Eerder hebben wij u attent gemaakt op de voornaamste hervormingen van het erfrecht.  Hervormingen die in werking treden op 1 september 2018. Samen met deze hervormingen is ook de schenk- en erfbelasting gewijzigd. Ook deze wijzigingen treden vanaf 1 september 2018 in werking.

Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Tarief van erfbelasting voor erfgenamen in de zijlaan en “anderen”

De tarieven met betrekking tot de erfbelasting voor broers en zussen, alsook “anderen” verminderen.

Vanaf 0,01 tot 35.000 euro  geldt voor beide categorieën een tarief van 25%. Vanaf 35.000 tot 75.000 euro geldt voor broers en zussen een tarief van 30%, terwijl voor anderen een tarief van 45% geldt. Alles boven de 75.000 euro wordt voor beide belast met een erfbelasting van 55%.

Vrijstelling van erfbelasting voor langstlevende partner

Als de langstlevende partner roerende goederen erft, dan is de eerste 50.000 euro vrijgesteld. Het begrip partner omvat zowel gehuwde, wettelijk samenwonende alsook feitelijk samenwonende die minstens 1 jaar samenwoont.

Voor de hervorming bestond reeds een vrijstelling op de gezinswoning. Door deze nieuwe vrijstelling krijgen ook de partners die geen onroerend goed bezitten een fiscale tegemoetkoming.

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik onderworpen aan erfbelasting

Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik is het vruchtgebruik, dat de langstlevende partner krijgt op goederen die door de erflater tijdens zijn leven zijn weggeschonken met behoud van vruchtgebruik. Bij overlijden van de schenker heeft de langstlevende het recht op dit vruchtgebruik, voorwaarde is wel dat de langstlevende reeds ten tijde van de schenking de hoedanigheid had van echtgenoot, dan wel wettelijk samenwonende partner.

Dit wettelijk toegekend vruchtgebruik wordt door de wijzigingen aan erfbelasting onderworpen. De belasting hierop zijn conform de gewone tarieven, met inbegrip van de vrijstellingen en verminderingen.

Terugval van vruchtgebruik aan langstlevende

Door de hervormingen zal op een beding van terugval in het voordeel van de langstlevende partner geen erfbelasting meer verschuldigd zijn. Voor de hervormingen werden deze via een fictiebepaling gelijkgesteld met legaten, waardoor dit wel werd belast.

Het niet onderwerpen aan de erfbelasting geldt enkel op voorwaarde dat de schenker ook voor zichzelf het vruchtgebruik had voorbehouden.  Het is ook niet nodig dat de langstlevende echtgenoot de begunstigde van dergelijk beding van terugval is. Ook een derde kan van deze gunstigere maatregelen meepikken. Echter zal vanaf 1 september 2018 door de hervorming van de schenkbelasting een beding van terugval van vruchtgebruik wel belast worden met schenkingsbelasting.

Geen schenkbelasting bij erfenissprong

Indien een erfgenaam de erfenis of een deel ervan wenst te schenken aan zijn afstammelingen of aan een partner, dan werd deze schenking vroeger belast met schenkbelasting. Het feit dat kort daarvoor de erfgenaam reeds erfbelasting had betaald, had hier geen invloed op.

Met deze hervorming heeft de wetgever de zogenaamde generatiesprong willen aanmoedigen, of in ieder geval niet ontmoedigen. Vanaf 1 september 2018 zal dergelijke schenking niet langer aan schenkbelasting onderworpen zijn. Hiervoor dienen wel een aantal voorwaarden vervuld te zijn.

Vooreerst geldt dit enkel bij schenkingen aan afstammelingen of personen die met afstammelingen worden gelijkgesteld in het kader van de schenkbelasting of tussen partners. De schenking dient te gebeuren bij notariële akte.  De laatste voorwaarde stelt dat de schenker, de goederen binnen het jaar moet schenken na het overlijden van de erflater, van wie hij/zij de goederen of een deel van de goederen erfde. Daarnaast moet de waarde van de goederen of een deel ervan met erfbelasting belast zijn geweest.

Dit betekent dat dergelijke schenking enkel vrij van schenkbelasting is, in de mate dat de waarde van de geschonken goederen niet meer is dan de waarde van de goederen met erfbelasting belast.

Conclusie

Enerzijds is de hervorming van de erf- en schenkbelasting een ondersteuning van het nieuwe erfrecht. Anderzijds voert zij ook enkele matigingen en nieuwe vrijstellingen in. Ondanks de nieuwe maatregelen, zullen sommigen nog steeds menen dat de erfenis die ze ontvangen teveel wordt belast.