Het Hof van Cassatie heeft zich in arrest van 15 oktober 2015 nogmaals gebogen over de aftrekbaarheid van vergoedingen voor managementprestaties.

De basis

Overeenkomstig artikel 49 WIB’92 zijn al beroepskosten aftrekbaar “de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed”.

Het bewijs

Ditmaal ging de discussie over het bewijs van de werkelijkheid van de prestaties waarvoor managementfees werden aangerekend.

Kosten die niet beantwoorden aan werkelijk geleverde prestaties, zijn niet immers aftrekbaar. De belastingplichtige moet m.a.w. steeds het bewijs leveren dat de kosten waarvan hij de aftrek vraagt, beantwoorden aan de werkelijk geleverde prestaties.

Volgens het Hof van Cassatie volstaat het niet de echtheid en het bedrag van de kosten te bewijzen. Het Hof stelt verder dat een niet-gesimuleerde overeenkomst op zich niet het bewijs inhoudt dat de managementvergoedingen effectief op werkelijk verrichte prestaties steunen. Het feit dat een formele overeenkomst werd gesloten tussen twee vennootschappen en het feit dat die overeenkomst werd uitgevoerd door facturaties die zijn vereffend volstaat niet voor het Hof.

Andere stavingstukken zullen dus de geleverde managementprestaties moeten verantwoorden.

Weet dat vooral de situaties waarbij de aandeelhouders en de bestuurders dezelfde zijn door de fiscus met argusogen worden bekeken.

Conclusie

Het is dus raadzaam om de facturen met betrekking tot de managementprestaties voldoende te detailleren en nauwgezet te formuleren.

Zo kan u bijvoorbeeld ook timesheets aan de facturen toevoegen. Daarnaast raden we u ook aan om een dossier bij te houden van de diverse elementen die kunnen bewijzen dat de prestaties werkelijk werden verricht: notulen van de raad van bestuur en beheersverslagen, briefwisseling en e-mails, werkverslagen, interne nota’s, bewijs van ondertekening van contracten, bewijs van beroepsverplaatsingen etc.