In het kader van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude werd het regime van de hoofdelijke aansprakelijkheid bij werken in onroerende staat opnieuw uitgebreid bij Programmawet van 10 augustus 2015 (B.S. 18 augustus 2015).

In de bouwsector bestaat reeds jaren een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden.

De opdrachtgever of aannemer kan deze hoofdelijke aansprakelijkheid echter vermijden door bij het sluiten van de overeenkomst na te gaan of de aannemer sociale of fiscale schulden heeft (via consultatie van de databanken van de RSZ of belastingadministratie).

Indien dit het geval is, dient hij op het factuurbedrag (excl. btw) van de werken, 35 % in te houden voor de sociale schulden, of 15% wanneer er fiscale schulden zijn.

Deze regeling uit 2008 gold enkel in de rechtstreekse relatie tussen de opdrachtgever-(hoofd)aannemer en de hoofdaannemer-onderaannemer.

Zodoende konden veel zogenaamde ‘koppelbazen’ door de mazen van het net glippen door spoorloos te verdwijnen of snel van naam te veranderen.

In 2012 werd daarom een systeem van ‘getrapte’ hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd (art. 30bis, §3/1 RSZ-wet van 27 juni 1969; art. 402, §8 WIB’92).

De RZS en belastingadministratie kunnen daarbij iedere tussenkomende partij die hoger in de keten staat, aanspreken voor de fiscale of sociale schulden van een in gebreke blijvende (onder)aannemer lager in de keten.

De getrapte aansprakelijkheid wordt in chronologische volgorde toegepast; eerst wordt de aannemer aangesproken, betaalt deze niet, dan wordt de volgende aannemer in de keten aangesproken.

Tot nu toe bleef een bouwheer steeds buiten schot.

Met de Programmawet van 10 augustus 2015 wordt art.30bis; §3/1 en art.402, §8 WIB’92 gewijzigd zodat nu ook een bouwheer mee aansprakelijk kan zijn voor de in gebreke blijvende aannemers.

Particuliere opdrachtgevers (natuurlijke personen) vallen – net als voorheen – niet onder deze regeling. Patrimoniumvennootschappen daarentegen zullen dus extra waakzaam moeten zijn.