De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bespreekt de gewijzigde presentatie in de balans van de bestellingen in uitvoering (CBN-Advies 2016/14).

Onder bestellingen in uitvoering wordt begrepen (art. 95, §1, VI. B. KB W.Venn.):
“- het onderhanden werk dat voor rekening van een derde op bestelling wordt uitgevoerd en waarvoor nog geen oplevering is geschied;
– de goederen in bewerking die voor rekening van een derde op bestelling worden gemaakt en die nog niet werden geleverd, ten zij het gaat om seriewerk;
– dienstprestaties die voor rekening van een derde op bestelling worden uitgevoerd en die nog niet werden geleverd, tenzij het gaat om een standaardtype van dienstprestaties.”

Onder bepaalde voorwaarden is het nu toegestaan dat de bestellingen in uitvoering rechtstreeks gecompenseerd worden met de ontvangen vooruitbetalingen per overeenkomst (artikel 71, 2de lid KB W.Venn). Een debetsaldo zal hierbij resulteren in de opname als bestelling in uitvoering; een creditsaldo als ontvangen vooruitbetaling.

Een globale compensatie tussen de twee rubrieken is evenwel niet toegelaten. De saldering moet per project, zijnde een specifiek onderhandelde overeenkomst, gebeuren.

Verder dient de compensatie ofwel voor alle projecten ofwel voor geen enkel project te worden toegepast. Bij het begin van het nieuwe boekjaar wordt de compensatie opnieuw tegengeboekt.

De toepassing van de compensatiemethode moet uitdrukkelijk opgenomen worden in de toelichting bij de jaarrekening. Daarenboven moeten de bedragen vóór saldering nog steeds in de toelichting worden vermeld (rubrieken 37 en 46).

De compensatie wordt aan alle vennootschappen, ongeacht hun activiteitssector, toegestaan vanaf de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Vóór deze datum geldt de verrekening enkel als collectieve afwijking voor de ondernemingen die lid zijn van de Bouwunie en de Confederatie bouw.

De Commissie benadrukt tot slot dat deze wijziging aldus geen betrekking heeft op de inresultaatname van bestellingen in uitvoering en vooruitbetalingen op bestellingen, maar enkel op de voorstelling van deze rubrieken op de balans en in de jaarrekening.

Door deze compensatie toe te laten, komt men tegemoet aan het mogelijke concurrentienadeel ten opzichte van buitenlandse ondernemingen. De afzonderlijke opname in de balans van beide posten zou immers een negatieve invloed kunnen hebben op de liquiditeits,- solvabiliteits- en rentabiliteitscijfers van de betrokken binnenlandse ondernemingen.