Naar jaarlijkse gewoonte werd net voor het zomerreces een Programmawet aangenomen met heel wat nieuwe fiscale maatregelen.

De nieuwe fiscale maatregelen hebben vooral de bedoeling om de fiscus meer bevoegdheden te geven in de strijd tegen de (internationale) fiscale fraude naar aanleiding van de beruchte Panama Papers. Zo zal de fiscus bij een controle voortaan ook toegang hebben tot gegevens die in de “cloud” worden bewaard.

Cloud computing

De elektronische bewaring van gegevens is in de loop der jaren heel wat geëvolueerd. Zo worden de boekhoudkundige gegevens niet meer enkel op de harde schijf van een computer bewaard, maar worden zij meer en meer bewaard in de zogenaamde “cloud”.

Cloud computing is eenvoudig gesteld de online opslag van gegevens waarbij de gegevens op een onbekende server worden bewaard. Deze servers kunnen zich zowel in België als in het buitenland bevinden.

Boekenonderzoek

Aanvankelijk bepaalde artikel 315bis WIB’92 dat belastingplichtigen die een beroep doen op een computersysteem om hun boekhouding te houden, op te stellen, toe te zenden of te bewaren, dat zij die gegevens moeten voorleggen aan de fiscale administratie en desgevallend kopiëren bij een fiscale controle.

De opslag van gegevens in de cloud zorgde in de praktijk echter voor moeilijkheden. Indien een server zich immers in het buitenland bevond, kon de belastingplichtige steeds opwerpen dat de fiscale administratie hiervoor geen onderzoeksbevoegdheden had.

Daarom werd met de Programmawet van 1 juli 2016 het begrip “computersystemen” vervangen door “elke ander elektronisch apparaat” (nieuw artikel 315bis, vijfde lid WIB’92).

In een nieuw lid wordt toegevoegd dat de verplichting om gegevens aan de fiscus te laten zien als die erom vraagt, ook geldt “wanneer de gegevens zich digitaal in België of in het buitenland bevinden”.

Op die manier wordt voor de fiscus de toegang verzekerd tot alle boeken en bescheiden die zich op externe servers zouden bevinden.

Dezelfde wetswijziging werd doorgevoerd in het BTW-wetboek (nieuw artikel 61, §3 WBTW).

Inwerkingtreding

De Programmawet van 1 juli 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2016. De wet is in werking getreden vanaf de tiende dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.