Erelonen van artsen in een ziekenhuis worden vaak centraal geïnd door het ziekenhuis. Vervolgens worden de erelonen verder verdeeld onder de verschillende artsen. We zien dat artsen zich in de praktijk hiervoor vaak groeperen in een “maatschap”. De maatschap zal daarbij alle erelonen ontvangen en verder verdelen onder de verschillende artsen volgens een bepaalde verdeelsleutel.

Fiscale onduidelijkheid

Vorig jaar ontstond er een discussie omtrent de opmaak van fiches 281.50 wanneer artsen zich hebben verenigd in zo’n maatschap. De Minister van Financiën was van oordeel dat de fiche in principe moet worden opgemaakt op naam van elk lid van de maatschap met zijn of haar deel in de inkomsten. In werkelijkheid zien we dat veel ziekenhuizen slechts één fiche opmaken op naam van de maatschap, en dus niet op naam van de individuele leden. Het ziekenhuis weet namelijk niet steeds welke verdeelsleutel de artsen onderling hebben afgesproken, bijgevolg weet het ziekenhuis ook niet hoeveel elke arts uiteindelijk ontvangt.

Indien er echter een fiche is opgemaakt op naam van de maatschap en niet op naam van de individuele leden, zijn de bedragen niet langer aftrekbaar als beroepskosten voor het ziekenhuis. Bovendien riskeert het ziekenhuis een aanslag geheime commissielonen.

Dit mocht een Limburgs ziekenhuis ondervinden na een fiscale controle, waarbij zij geconfronteerd werd met een miljoenenclaim.

Verduidelijking

Na overleg met de FOD Financiën heeft de FOD Volksgezondheid een brief uitgebracht aan de ziekenhuizen.  In de brief staat dat een fiche moet worden opgemaakt per individueel lid voor hun deel van de inkomsten. Er mag dus geen fiche mag worden opgemaakt op naam van de maatschap.

Dit betekent natuurlijk dat de ziekenhuizen tijdig moeten worden geïnformeerd over de verdeling binnen de maatschap. Desnoods moet dit gebeuren op basis van de gegevens die het ziekenhuis vanwege het RIZIV ontvangt. Dit zorgt er mogelijk voor dat de gerapporteerde bedragen kunnen verschillen van de werkelijk ontvangen bedragen.

Volgens de brief zal het ziekenhuis gelukkig niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele afwijking tussen de reële inkomsten van de maten versus de aangegeven bedragen. Voorwaarde is wel dat het ziekenhuis aantoont dat de nodige inspanningen zijn geleverd om de vereiste info op te vragen. Dit betekent wellicht dat het ziekenhuis dan geen fiscale sancties hoeft te vrezen. De verduidelijking geldt vanaf aanslagjaar 2018.