschap buiten hun nalatenschap te houden. Toch wensen zij hun zeggenschap en hun inkomsten uit die aandelen niet zomaar af te staan.

Een mogelijke techniek vormt dan de certificering van hun aandelen. Juridisch-technisch komt de certificering van effecten neer op een scheiding tussen de vermogensrechten van een effect enerzijds, en de zeggenschaps- en stemrechten ervan anderzijds. Voor de uitgifte van certificaten werd in België de Belgische private stichting in het leven geroepen. Nochtans zien we dat veel ondernemers nog steeds hun toevlucht nemen tot de Nederlandse Stichting Administratiekantoor (STAK). Een korte vergelijking.

Oprichting en publiciteit

In tegenstelling tot de Nederlandse STAK moet de oprichting van de Belgische Private Stichting in België bij authentieke akte gebeuren, anders is ze nietig. Een Belgische Private Stichting brengt dus notariskosten mee. Ook de administratievoorwaarden, de overeenkomst waarin certificaathouders en stichting hun wederzijdse rechten en plichten contractueel bepalen, kunnen in Nederland onderhands worden opgesteld. Kortom, de discretie van een STAK is groter dan bij een Belgische Private Stichting.

Bovendien verkrijgt de Belgische Private Stichting slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten en akten van benoeming van de bestuurders worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Belgische Private Stichtingen met omvangrijke activa moeten in principe ook een boekhouding voeren en zelfs een jaarrekening neerleggen. Niet alleen brengt dit in België weer extra kosten mee, maar het verlies aan discretie die hiermee gepaard gaat, kan een minpunt zijn voor de Belgische route.

Doel van de stichting

De Belgische private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, bestuurders of enig ander persoon, behalve, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel. Zo wordt dit althans opgenomen in de Belgische wet. Het vermogen van de Belgische private stichting dient aangewend te worden ter verwezenlijking van een belangeloos doel en mag geen commercieel doel hebben, in tegenstelling tot Nederland.

De notie ‘belangeloos doel’ is in ieder geval een rekbaar begrip waardoor een aantal toepassingsmogelijkheden mogelijk worden waaronder bijvoorbeeld de instandhouding van een collectie kunstwerken of het behoud van de integriteit van een patrimonium.

Het bestuur

In België dient de raad van bestuur minstens uit drie leden te bestaan. In Nederland volstaat één bestuurder.

De samenstelling van het bestuur bij een stichting, of het nu een meer- of eenhoofdig bestuur is, is bij beide vormen een moeilijke oefening en zal vaak gepaard gaan met delicate overwegingen.

Fiscaliteit

Op het gebied van fiscaliteit kunnen we stellen dat zowel in België als Nederland een voordelig statuut is voorzien (behoudens de STAK’s met commerciële activiteiten). Net zoals in Nederland, worden ook in België de dividenden die door de stichting worden ontvangen geacht rechtstreeks aan de certificaathouders te zijn toegekend, i.e. fiscale transparantie. De voorwaarde is wel dat de ontvangen dividenden onmiddellijk worden doorgestort aan de certificaathouders.

In de regel zullen de inkomsten (dividenden) in hoofde van de certificaathouder onbelast zijn in de personenbelasting, aangezien de heffing van de dividenden vanuit de onderliggende vennootschap aan roerende voorheffing zijn onderworpen.

Een fiscaal verschilpunt is dat de Nederlandse STAK niet aan de jaarlijkse Belgische taks tot vergoeding van successierechten (0,17%) onderworpen is op het gehele vermogen van de Belgische Private Stichting.

 ***

Uit al dit voorgaande blijkt dat er nog steeds redenen zijn waarom er nog geopteerd wordt voor de Nederlandse STAK. Vooral het verplichte driekoppige bestuur en het formalisme, temperen ondernemers om voor de Belgische piste te kiezen. Echter, kiezen voor een Belgische stichting is kiezen voor nabijheid. aternio helpt u bij het maken van de juiste keuze.