Wat op federaal vlak al langer bekend is, mag op Vlaams niveau blijkbaar niet ontbreken: een fiscale regularisatie mogelijkheid.

De Vlaamse overheid heeft met het decreet van 10 februari 2017 voorzien in een tijdelijke regeling rond fiscale regularisatie.

Wat?

Het decreet bevat een regeling voor fiscaal verjaarde en/of niet fiscaal verjaarde Vlaamse erf- of registratiebelasting. De Vlaamse registratiebelasting betreft de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging.

De regeling is van toepassing op inbreuken die vóór 1 augustus 2016 begaan zijn en die uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) in Aalst (of bij een later door de Vlaamse Regering aan te wijzen entiteit).

Het zijn de bedragen of het gedeelte ervan waarvan de aangever niet kan aantonen dat de normale belastingregeling is toegepast, die kunnen worden geregulariseerd. Regularisatie is niet mogelijk voor  sommen, waarden of kapitalen met een criminele oorsprong.

Wie?

De regularisatieprocedure staat open voor zowel natuurlijke als rechtspersonen. Elke belastingplichtige heeft slechts één unieke kans om te regulariseren.

Na de fiscale regularisatie kunnen de belastingplichtigen niet meer worden aangesproken om erf -of registratiebelasting te betalen. Dit geldt ook voor belastingverhogingen en nalatigheidsinteresten.

Zodra de verschuldigde regularisatieheffing betaald is, is strafvervolging niet meer mogelijk voor fiscale misdrijven en witwaspraktijken op basis van fiscale misdrijven. Deze vrijstelling geldt ook voor mededaders en medeplichtigen.

Wanneer er reeds voor de aanvraag een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek loopt, of een aanvraag tot regularisatie werd ingediend, kan de vrijstelling niet meer aangevraagd worden.

Fiscale fraude blijft echter een misdrijf en doet geen afbreuk aan eventuele rechten van derden.

Wanneer?

Sinds 6 maart 2017 kan men regulariseren middels een speciaal daartoe voorzien aangifteformulier.

Uiterlijk 6 maanden na indiening van het ondertekend aangifteformulier moeten volgende documenten worden toegevoegd:
– fraudeschema met bondige verklaring (oa. omvang en herkomst te regulariseren bedragen, het moment waarop de belasting had moeten worden betaald, financiële rekeningen die zijn gebruikt);
– opgave van de toe te passen regularisatietarieven;
– bewijs dat aantoont dat de aangegeven bedragen alleen betrekking op Vlaamse belastingen; en
– in voorkomend gevallen een volmacht (niet voor advocaten) en een bewijs dat aantoont dat op een deel van de aangegeven bedragen de normale belastingregeling is toegepast.

Tarieven?

De tarieven voor regularisatie verschillen naargelang de aangifte erfbelasting of registratiebelasting betreft. Verder zijn ook andere tarieven toepasselijk op fiscaal en nietfiscaal verjaarde bedragen.

Voor de erfbelasting gelden volgende tarieven:
– voor nietfiscaal verjaarde bedragen: 35% voor verkrijgingen in rechte lijn en tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden na 1 jaar), 70% voor de andere verkrijgingen;
– 37% voor fiscaal verjaarde bedragen waarvoor de regularisatieaangifte werd ingediend in 2017. Het percentage neemt vervolgens jaarlijks toe met 1% om te eindigen op 40% in 2020.

Voor de registratiebelasting gelden volgende tarieven:
– 20% voor nietfiscaal verjaarde bedragen;
– 37% voor fiscaal verjaarde bedragen waarvoor de regularisatieaangifte werd ingediend in 2017. Het percentage neemt vervolgens jaarlijks toe met 1% om te eindigen op 40% in 2020.

Betaling en regularisatieattest

Nadat de belastingplichtige de aangifte heeft ingediend, wordt hij op de hoogte gebracht over de ontvankelijkheid van de aangifte. Vlabel meldt ook het bedrag van de verschuldigde regularisatieheffing. Er is geen bezwaar of ambtshalve ontheffing mogelijk.

De regularisatieheffing moet worden betaald binnen de 15 kalenderdagen na de verzendingsdatum van de ontvangstmelding.

Van zodra Vlabel de betaling heeft ontvangen, stuurt de dienst aan de belastingplichtige een regularisatieattest.  Vlabel bezorgt tevens een kopie van dit attest aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). De belastingplichtige kan het ontvangen regularisatieattest gebruiken als bewijsmiddel tegenover elke openbare dienst.