Gedurende de gehele Covid19-periode heeft onze regering al heel wat maatregelen uitgevaardigd om de economie min of meer draaiende te houden. Eén van de in het oog springende maatregelen is de verhoging van de gewone investeringsaftrek naar 25%. Dit moet vermijden dat ondernemingen hun investeringen massaal uitstellen.

Gewone investeringsaftrek vs. verhoogde investeringsaftrek

a. Algemeen

Ondernemingen die investeringen doen, kunnen hiervoor -onder bepaalde voorwaarden- een investeringsaftrek krijgen. Via dit fiscaal voordeel kan men een bepaald percentage van de investering aftrekken van de belastbare winst. De aanschaffings- of beleggingswaarde is de basis voor de berekening.

Samengevat gaat het om materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht of om nieuwe immateriële vaste activa. Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Bovendien moeten deze activa ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn.

b. Gewone investeringsaftrek

In principe gaat het om een éénmalige fiscale aftrek (‘gewone investeringsaftrek’).

Met betrekking tot aanslagjaar 2021 – maar vóór de Corona III-wet  – bedroeg het tarief van de gewone investeringsaftrek voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen (in de zin van art.1:24 WVV) 8%.

Indien de gewone investeringsaftrek niet kan worden benut wegens geen of te lage winst, dan is ze onbeperkt overdraagbaar in de personenbelasting. In de vennootschapsbelasting is de gewone investeringsaftrek slechts één jaar overdraagbaar. Let wel, de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in inkomstenjaar 2019 is uitzonderlijk verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken. Zij kan met andere woorden worden overgedragen naar 2021.

c. Verhoogde investeringsaftrek vraagt specifieke investeringen

Voor bepaalde specifieke investeringen bestaat er ook een ‘verhoogde investeringsaftrek’.

Voor aanslagjaar 2021 – maar vóór de Corona III-wet – geldt er bijvoorbeeld een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% voor digitale investeringen door natuurlijke personen en kleine vennootschappen.

Van een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% voor energiebesparende investeringen,  octrooien, onderzoek & ontwikkeling, en investeringen in rookafzuig- of verlichtingssystemen, kunnen zowel natuurlijke personen, kleine vennootschappen als andere vennootschappen genieten.

Verder is er ook een verhoogde aftrek van 20,5% voor investeringen in beveiliging door natuurlijke personen en kleine vennootschappen.

Tot slot geven investeringen door vennootschappen ter bevordering van herbruikbare verpakkingen recht op een aftrek van 3%. Voor investeringen in zeeschepen is er dan weer een aftrek van 30%.

Corona III-wet

Zoals hierboven beschreven, gelden voor de verhoogde investeringsaftrek aangaande aanslagjaar 2021 percentages tussen de 3 en 30%.

Bij wet van 15 juli 2020 (de zogenaamde ‘Corona III-wet’) is het percentage van de gewone investeringsaftrek van 8% opgetrokken tot 25%.

Deze tijdelijke verhoogde gewone investeringsaftrek van 25% geldt voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen die passend investeren tussen 12 maart en 31 december 2020. Indien er in 2020 te weinig winst zou zijn, mag deze investeringsaftrek naar het volgende belastbaar tijdperk worden overgedragen.

Kiezen of delen ?

Vermits de gewone investeringsaftrek tijdelijk is verhoogd naar 25%, is het op het eerste zich niet langer interessant om de ‘verhoogde’ investeringsaftrek van 13,5% of 20,5% toe te passen op specifieke investeringen.

In het federale regeerakkoord 2020 is evenwel opgenomen dat men de tijdelijk verhoogde investeringsaftrek met twee jaar wil verlengen. Het is uiteraard nog afwachten of ze deze beloftes ook in wetgeving zullen gieten.

De fiscus bevestigt dat ondernemingen kunnen kiezen om het tarief van 25% voor gewone investeringen ook toe te passen op de specifieke investeringen. Deze keuze heeft evenwel consequenties. Wanneer er onvoldoende winst is om deze investeringsaftrek toe te passen, is er geen onbeperkte overdracht in de tijd mogelijk. Terwijl dit wel zo zou zijn bij de verhoogde investeringsaftrekken van 13,5 of 20,5%.

Conclusie

De Corona III-wet heeft het percentage van de gewone investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25%. Bent u zinnens investeringen te doen? Heeft u vragen over de tijdelijk verhoogde investeringsaftrek? Stem hierover af met uw adviseur en neem de juiste beslissing.