Sinds 30 december 2016 kunnen er naast fiscale rulings nu ook boekhoudkundige rulings worden aangevraagd. Het Wetboek van economisch recht voorziet het geven van boekhoudkundige rulings als een nieuwe opdracht voor de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN). De CBN richt hiertoe een College op dat formeel bevoegd is om rulings inzake het Belgische boekhoudrecht af te leveren.

Waarover gaat het?

Een boekhoudkundige ruling is een individuele beslissing inzake boekhoudrecht (IBB) waarbij het College vaststelt hoe de wet in hoofde van de aanvrager wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting zonder dat er al uitwerking is op jaarrekeningrechtelijk vlak.

Aanvraag ruling

Ondernemingen, verenigingen, stichtingen en professionelen kunnen, via hun respectievelijk bestuursorgaan, schriftelijk een ruling aanvragen bij het College. Het bestuursorgaan kan deze bevoegdheid delegeren aan eenieder die zij daartoe mandateert. Dit kan bijvoorbeeld een advocaat of een accountant zijn.

De schriftelijke aanvraag moet gemotiveerd en ondertekend zijn. Ze bevat minstens de identiteit van de aanvrager en van betrokken partijen, de beschrijving van de activiteiten van de aanvrager, de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting en de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop het antwoord moet slaan.

Antwoordtermijn

Binnen de vijftien werkdagen nadat het aanvraagdossier alle elementen bevat om een ruling af te leveren licht het College de aanvrager in over de vastgestelde antwoordtermijn.

Het College antwoordt in principe binnen de twee maanden vanaf dat de aanvraag volledig is. In onderling overleg kan deze termijn echter worden gewijzigd.

Uitgesloten boekhoudkundige rulings

In een aantal specifieke situaties kan nooit een ruling worden afgeleverd. Dit is onder meer het geval wanneer de situatie of verrichting het voorwerp uitmaakt van een administratief beroep of gerechtelijke procedure of wanneer er een mogelijke fiscale impact is.

Een boekhoudkundige ruling met fiscale impact kan toch worden gegeven wanneer de primauteit van het boekhoudrecht reeds werd erkend of de aanvrager ermee instemt dat een overleg plaatsvindt met de
bevoegde belastingautoriteit of ermee instemt dat een aanvraag om voorafgaande beslissing in fiscale zaken bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen wordt ingediend.

Publicatie

De rulings zullen anoniem worden gepubliceerd op de website van de CBN.