Toezicht, gebaseerd op afspraken tussen de fiscus en uw accountant, is in Nederland reeds enige jaren mogelijk.

Door het zomerakkoord van 2017 is horizontaal toezicht ook bij ons op komst. Dit toezicht steunt op vertrouwen en afspraken. Deze aanpak staat in schril contrast met de huidige fiscale controle, die na het indienen van een fiscale aangifte gebeurt.

Wat is horizontaal toezicht?

Horizontaal toezicht bestaat uit toezicht dat uitgeoefend wordt door uw accountant of boekhouder. Het accountants- of boekhoudkantoor sluit  een convenant met de fiscus. Van zodra er een convenant gesloten is, dient het kantoor te waken over de correcte toepassing ervan.

Dit houdt in dat zij haar dossiers enkel nog zal verwerken in overeenstemming met het gesloten convenant. Op deze manier gaat de controle uit van de accountant of boekhouder. Indien een belastingplichtige een verwerking wenst, die niet in overeenstemming is met het convenant, zal de accountant of boekhouder dit moeten weigeren.

Instituten en hun leden

Om het horizontaal toezicht te organiseren, worden op verscheidene niveaus convenanten gesloten. Eerst en vooral worden koepelconvenanten gesloten met de beroepsinstituten (BIBF, IAB, …). In deze convenanten worden kwaliteitseisen vastgesteld.

Deze instituten zullen er ook op moeten toezien dat de deelnemende leden de kwaliteit garanderen. Daarnaast zullen de accountants of boekhouders zich aansluiten middels een dienstverlenersconvenant. Hierdoor gaan zij de verbintenis aan om de kwaliteitseisen na te komen. De deelnemende leden gaan ook in gesprek met de belastingadministratie. Zo zal er proactief gewerkt worden.

Deelnemende ondernemingen

Een onderneming kan deelnemen aan dit systeem door een accountant of boekhouder, die een convenant heeft gesloten, te kiezen. Hierbij wordt dan door de onderneming een deelnameformulier ondertekend.

De deelname aan het systeem van horizontaal toezicht verhindert wel niet dat er achteraf nog een fiscale controle kan worden uitgevoerd. Ondanks het horizontaal toezicht zal de belastingadministratie dus toch nog steekproefsgewijs controleren of de convenanten worden nageleefd.

Voordelen van deelname

De deelname aan het systeem van horizontaal toezicht is verbonden met voordelen. Deze voordelen bestaan eruit dat een deelnemende onderneming sneller duidelijkheid krijgt over haar fiscale positie.  Vragen en opmerkingen zullen sneller beantwoord worden.

Dit heeft als gevolg dat onduidelijkheden inzake de fiscale aangifte met de belastingadministratie kunnen besproken worden.  Dit alles komt de rechtszekerheid absoluut ten goede. Daarnaast zullen deelnemende ondernemingen minder onderworpen worden aan controles. Zij zullen enkel gecontroleerd worden indien zij deel uitmaken van de steekproef.

Geen verplichting

De deelname aan het horizontaal toezicht is geen verplichting. Accountants of boekhouders kunnen beslissen zich niet aan te sluiten bij een koepelconvenant. Zij moeten gemaakte afspraken met de fiscus dan ook niet respecteren.

Ook ondernemingen hebben de keuze om al dan niet deel te nemen aan dit nieuwe systeem. Deze ondernemingen kunnen dan kiezen voor een accountant of boekhouder, die niet aangesloten is. Echter naar analogie met Nederland wordt wel verwacht dat de belastingadministratie de belastingcontroles voor niet-deelnemende ondernemingen zal opdrijven.

Conclusie

Goede afspraken maken hopelijk goede vrienden. Horizontaal toezicht vraagt echter ook wederzijds vertrouwen, zowel van de belastingplichtige als van de fiscale administratie. Indien het gevoel bestaat dat  dit niet goed zit dan is horizontaal toezicht gedoemd om te mislukken.