Vanaf 1 januari 2016 wordt de btw-drempel inzake kleine ondernemingen opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro.

Alhoewel de wetteksten nog niet gepubliceerd zijn en de nodige machtiging van Europa nog niet ontvangen is, dienen belastingplichtigen vóór 15 december as. hun keuze te maken indien ze vanaf 1 januari 2016 reeds van de vrijstellingsregeling willen genieten!

Kleine onderneming: omzetdrempel  naar 25.000 euro

De wettekst is wel al goedgekeurd in de Kamer maar het is nog wachten op de machtiging van Europa. Niettemin heeft de fiscus al een bericht’ met FAQ over de wijzigingen gepubliceerd op het internet.

Btw-plichtigen wiens jaarlijkse omzet minder bedraagt dan 25.000 euro kunnen gebruik maken van de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen. Bij deze regeling hoeven zij geen btw aan te rekenen en geen btw-aangiften in te dienen. Langs de andere kant hebben ze natuurlijk geen recht op aftrek en dient er een herziening van de btw uitgevoerd te worden indien wordt overgegaan naar het statuut van de kleine onderneming. Jaarlijks moeten zij wel nog de klantenlisting indienen.

Optie om regeling vanaf 1 januari 2016 toe te passen

Volgens de huidige regeling kunnen btw-plichtigen de vrijstellingsregeling toepassen vanaf 1 januari 2016 indien in de loop van 2015 hun omzet de drempel van 15.000 euro, exclusief btw, niet overschrijdt. Bij wijze van administratieve toegeving kunnen btw-plichtigen die in de loop van 2015 meer dan15.000 euro omzet hebben gerealiseerd, maar die onder de nieuwe drempel van 25.000 blijven, ook reeds vanaf 1 januari 2016 genieten van de vrijstellingsregeling.

Hiervoor moeten de gewone btw-plichtigen een aanvraag indienen tegen uiterlijk 15 december 2015 bij het bevoegde btw-controlekantoor aan de hand van een document dat beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën (http://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-vrijstellingsregeling-verhoging-van-de-drempel-tot-25000-euro-vanaf-1-januari-2016). U neemt best contact op met uw btw-controlekantoor of dit document ook via fax of e-mail mag verzonden worden.

Indien dit allemaal te snel zou zijn voor u, dan heeft u nog de tijd tot 1 juni 2016 om uw overstap aan te vragen, die dan zal ingaan vanaf 1juli 2016.

Optioneel stelsel

In tegenstelling tot de vorige drempelverhoging (van 5.580 naar 15.000 met ingang vanaf 1 april 2014) gaat het nu om een optioneel stelsel, waarbij de btw-plichtige dus uitdrukkelijk moet kiezen voor de vrijstellingsregeling. Bij de vorige drempelverhoging ging de overgang automatisch, behalve indien de btw-plichtige zich uitdrukkelijk verzette tegen de overgang naar de vrijstellingsregeling.

Het bericht van de fiscus zegt niets over de startende ondernemingen, doch o.i. kan een onderneming die haar activiteiten start op 1 januari 2016 de vrijstellingsregeling onmiddellijk toepassen, ook al heeft ze op 15 december 2015 geen aanvraag gedaan.

Let op voor btw-herziening!

Inderdaad, zij die willen overstappen moeten een herziening van de btw-aftrek uit het verleden uitvoeren, en dit naar verhouding van het aantal resterende jaren van de herzieningsperiode. Indien u aanspraak zou kunnen maken op de vrijstellingsregeling, dient u extra aandacht te hebben voor de afgetrokken btw die u mogelijks pro rata zal moeten terugstorten!

Het gaat meer bepaald over (i) de nog bruikbare/aanwezige bedrijfsmiddelen (5 jaar herzieningstermijn voor roerende goederen of 15 jaar herzieningstermijn voor onroerende goederen), (ii) de andere goederen dan bedrijfsmiddelen die nog niet werden vervreemd, (iii) de diensten die nog niet werden gebruikt op het tijdstip van de overgang naar de vrijstellingsregeling.

Voorbeeld: stel dat u in 2015 een investering (bv. machine) hebt verworven van 1.000 euro waarop u 210 euro btw hebt gerecupereerd, dan zal u 168 euro (210 euro x 4/5) moeten terugstorten aan de Staat.

Deze herzieningstabel moet u binnen de maand na de overgang in tweevoud overmaken aan het bevoegde btw-controlekantoor en moet minimaal de volgende elementen bevatten: (i) de goederen en diensten die voor herziening vatbaar zijn, (ii) de datum waarop die goederen werden geleverd en die diensten werden verstrekt, met vermelding van het nummer van de aankoopfactuur of van het invoerdocument, (iii) de maatstaf van heffing, (iv) het bedrag van de terug te storten btw.

Denk dus goed na vóór u de sprong waagt, maar denk ook niet te lang na!