Voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016 moeten ondernemingen bij de neerlegging gebruik maken van de nieuwe modellen van de jaarrekening. Nieuw is vooral dat er een bijkomend model is, namelijk het micromodel.

Boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016

Voor de neerlegging van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe groottecriteria en modellen van de jaarrekening. Neerleggingsplichtige ondernemingen moeten voor de neerlegging van hun jaarrekening één van de standaardmodellen gebruiken van de Nationale Bank van België. Grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen moeten het volledig model gebruiken en niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen gebruiken het verkort model. Kleine, niet-beursgenoteerde ondernemingen, die aan de criteria van een microvennootschap beantwoorden, mogen een micromodel (MIC) met minimale toelichtingen gebruiken.

Wat is een microvennootschap?

De wet van 18 december 2015 stemde het Belgisch boekhoudrecht af op de Europese ‘boekhoudrichtlijn’ (Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013). Door die omzetting werd artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen – met de grootte criteria voor vennootschappen – volledig herschreven. Een nieuw artikel 15/1 over de microvennootschap werd toegevoegd.
Een microvennootschap is een kleine onderneming die niet meer dan één van de onderstaande criteria overschrijdt:
Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
Jaaromzet (exclusief BTW): 700.000 euro;
Balanstotaal: 350.000 euro.
De microvennootschap mag op datum van de jaarafsluiting geen moedervennootschap of geen dochtervennootschap zijn.

Wat is er zo anders aan dit nieuwe micromodel?

Concreet kunnen we zien dat het micromodel identiek is aan het verkocht model voor wat betreft de balans, resultatenrekening, de resultaatverwerking en de staat van de immateriële vaste activa. De basisinformatie die publiek gemaakt moet worden is dus analoog als voor kleine ondernemingen.
Het verschil situeert zich voornamelijk in de toelichting. Deze is beperkt tot de informatie over de eigen aandelen, de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, de relaties met de verbonden partijen en de waarderingsregels.
Een kleine, niet-beursgenoteerde onderneming die gedurende twee opeenvolgende boekjaren aan de criteria van een microvennootschap beantwoordt, mag een micromodel gebruiken voor het opmaken en neerleggen van haar jaarrekening.