Nu ons sociaal leven stilaan terug op gang komt, moet het vlammetje van het verenigingsleven opnieuw aangewakkerd worden. De corona-crisis heeft er voor gezorgd dat ook de non-profit sector noodgedwongen hun activiteiten dienden stil te leggen. Zij krijgen het nu vaak nog moeilijker dan de anderen om de draad weer op te pikken. Om terug te kunnen opstarten, zijn er namelijk fondsen nodig. Hoe krijgt zo’n vereniging of organisatie weer het nodige brood op de plank? In wat volgt geven we een bloemlezing van eerdere artikels, aangevuld met informatie van de overheid en geflankeerd door enkele belangrijke weetjes of aandachtspunten. Hierbij gaan we in deze bijdrage niet verder in op de activiteiten die de vereniging kan ontplooien, noch op de fiscale en economische gevolgen daarvan.

Giften

Wanneer we ons in de non-profit-sfeer bevinden, springt het begrip “gift” meteen in ons hoofd. Giften zijn inderdaad erg belangrijk voor verenigingen en organisaties.
Dat is ook onze wetgever niet ontgaan. Om giften en legaten te promoten heeft de Vlaamse wetgever voorzien in enkele verlaagde tarieven

Toepasselijke registratiebelasting

Voor giften aan een vereniging geldt een verlaagd tarief in de schenkbelasting. Schenkingen van zowel roerende als onroerende goederen kunnen plaatsvinden aan een vlak tarief van 5,5%. In vergelijking met de “standaard-tarieven” voor schenkingen aan derden, levert dit dus alvast een mooi voordeel op.

Indien een vereniging zelf een schenking, inclusief een inbreng om niet, aan een andere vereniging wil verrichten, dan is er zelfs enkel een forfaitair recht van 100 euro verschuldigd.

De vermindering is ook van toepassing op gelijksoortige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen aan de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de EER hebben.

Fiscaal aftrekbaar?

Om fiscaal aftrekbaar te zijn, moeten zowel de gift als de begunstigde aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging;
 • de vereniging of instelling moet erkend zijn door de minister van Financiën of zijn afgevaardigde.
  Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor een erkenning. Doorslaggevend criterium daarbij is de activiteit. Hier kan u nakijken of uw activiteit kan kwalificeren om een erkenning te krijgen;
 • de giften ontvangen via de tussenkomst van een online betaalplatform kunnen in aanmerking komen als de voorwaarden opgenomen in de circulaire en het bijhorende addendum strikt worden nageleefd;
 • de vereniging of instelling moet een attest of kwijtschrift uitreiken voor de ontvangen giften;
 • de gift moet uit geld bestaan;
 • giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering als:
  • ze gedaan zijn aan rijksmusea, gemeenschappen en gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat die openbare machten ze voor hun musea bestemmen
  • het gaat om kunstwerken waarvan de minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten
  • de minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld.

De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte, en op het attest vermelde, bedrag.

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan ofwel 10% van het totale netto-inkomen, of 392.200 euro (voor aanslagjaar 2020 – inkomstenjaar 2019).

Ook voor gebouwen?

In bepaalde gevallen geldt er bovendien nog een bijkomend voordeel. Wanneer er een schenking van een gebouw wordt verricht aan een openbare instelling, dan zal er, door middel van een teruggave, een verlaagd tarief gelden van 3% in plaats van de voornoemde 5,5%. Deze bijkomende verlaging geldt niet zonder meer. De schenking dient te voldoen aan de voorwaarden voor het verlaagde tarief voor gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie of van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden.

Hoe gaat die teruggave dan juist in zijn werk? Bij de registratie van de akte zal de fiscus het gewone tarief van de schenkbelasting heffen. Indien de voorwaarden van het verlaagde tarief vervuld zijn, wordt het verschil tussen het eerder geheven gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald. Deze terugbetaling dient men aan te vragen door middel van een verzoekschrift.

Legaten

Een alternatief voor de giften, zijn de legaten. Legaten zijn afkomstig uit testamenten en zijn bijgevolg onderworpen aan de erfbelasting. Maar ook hier heeft de Vlaamse wetgever voorzien in voordelige tarieven. Een legaat aan een vereniging, kan namelijk plaatsvinden tegen een tarief van 8,5% erfbelasting. Voornoemd tarief is geldig, ongeacht de concrete waarde van het legaat.

Dit verlaagde tarief is ook van toepassing op legaten aan vzw’s, overheden, enz. .. die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat van de EER, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de EER hebben.

Lidgelden

Een van de belangrijkste bronnen van inkomsten of werkingsmiddelen voor een vereniging, zijn de lidgelden. Door de betaling van lidgeld kunnen de leden genieten van het lidmaatschap van de vereniging en diensten die de vereniging verstrekt. U leest er alles over in een eerdere bijdrage. Meer dan ooit vraagt uw favoriete vereniging om hen te steunen, door uw lidmaatschap te verlengen. Op die manier beschikken zij over een gegarandeerd budget om hun activiteiten verder uit te bouwen.

Crowdfunding

Crowdfunding leeft. Het is een manier om fondsen en werkingsmiddelen te verzamelen, door een grote groep mensen aan te spreken en te vragen naar een (beperkte) bijdrage. Deze verzameltechniek is bij het publiek ondertussen wijdverspreid.

Voor de verenigingen zijn er 3 relevante vormen van crowdfunding:

 • donation-based crowdfunding: dit is een financiering zonder (of tegen een beperkte, eerder symbolische) tegenprestatie. Voorbeeld hiervan is sponsoring onder de vorm van reclame.
 • reward-based of pre-sales crowdfunding: in ruil voor een donatie verkrijg je een zogenaamde beloning, een toegangsticket, enkele drankbonnetjes,…
 • crowdlending: zoals het woord al laat vermoeden gaat het hier om leningen waarbij aan de financierder, al dan niet, een intrest zal worden betaald. In de praktijk coördineert een (erkend) platform de crowd lending.

Verder vermelden we graag dat u online verschillende platformen kan terugvinden om uw vereniging in de kijker te zetten en het grote publiek aan te spreken.

Sponsoring

Sponsoring, ofwel het samenspel van aanbod en tegenprestatie. Het is een overeenkomst tussen de vereniging en een ondernemer of bedrijf om financiële steun of steun in natura te vertrekken, in ruil voor publiciteit.

Courante voorbeelden zijn sportclubs die korting krijgen op drank bij de brouwer in ruil voor een exclusieve afname. Of de truitjes met sponsoring van een slager op voorwaarde dat de club haar inkopen voor het jaarlijks eetfestijn ook bij die slager doet. Maar ook vermelding van de naam of het logo van de sponsor op een website of een programmaboekje, zijn vaak voorkomende voorbeelden.

Weet dat de fiscus soms ook haar deeltje van de koek wil. U leest er hier en hier alles over.

Subsidies

Afhankelijk van de sector waarbinnen de vereniging werkzaam is, kan de overheid subsidies toekennen. Afhankelijk van de uitkerende instantie, kunnen er aan de toekenning van de subsidie voorwaarden worden gekoppeld.

Conclusie

In wat voorafgaat is duidelijk dat verenigingen of organisaties wel wat mogelijkheden ter beschikking hebben.
Ziet u door het bos van al die werkingsmiddelen de essentiële bomen niet meer? Contacteer ons voor een analyse en optimalisatie van de structuur van uw vereniging.