Net als de voorbije jaren kondigt de fiscus een aantal controleacties aan die gepland of lopende zijn. Daarmee wil zij belastingplichtigen er via een constructieve samenwerking toe aanzetten om hun fiscale verplichtingen correct na te komen.

Met de aankondiging van controleacties hebben belastingplichtigen alvast een idee van de kans op fiscale controle of de ontvangst van een vraag om inlichtingen.

U bent een particulier

Dit jaar plant de administratie fiscale controle als u:

  • aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld, met name bij overschrijving naar het buitenland;
  • als bedrijfsleider of loontrekkende werkelijke beroepskosten hebt afgetrokken;
  • de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet juist hebt aangegeven;
  • de roerende inkomsten die verband houden met het houden van een buitenlandse rekening niet hebt aangegeven; of
  • uw belastingaangifte niet hebt ingediend ondanks de verzonden herinnering.

U vertegenwoordigt een onderneming

Een onderneming loopt onder meer een hoger risico op een fiscale controle als zij:

  • de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve niet heeft nageleefd;
  • niet al haar inkomsten heeft aangegeven, in het bijzonder de buitenlandse inkomsten;
  • niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft opgenomen in de jaarrekening;
  • een gebrek aan samenhang in haar omzetcijfer vertoont. Denk hierbij aan omzet die abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van gelijkaardige ondernemingen. Ook het evolueren in een a priori abnormale verhouding en dit volgens diverse parameters die enkel door de fiscus gekend zijn.
  • is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.

De fiscus wil naar eigen zeggen een gelijke fiscale behandeling garanderen. Daarom zullen zij de particulieren en de ondernemingen selecteren op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico.

Conclusie

Het is altijd handig om de hoogte te zijn van de intenties tot fiscale controle. Naast deze specifieke aandachtspunten blijft de fiscus uiteraard nog andere en minder voorzienbare controles uitvoeren. Net het onverwachte gegeven van een fiscale controle moet zowel particulieren als ondernemingen aanzetten tot het naleven van hun fiscale verplichtingen.