Vanaf 1 april 2017 zijn belastingplichtigen niet langer verplicht om kwartaalvoorschotten op de btw te betalen. Hierna een woordje uitleg.

Minder administratie en voorfinanciering

Op vandaag moet een belastingplichtige die kiest voor kwartaalaangiftes in de btw ook zogenaamde kwartaalvoorschotten betalen.

Ten laatste op de twintigste van de tweede en derde maand van elk kwartaal dient er een voorschot te worden betaald ten belope van één derde van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal (uit rooster 71).

Als u dus bijvoorbeeld in het lopende kwartaal een nihilomzet heeft en dus geen btw verschuldigd bent, dienen er toch voorschotten te worden betaald. Daarom werd aan de minister van Financi√ęn¬†Johan Van Overtveldt gevraagd om hier een mouw aan te passen.

De Raad van State heeft op 30 december 2016 zijn advies gegeven over het ontwerp van KB dat de huidige regeling inzake de betaling  van de BTW-kwartaalvoorschotten opheft voor belastingplichtigen die BTW-kwartaalaangiften indienen. Het ontwerp van KB zal binnenkort ter ondertekening aan het staatshoofd worden voorgelegd en de nieuwe bepalingen zullen in werking treden op 1 april 2017.

Door de kwartaalvoorschotten af te schaffen wordt het probleem van de voorfinanciering  alvast opgelost.

Bovendien wordt de administratieve druk voor de belastingplichtigen en de fiscale administratie zelf verminderd. Op die manier worden belastingplichtigen die hun btw maandelijks of per kwartaal aangeven ook op gelijke voet behandeld, aldus de minister.

Opgelet!

Wie voor een kwartaalaangifte kiest zal wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een éénmalig voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.