De Vlaamse regering heeft op 6 oktober 2017 beslist om de regels rond de generatieprong onder handen te nemen.
Generatiesprong, denkt u?

Generatiesprong – old school

De zogenaamde generatiesprong werd reeds ingevoerd in 2013.

Hierdoor krijgen kinderen van een erflater de mogelijkheid om zelf te beslissen over de erfenis die hun op dat moment toekomt. Zo beschikken zij over de mogelijkheid om hun erfenis te verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen (lees: de kleinkinderen van de erflater). Normaal gezien gaat het erfdeel van degene die verwerpt, naar de andere erfgenamen van de erflater, dus naar broers en zussen van de verwerpende erfgenaam. Door gebruik te maken van de erfenissprong, gaat het erfdeel van de deze erfgenaam daar diens eigen kinderen.

Maar, opgelet: het is een alles-of-niets systeem.

Het kind dat de nalatenschap verwerpt, verliest namelijk alle erfaanspraken in de nalatenschap van diens overleden ouder! Er is geen gulden middenweg mogelijk. Zoals de benaming laat vermoeden wordt er een echte “sprong” over de “generaties” gemaakt: in plaats van een planning van grootouder naar kind en daarna van kind naar kleinkind, gaan we nu rechtstreeks van grootouder naar kleinkind. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat het aantal effectieve planningen vereenvoudigd wordt, maar ook dat er door het verwerpen van de erfenis, op hetzelfde vermogen, ook maar 1 keer erfbelasting betaald (in plaats van 2 keer).

Oorspronkelijk mocht (of wou) de fiscus geen nadeel ondervinden van deze regeling. Concreet heeft de generatiesprong tot gevolg dat de erfbelasting zal worden berekend “alsof” het kind dat afstand heeft gedaan van de erfenis, dit toch zelf zou hebben geërfd. Met andere woorden, indien het verwerpende kind in de schijf van 27% erfbelasting zou vallen (omdat de erfenis bijvoorbeeld meer zou bedragen dan 250.000,00 euro), dan zullen de effectief ervende kleinkinderen ook 27% erfbelasting moeten betalen op de totale erfenis, zelfs al zouden ze elk minder dan 250.000,00 euro effectief ontvangen!

Generatiesprong – new wave

Dit zou nu worden gewijzigd.

De erfbelasting die de ervende kleinkinderen zullen verschuldigd zijn op de hen toekomende erfenis, zal voortaan worden berekend op het deel dat zij effectief ontvangen en op basis van de op dat bedrag toepasselijke tarieven. Dit zal in de praktijk resulteren in een lager bedrag aan erfbelasting, aangezien die namelijk progressief wordt berekend per afzonderlijke erfgenaam!

De effectieve inwerkingtreding van de nieuwe regeling is op dit moment echter nog onduidelijk.

aternio volgt dit voor u op, zodat u steeds op de fiscaal meest gunstige manier de spreekwoordelijke sprong kan wagen.